ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consul

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consul-, *consul*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consul(n) กงสุล, See also: เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดูแลผลประโยชน์ทางการค้าและประชาชนของตนในต่างประเทศ
consult(vt) ค้นหาข้อมูล
consult(vi) ทำงานให้คำปรึกษา
consult(vi) ปรึกษา, See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ
consult(vt) ปรึกษา, See also: ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น, ปรึกษาหารือ, Syn. ask the advice of
consulate(n) สถานกงสุล
consulate(n) อำนาจหน้าที่ของกงสุล
consultant(n) ผู้ให้คำปรึกษา, Syn. adviser, advisor
consulting(n) การให้คำปรึกษา
consulting(adj) เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา, See also: เกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษา, Syn. davisory, consultative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consul(คอน'เซิล) n. กงสุล, See also: consularadj. consulship n. -Conf. council, counsel
consul general n.(คอน'เซิล เจน'เนอเริล) n. กงสุลใหญ่
consular agentn. เจ้าหน้าที่กงสุลระดับต่ำสุด
consulate(คอน'ซะลิท) n. สถานกงสุล, ตำแหน่งงาน/อำนาจของสถานกงสุล
consulate generaln. สถานกงสุลใหญ่
consult(คันซัลทฺ') { consulted, consulting, consults } v. ปรึกษา, หารือ, ขอความเห็น, ปรึกษาหมอ, พิจารณา, ปรึกษากับตรวจ, ค้น n. (คอน'ซัลทฺ, คันซัลทฺ') การปรึกษา, See also: consultable adj. ดูconsult consulter n., Syn. confer
consultant(คันซัล'เทินทฺ) n. ผู้ขอคำปรึกษา, ผู้ให้คำปรึกษา, นายแพทย์ที่ปรึกษา, See also: consultancy n.
consultation(คันซัลเท'เชิน) n. การปรึกษา, การประชุมปรึกษาหารือ
consultative(คันซัล'ทะทิฟว) adj. เกี่ยวกับการปรึกษา
consulting(คันซัล'ทิง) adj. เป็นที่ปรึกษา

English-Thai: Nontri Dictionary
consul(n) กงสุล
consular(adj) เกี่ยวกับกงสุล
consulate(n) สถานกงสุล, สถานทูต
consult(vt) ปรึกษาหารือ, พิจารณา, ขอความเห็น
consultation(n) การปรึกษาหารือ, การพิจารณา, การประชุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consulกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consulกงสุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consul generalกงสุลใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consul generalกงสุลใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consul, viceรองกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consular agentตัวแทนฝ่ายกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consular courtศาลกงสุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consular immunityความคุ้มกันทางกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consular immunityความคุ้มกันทางกงสุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consulateสถานกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศทั้งในด้าน พาณิชย์ การเดินเรือ คุ้มครองความเป็นอยู่อันดีของพลเมืองของประเทศตน พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่บางอย่างด้านธุรการ หรือวางระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ ตลอดจนด้านการเป็นสักขีพยานการลงนามในเอกสาร เพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทางกฎหมาย (Notary) การให้การตรวจลงตรา รวมทั้งการรับรองเอกสารที่แท้จริง (มิใช่เอกสารปลอม) และจัดการการสัตย์สาบานตนหรืออีกนัยหนึ่ง ภาระหน้าที่ของกงสุลอาจแบ่งออกได้เป็น 5 ประการ ดังต่อไปนี้1 ทำหน้าที่ส่งเสริมผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ของประเทศที่ตนเป็นผู้แทนอยู่2 ควบคุมดูแลผลประโยชน์ด้านการเดินเรือ3 คุ้มครองผลประโยชน์ของคนชาติของประเทศที่แต่งตั้งให้ตนไปประจำอยู่4 ทำหน้าที่สักขีพยานในการลงนามในเอกสารเพื่อให้เอกสารนั้นมีผลบังคับทาง กฎหมาย5 ทำหน้าที่ธุรการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ หรือระเบียบแบบแผนที่ใช้เป็นประจำ เช่น การออกหนังสือเดินทาง การให้การตรวจลงตรา (Visas) การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ฯลฯอนุสัญญากรุงเวียนนา ภาคที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลข้อที่ 5 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของฝ่ายกงสุลไว้ดังต่อไปนี้ ก. คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่ง และของคนในชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งเอกชนและบรรษัทในรัฐผู้รับ ภายในขีดจำกัดที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตข. เพิ่มพูนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาการ ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันในทางอื่น ตามบทแห่งอนุสัญญานี้ค. สืบเสาะให้แน่โดยวิถีทางทั้งปวงอันชอบด้วยกฎหมายถึงภาวะและความคลี่คลายใน ทางพาณิชย์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิทยาการของรัฐผู้รับ แล้วรายงานผลของการนั้นไปยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง และให้ข้อสนเทศแก่บุคคลที่สนใจง. ออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางให้แก่คนในชาติของรัฐผู้ส่ง ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่งจ. ช่วยเหลือคนในชาติของรัฐผู้ส่งทั้งเอกชนและบรรษัทฉ. ทำหน้าที่นิติกรและนายทะเบียนราษฎร์ และในฐานะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ปฏิบัติการหน้าที่บางประการอันมีสภาพทางธุรการ หากว่าการหน้าที่นั้นไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับช. พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐผู้ส่ง ภายในขีดจำกัดที่ได้ตั้งบังคับไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ โดยเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องมีความปกครองหรือภาวะทรัสตีใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้นฌ. แทนคนชาติของรัฐผู้ส่ง หรือจัดให้มีการแทนอย่างเหมาะสมในองค์กรตุลาการ และต่อเจ้าหน้าที่ที่อื่นของรัฐผู้รับ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มา ซึ่งมาตรการชั่วคราวสำหรับการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคนในชาติเหล่านี้ ไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ ในกรณีที่คนในชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าทำการป้องกันสิทธิและผลประโยชน์ของ ตนในเวลาอันเหมาะสมได้ เพราะเหตุของการไม่อยู่หรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ให้อยู่ภายในข้อบังคับแห่งทางปฏิบัติ และวิธีดำเนินการซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับญ. ส่งเอกสารทางศาล หรือเอกสารที่มิใช่ทางศาล หรือปฏิบัติตาม หนังสือของศาลของรัฐผู้ส่งที่ขอให้สืบประเด็น หรือตามการมอบหมายให้สืบพยานให้แก่ศาลของรัฐผู้ส่งนั้น ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้บังคับอยู่ หรือเมื่อไม่มีความตกลงระหว่างประเทศเช่นว่านั้น โดยทำนองอื่นใดที่ต้องด้วยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด. ใช้สิทธิควบคุมดูแลและตรวจพินิจตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ รัฐผู้ส่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับเรือที่มีสัญชาติของของรัฐผู้ส่ง หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับลูกเรือของเรือและอากาศยานดังกล่าวต. ให้ความช่วยเหลือแก่เรือและอากาศยานที่ระบุไว้ในอนุวรรค (ด) ของข้อนี้ รวมทั้งลูกเรือของเรือและอากาศยานนั้น บันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับการเดินทางของเรือ ตรวจดูและประทับตรากระดาษเอกสารของเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างนายเรือ ดำเนินการสืบสวนอุบัติเหตุใดๆ ที่ได้เกิดขั้นในระหว่างนายเรือ เจ้าพนักงาน และกะลาสี ตราบเท่าที่การนี้อาจได้อนุมัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับถ. ปฏิบัติการหน้าที่อื่นใดที่รัฐผู้ส่งมอบหมายแก่สถานีทำการทางกงสุล ซึ่งมิได้ต้องห้ามโดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับ หรือซึ่งไม่มีการแสดงข้อคัดค้านโดยรัฐผู้รับ หรือซึ่งมีอ้างถึงไว้ในความตกลงระหว่างประเทศ ที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งและรัฐผู้รับ [การทูต]
Consular Fees and Chargesค่าธรรมเนียมและค่าภาระทางกงสุล ตามข้อ 39 ของอนุสัญญากรุงเวียนนา ได้กำหนดไว้ว่า1. สถานที่ทำการทางกงสุล อาจเรียกเก็บในอาณาเขตของรัฐผู้รับ สำหรับการปฏิบัติงานทางกงสุลซึ่งค่าธรรมเนียม ค่าภาระตามที่ได้บัญญัติไว้โดยกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้ส่ง2. จำนวนเงินที่เก็บได้ในรูปค่าธรรมเนียมและค่าภาระตามที่อ้างถึงในวรรค 1 ของข้อนี้ ใบรับสำหรับค่าธรรมเนียมหรือค่าภาระเช่นว่านั้น จะได้รับยกเว้นจากค่าติดพันและภาษีทั้งปวงในรัฐผู้รับ [การทูต]
Consular formalityพิธีการกงสุล [เศรษฐศาสตร์]
Consular lawกฎหมายว่าด้วยการกงสุล [เศรษฐศาสตร์]
Consular Officeบุคคลรวมทั้งหัวหน้าของที่ทำการทางกงสุล ซี่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฐานะกงสุลโดยได้รับ ภาระหน้าที่ทางกงสุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลมีอยู่ 2 ประเภทคือ 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลอาชีพ (Career Consular Office)2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลกิตติมศักดิ์ (Honorary Consular Office) [การทูต]
Consular office Declared ?Non grata?เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลจะถูกประกาศว่าไม่พึงปรารถนา หรือไม่พึงโปรดได้ ดังข้อ 23 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติไว้ด้วยข้อความดังนี้?1. รัฐผู้รับอาจบอกกล่าวแก่รัฐผู้ส่งในเวลาใดก็ได้ว่าพนักงานฝ่ายกงสุลเป็น บุคคลที่ไม่พึงโปรด หรือบุคคลอื่นใดในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลเป็นที่ไม่พึงยอมรับได้ ในกรณีนั้นรัฐผู้ส่งจะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นกลับ หรือเลิกการหน้าที่ของผู้นั้นต่อสถานที่ทำการทางกงสุล แล้วแต่กรณี2. ถ้ารัฐผู้ส่งปฏิเสธหรือไม่นำพาภายในเวลาอันสมควรที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของ ตนตามวรรค 1 ของข้อนี้ รัฐผู้รับอาจเพิกถอนอนุมัติบัตรจากบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น หรือเลิกถือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลก็ได้ แล้วแต่กรณี3. รัฐผู้รับอาจประกาศว่า บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นบุคคลในสถานที่ทำการทางกงสุล เป็นผู้ที่ไม่อาจยอมรับได้ ก่อนที่บุคคลนั้นจะมาถึงอาณาเขตของรัฐผู้รับ หรืออยู่ในรัฐผู้รับแล้ว แต่ก่อนเข้ารับหน้าของตนต่อสถานที่ทำการทางกงสุลก็ได้ ในกรณีใด ๆ เช่นว่านั้น รัฐผู้ส่งจะเพิกถอนการแต่งตั้งบุคคลนั้น4. ในกรณีที่ได้บ่งไว้ในวรรค 1 และ 3 ของข้อนี้ รัฐผู้รับไม่มีพันธะที่จะต้องให้เหตุผลในการวินิจฉัยของตนแก่รัฐผู้ส่ง?การ ที่รัฐผู้รับปฏิเสธที่จะออกอนุมัติบัตร หรือเพิกถอนอนุมัติบัตรหลังจากที่ได้ออกให้ไปแล้วนั้น เป็นสิทธิของรัฐผู้รับอันจะถูกโต้แย้งมิได้ ประเด็นที่เป็นปัญหาก็คือ รัฐผู้รับมีพันธะที่จะต้องอธิบายเหตุผลอย่างใดหรือไม่ ในการที่ปฏิเสธไม่ยอมออกอนุมัติบัตร หรือเพิกถอนอนุมัติบัตร หลังจากที่ได้ออกให้ไปแล้วข้อนี้ น้ำหนักของผู้ทรงอำนาจหน้าที่ดูแลจะเห็นคล้อยตามทรรศนะที่ว่า รัฐผู้รับไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้นในการกระทำดังกล่าวเหตุผลของการไม่ยอมออกอนุมัติบัตรให้นั้นคือว่า ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือไปแสดงสุนทรพจน์อันมีข้อความเป็นที่เสื่อมเสียแก่รัฐผู้รับ หรือเคยมีส่วนร่วมในการก่อการกบฏต่อรัฐผู้รับหรือเข้าไปแทรกแซงกิจการการ เมืองภายในของรัฐผู้รับ เป็นต้น [การทูต]
consular officersเจ้าพนักงานกงสุล [การทูต]
Consulateตัวอาคารสถานที่ทำการของกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ทางกงสุล คำนี้อย่าเข้าใจปะปนกับคำว่า ?Chancery? ซึ่งหมายถึงอาคารสถานที่ทำการของเอกอัครราชทูตและคณะเจ้าหน้าที่ทางการทูต ของตน [การทูต]
Consulate-Generalสถานกงสุลใหญ่ " ที่ทำการซึ่งมีหัวหน้าสำนักงานเป็นกงสุลใหญ่ และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านหนังสือเดินทาง คุ้มครองคนไทย ตลอดจนด้านเอกสาร นิติกรรมต่าง ๆ ในต่างประเทศ ตำแหน่งต่าง ๆ ประจำสถานกงสุลใหญ่ มีดังนี้ Consul-General กงสุลใหญ่ Deputy Consul-General รองกงสุลใหญ่ Consul กงสุล Vice-Consul รองกงสุล Chancellor ผู้ช่วยกงสุล " [การทูต]
Consulation Noteใบปรึกษา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Consular Assistant(n) ผู้ช่วยกงสุล
consular associate(n, phrase) ผู้ช่วยฝ่ายกงสุล, กงสุลสมทบ (U.S.A.)

WordNet (3.0)
consul(n) a diplomat appointed by a government to protect its commercial interests and help its citizens in a foreign country
consular(adj) having to do with a consul or his office or duties
consulate(n) diplomatic building that serves as the residence or workplace of a consul
consulship(n) the post of consul
consult(v) get or ask advice from, Syn. confer with
consult(v) seek information from, Syn. refer, look up
consult(v) advise professionally
consultancy(n) the practice of giving expert advice within a particular field
consultation(n) a conference (usually with someone important), Syn. interview, audience
consultation(n) a conference between two or more people to consider a particular question

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Consul

n. [ L., prob. fr. consulere to deliberate. See Consult. ] 1. (Rom. Antiq.) One of the two chief magistrates of the republic. [ 1913 Webster ]

☞ They were chosen annually, originally from the patricians only, but later from the plebeians also. [ 1913 Webster ]

2. A senator; a counselor. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Many of the consuls, raised and met,
Are at the duke's already. Shak. [ 1913 Webster ]

With kings and consuls of the earth. Job. iii. 14 (Douay Ver. ) [ 1913 Webster ]

3. (Fr. Hist.) One of the three chief magistrates of France from 1799 to 1804, who were called, respectively, first, second, and third consul. [ 1913 Webster ]

4. An official commissioned to reside in some foreign country, to care for the commercial interests of the citizens of the appointing government, and to protect its seamen. [ 1913 Webster ]


Consul general, a consul of the first rank, stationed in an important place, or having jurisdiction in several places or over several consuls. --
Vice consul, a consular officer holding the place of a consul during the consul's absence or after he has been relieved.
[ 1913 Webster ]

Consulage

n. (Com.) A duty or tax paid by merchants for the protection of their commerce by means of a consul in a foreign place. [ 1913 Webster ]

Consular

a. [ L. consularis; cf. F. consulaire. ] Of or pertaining to a consul; performing the duties of a consul; as, consular power; consular dignity; consular officers. [ 1913 Webster ]

Consulary

a. Consular. [ Obs. ] Holland. [ 1913 Webster ]

Consulate

n. [ L. consulatus: cf. F. consulat. ] 1. The office of a consul. Addison. [ 1913 Webster ]

2. The jurisdiction or residence of a consul. Kent. [ 1913 Webster ]

3. Consular government; term of office of a consul. [ 1913 Webster ]

Consulship

n. 1. The office of a consul; consulate. [ 1913 Webster ]

2. The term of office of a consul. [ 1913 Webster ]

Consult

n. 1. The act of consulting or deliberating; consultation; also, the result of consulation; determination; decision. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

The council broke;
And all grave consults dissolved in smoke. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. A council; a meeting for consultation. [ Obs. ] “A consult of coquettes.” Swift. [ 1913 Webster ]

3. Agreement; concert [ Obs. ] Dryden. [ 1913 Webster ]

Consult

v. t. 1. To ask advice of; to seek the opinion of; to apply to for information or instruction; to refer to; as, to consult a physician; to consult a dictionary. [ 1913 Webster ]

Men forgot, or feared, to consult nature . . . ; they were content to consult libraries. Whewell. [ 1913 Webster ]

2. To have reference to, in judging or acting; to have regard to; to consider; as, to consult one's wishes. [ 1913 Webster ]

We are . . . to consult the necessities of life, rather than matters of ornament and delight. L'Estrange. [ 1913 Webster ]

3. To deliberate upon; to take for. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Manythings were there consulted for the future, yet nothing was positively resolved. Clarendon. [ 1913 Webster ]

4. To bring about by counsel or contrivance; to devise; to contrive. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Thou hast consulted shame to thy house by cutting off many people. Hab. ii. 10. [ 1913 Webster ]

Consult

v. i. [ imp. & p. p. Consulted; p. pr. & vb. n. Consulting. ] [ L. consultare, fr. consulere to consult: cf. f. consulter. Cf. Counsel. ] To seek the opinion or advice of another; to take counsel; to deliberate together; to confer. [ 1913 Webster ]

Let us consult upon to-morrow's business. Shak. [ 1913 Webster ]

All the laws of England have been made by the kings England, consulting with the nobility and commons. Hobbes. [ 1913 Webster ]

consultant

n. an expert who gives advice.
Syn. -- adviser, advisor. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm to bring you first to the consulate which is beyond the trees on the other side of the jungle.ผมต้องพาคุณไปที่สถานกงศุลก่อน... ...ที่อยู่หลังทิวไม้... ...อีกฟากหนึ่งของป่า ซึ่งคุณต้องขับอ้อมไปปปปปปปปปป... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
There's the consulate!นั่นไงสถานกงศุล Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The Consul General's car!รถของท่านกงศุลใหญ่ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Let's go kick some consulate butt....พอดีเยย หวัดดี ลูกพี่ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
From the consulate, right?อยากจะขับออฟโรดเหรอจ๊ะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
He's the Italian consul in Geneva.เขาเป็นกงศุลอิตาลีประจำที่เจนีวา. Suspiria (1977)
"at a foreign consulate reception,ในงานเลี้ยงรับรองกงศุลต่างประเทศ Spies Like Us (1985)
Bud Schnelker, liaison office. u. s. consulate, karachi. Rob Hodges.Bud Schnelker ฝ่ายประสานงาน กงศุลสหรัฐ ประจำกรุงการาจี Spies Like Us (1985)
The fact that my first address to you comes from a consulate on foreign soil is a testament to our changed reality.การที่ผมกล่าวสุทรพจน์ครั้งแรกจากแผ่นดินต่างแดน... ...คือหลักฐานยืนยันความเป็นจริงที่เปลี่ยนไป The Day After Tomorrow (2004)
Mr Bourne, I'm John Nevins, US Consulate.คุณบอร์น ผมชื่อ จอห์น เนวินส์ เจ้าหน้าที่กงศุลสหรัฐ The Bourne Supremacy (2004)
He's being interrogated by a Consulate field officer.เขากำลังถูกสอบสวน จากเจ้าหน้าที่กงศุลอยู่ The Bourne Supremacy (2004)
Actually, it's a consulate dinner. They want me to go after Fulcrum.ในงานดินเนอร์ที่กงสุล งานผมคือตามล่าฟัลครั่ม Chuck Versus the Nemesis (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consulBrian barely has enough money so he consulted his parents.
consulHe consulted with some of the staff on the matter.
consulHe folded his paper, consulting his watch.
consulHe has nobody to consult.
consulHe is proud of not having consulted a doctor.
consulHe is proud of the fact that he has never consulted a doctor in his life.
consulHow about consulting a doctor and getting sedatives prescribed?
consulI consulted him about the matter.
consulI consulted him relative to the subject.
consulI consulted with my father about the plan.
consulI consulted with my sister.
consulI consulted with my sister about my marriage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานกงสุล(n) consulate
สถานกงสุล(n) consulate, Count Unit: แห่ง
สถานกงสุล(n) consulate, Example: ท่านพาผมเยี่ยมชมสำนักงาน และพบปะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในสถานกงสุล, Count Unit: แห่ง, ที่
หารือ(v) consult, See also: counsel, confer, Syn. ปรึกษา, ปรึกษาหารือ, ขอความเห็น, Example: ข้าพเจ้าเอาความข้อนี้ไปหารือท่าน ขอให้ท่านรับเป็นนายก
การปรึกษาหารือ(n) consulting, See also: taking counsel with, conferring with, Syn. การปรึกษา, การหารือ, การขอความเห็น, Example: โครงการนี้เขาทำโดยพลการโดยไม่มีการปรึกษาหารือใครทั้งนั้น, Thai Definition: การขอความเห็นแนะนำ, การพิจารณาหารือกัน, การพิจารณาอภิปรายกัน
ผู้ชี้แนะ(n) adviser, See also: consultant, counselor, mentor, Syn. ผู้แนะนำ, ผู้ชี้นำ, Example: ครูเป็นผู้ชี้แนะกวีและนักเขียนรุ่นใหม่ด้วยข้อเตือนใจอันเฉียบคม, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่แนะแนวทางให้ทำหรือให้ปฏิบัติไปในแนวทางนั้น
ปรึกษาหารือ(v) consult, See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with, Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ, Example: พรรคฝ่ายค้านปรึกษาหารือกันเรื่องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ปรึกษา(v) consult, See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with, Syn. หารือ, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ, Example: คนไทยเริ่มปรึกษาจิตแพทย์มากยิ่งขึ้น
กงสุล(n) consul, Example: นายประพันธ์ได้รับคำสั่งให้ไปเป็นกงสุลประจำประเทศอังกฤษ, Thai Definition: ชื่อตำแหน่งของบุคคลซึ่งรัฐบาลของประเทศหนึ่งแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนประจำอยู่ในเมืองต่างๆ ของอีกประเทศหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ แทนชาติผู้แต่งตั้ง เช่น ดูแลคนชาติของประเทศผู้แต่งตั้งกงสุล เป็นต้น
กงสุลใหญ่(n) consul general, Example: คุณวิชัย วรรณสิน กงสุลใหญ่ซึ่งไปต้อนรับผมที่สนามบินได้พาเยี่ยมชมสำนักงานและพบปะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในสถานกงสุล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิง[āng-ing] (v) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege  FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[āng-ing] (adj) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged
บริษัทที่ปรึกษา[børisat thīpreuksā] (n, exp) EN: consultancy firm  FR: société de conseil [ f ]
ดู[dū] (v) EN: look ; watch ; see  FR: regarder ; voir ; observer ; consulter
หารือ[hāreū] (v) EN: consult ; counsel ; confer  FR: consulter ; discuter
เจ้าพนักงานกงสุล[jaophanakngān kongsun] (n, exp) EN: consular officer
การหารือ[kān hāreū] (n) EN: consulting
การลงประชามติ[kān long prachāmati] (n, exp) EN: referendum  FR: référendum [ m ] ; consultation populaire [ f ]
การออกเสียงประชามติ[kān øksīeng prachāmati] (n, exp) EN: referendum  FR: référendum [ m ] ; consultation populaire [ f ]
การปรึกษา[kān preuksā] (n) EN: consultation ; consulting

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
consul
consuls
consult
consular
consults
consulate
consulted
consulted
consulates
consulship

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consul
consuls
consult
consular
consults
consulate
consulted
consulates
consulship
consultant

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咨询[zī xún, ㄗ ㄒㄩㄣˊ,   /  ] consultative; advisory #1,837 [Add to Longdo]
参考[cān kǎo, ㄘㄢ ㄎㄠˇ,   /  ] consultation; reference; to consult; to refer #2,844 [Add to Longdo]
请教[qǐng jiào, ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˋ,   /  ] consult #10,737 [Add to Longdo]
使馆[shǐ guǎn, ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 使  / 使 ] consulate; diplomatic mission #10,947 [Add to Longdo]
领事[lǐng shì, ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ,   /  ] consul #24,395 [Add to Longdo]
[zī, ㄗ, ] consult #24,906 [Add to Longdo]
[shěn, ㄕㄣˇ, / ] consult #28,615 [Add to Longdo]
[zī, ㄗ, / ] consult #31,207 [Add to Longdo]
总领事馆[zǒng lǐng shì guǎn, ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ,     /    ] Consulate General #32,773 [Add to Longdo]
总领事[zǒng lǐng shì, ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ,    /   ] consul general #33,849 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Generalkonsul { m }consul general [Add to Longdo]
Konsul { m } | Konsule { pl }; Konsulen { pl }consul | consuls [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
参考(P);參考(oK)[さんこう, sankou] (n, adj-no) (See 参考にする) reference; consultation; (P) #308 [Add to Longdo]
参照[さんしょう, sanshou] (n, vs) reference; bibliographical reference; consultation; browsing (e.g. when selecting a file to upload on a computer); checking out; (P) #418 [Add to Longdo]
協議[きょうぎ, kyougi] (n, vs) conference; consultation; discussion; negotiation; (P) #2,128 [Add to Longdo]
相談[そうだん, soudan] (n, vs) consultation; discussion; (P) #2,985 [Add to Longdo]
顧問[こもん, komon] (n, adj-no) adviser; advisor; consultant; (P) #3,673 [Add to Longdo]
伺い[うかがい, ukagai] (n) inquiry; enquiry; question; call; consulting the oracle; visit #8,264 [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k, vi, vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k, vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) #8,582 [Add to Longdo]
コンサルタント[konsarutanto] (n) (1) consultant; (2) concertante (music); (P) #10,645 [Add to Longdo]
コンサルティング[konsaruteingu] (n) consulting; (P) #11,524 [Add to Longdo]
総領事館[そうりょうじかん, souryoujikan] (n) consulate-general #12,752 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top