ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consignee

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consignee-, *consignee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consignee[N] ผู้รับ, Syn. recipient, receiver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consignee(คันไซนี') n. ผู้ที่ของส่งถึง,ผู้รับของ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consigneeผู้รับฝากขาย [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consigneeผู้รับฝากขาย
See also: A. Consigner,
consignee[คันไซ้นี่ ] (n ) ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า หากระบุในใบตราส่งจะอยู่ในช่องที่ 2 อ้านซ้ายริมบน ซึ่งมีเรียงกัน 3 ช่องเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด คือ ช่อง 1 Shipper คือ ผู้ส่งสินค้าซึ่งจะเป็นใครก็ได้ ช่อง 2 Consignee คือ ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า จะระบุต้นทาง หรือปลายทางก็ได้ตามบริบทแวดล้อม ช่อง 3 คือ Notify Party คือ ผู้รับแจ้งเมื่อมีการส่งสินค้าออกไปจากต้นทางแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับฝากขาย [n. exp.] (phūrap fāk-khāi) EN: consignee   
ผู้รับของ[n.] (phūrapkhøng) EN: consignee   
ผู้รับมอบ[n.] (phūrapmøp) EN: consignee   
ผู้รับสินค้า[n. exp.] (phūrap sinkhā) EN: consignee   
ผู้รับตราส่ง[n. exp.] (phū rap trā song) EN: consignee   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consignee    (n) kˌɒnsaɪnˈiː (k o2 n s ai n ii1)
consignees    (n) kˌɒnsaɪnˈiːz (k o2 n s ai n ii1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
荷受人;荷受け人[にうけにん, niukenin] (n) consignee [Add to Longdo]
受託者[じゅたくしゃ, jutakusha] (n) trustee; assignee; consignee [Add to Longdo]
届け先[とどけさき, todokesaki] (n) destination; receiver's address; consignee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consignee \Con`sign*ee"\ (?; 277), n. [F. consign?, p. p. of
   consigner.]
   The person to whom goods or other things are consigned; a
   factor; -- correlative to consignor.
   [1913 Webster]
 
      Consigner and consignee are used by merchants to
      express generally the shipper of merchandise, and the
      person to whom it is addressed, by bill of lading or
      otherwise.                --De Colange.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consignee
   n 1: the person to whom merchandise is delivered over

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top