ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consanguinity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consanguinity-, *consanguinity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consanguinity(n) ความมีสายเลือดเดียวกัน, See also: ความสัมพันธ์ทางสายเลือดเดียวกัน, Syn. lineage, strain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consanguinity(คอนแซงกวิน'นิที) n. การร่วมสายโลหิตเดียวกัน, การมีบรรพบุรุษเดียวกัน, Syn. kinship

English-Thai: Nontri Dictionary
consanguinity(n) การอยู่ในตระกูลเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consanguinityการร่วมสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consanguinityการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นเครือญาติ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นญาติด้วยสายโลหิต[khwām pen yāt dūay sāi lōhit] (n, exp) EN: blood relationship ; consanguinity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consanguinity (n) kˌɒnsæŋgwˈɪnɪtiː (k o2 n s a ng g w i1 n i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
近亲[jìn qīn, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧㄣ, / ] consanguinity, #26,995 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ち, chi] (n) blood; consanguinity; (P) [Add to Longdo]
血縁[けつえん, ketsuen] (n, adj-no) blood relative or relationship; consanguinity; (P) [Add to Longdo]
血族関係[けつぞくかんけい, ketsuzokukankei] (n) consanguinity [Add to Longdo]
三親等[さんしんとう, sanshintou] (n) kinsman of the third degree (of consanguinity) [Add to Longdo]
同族関係[どうぞくかんけい, douzokukankei] (n) consanguinity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consanguinity \Con`san*guin"i*ty\, n. [L. consanguinitas: cf. F.
   consanguintit['e].]
   The relation of persons by blood, in distinction from
   affinity or relation by marriage; blood relationship; as,
   lineal consanguinity; collateral consanguinity.
   [1913 Webster]
 
      Invoking aid by the ties of consanguinity. --Prescott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consanguinity
   n 1: (anthropology) related by blood [syn: {consanguinity},
      {blood kinship}, {cognation}] [ant: {affinity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top