ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conscription

K AH0 N S K R IH1 P SH AH0 N   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conscription-, *conscription*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conscription[N] การเกณฑ์ทหาร, Syn. draft, muster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conscription(คันสริพทฺ'เชิน) n. การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์, See also: conscriptionist n. ดูconscription, Syn. draft

English-Thai: Nontri Dictionary
conscription(n) การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์แรงงาน,การระดมพล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conscriptionการเกณฑ์ทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conscriptionการเกณฑ์ทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The 1st, I guess. New Conscription Act.อย่างแรก ฉันเดาว่าเป็น กฎการเกณฑ์ทหารใหม่ Free State of Jones (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารบาญชี[N] conscription, Thai definition: การจัดวิธีเกณฑ์คนเข้ารับราชการฝ่ายทหารและพลเรือนในสมัยโบราณตั้งเป็นกรม เรียกว่า กรมพระสุรัสวดี คือ สัสดี ปัจจุบันนี้
หมายเกณฑ์[N] conscription notice, Syn. ใบแจ้ง, หมายเรียก, หมาย, หมายเรียกตัว, Example: เมื่ออายุ 18 ปีเด็กชายไทยต้องไปรับหมายเกณฑ์และเมื่ออายุ 21 ปีก็ต้องเกณฑ์ทหาร, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือสั่งเกณฑ์ ซึ่งเจ้าพนักงานปกครองท้องที่ออกไปถึงผู้ถูกเกณฑ์แรงงาน หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ถูกเกณฑ์, Notes: (กฎหมาย)
การเกณฑ์ทหาร[N] conscription for army service, Example: การเกณฑ์ทหารมีเป็นประจำทุกปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
เกณฑ์ทหาร[n.] (kēn thahān) EN: conscription ; draft (Am.)   FR: conscription [f]
เขต[n.] (khēt) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency   FR: circonscription de Bangkok [f] ; division administrative de Bangkok [m] ; arrondissement de Bangkok [m]
เขต[n.] (khēt) EN: constituency ; district (Am.) ; ward   FR: arrondissement [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
เขตเลือกตั้ง[n. exp.] (khēt leūaktang) EN: constituency   FR: circonscription électorale [f] ; canton électoral [m] (Belg., Sui.)
แขวง[n.] (khwaēng) EN: precinct ; district ; jurisdiction ; prefecture ; Bangkok subdistrict   FR: district [m] ; circonscription administrative [f] ; sous-district de Bangkok [m]
หมายเกณฑ์[n. exp.] (māikēn) EN: conscription notice ; call-up order ; draft order   
หมายเรียกตัว[n. exp.] (māirīek tūa) EN: conscription notice   
มณฑล[n.] (monthon) EN: administration area ; former administrative unit   FR: division administrative (d'un territoire) [f] ; circonscription [f]
สารบาญชี[n.] (sārabānchī) EN: conscription   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSCRIPTION K AH0 N S K R IH1 P SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conscription (n) kˈənskrˈɪpʃən (k @1 n s k r i1 p sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
皆兵[かいへい, kaihei] (n) universal conscription [Add to Longdo]
皆兵制度[かいへいせいど, kaiheiseido] (n) system of universal conscription [Add to Longdo]
血税[けつぜい, ketsuzei] (n) heavy taxation; conscription [Add to Longdo]
国民皆兵[こくみんかいへい, kokuminkaihei] (n) universal conscription [Add to Longdo]
壮丁[そうてい, soutei] (n) youth; young man who has reached adulthood (conscription age) [Add to Longdo]
徴兵[ちょうへい, chouhei] (n,vs) conscription; recruitment; enlistment; (P) [Add to Longdo]
徴兵検査[ちょうへいけんさ, chouheikensa] (n) physical examination (given at conscription) [Add to Longdo]
徴兵制[ちょうへいせい, chouheisei] (n) conscription [Add to Longdo]
徴兵制度[ちょうへいせいど, chouheiseido] (n) conscription; draft system; draught system [Add to Longdo]
兵役[へいえき, heieki] (n) military service; conscription; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conscription \Con*scrip"tion\, n. [L. conscriptio: cf. F.
   conscription.]
   1. An enrolling or registering.
    [1913 Webster]
 
       The conscription of men of war.    --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   2. A compulsory enrollment of men for military or naval
    service; a draft.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conscription \Con*scrip"tion\, a.
   Belonging to, or of the nature of, a conspiration.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conscription
   n 1: compulsory military service [syn: {conscription}, {muster},
      {draft}, {selective service}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top