ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consignee

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consignee-, *consignee*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consignee(n) ผู้รับ, Syn. recipient, receiver

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consignee(คันไซนี') n. ผู้ที่ของส่งถึง, ผู้รับของ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consigneeผู้รับฝากขาย [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
consigneeผู้รับฝากขาย, See also: A. Consigner
consignee[คันไซ้นี่] (n) ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า หากระบุในใบตราส่งจะอยู่ในช่องที่ 2 อ้านซ้ายริมบน ซึ่งมีเรียงกัน 3 ช่องเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด คือ ช่อง 1 Shipper คือ ผู้ส่งสินค้าซึ่งจะเป็นใครก็ได้ ช่อง 2 Consignee คือ ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า จะระบุต้นทาง หรือปลายทางก็ได้ตามบริบทแวดล้อม ช่อง 3 คือ Notify Party คือ ผู้รับแจ้งเมื่อมีการส่งสินค้าออกไปจากต้นทางแล้ว
consignee[คอนซ้ายนี่] (n) ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า (transferee of the title or property or ownership of the goods sold)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับฝากขาย[phūrap fāk-khāi] (n, exp) EN: consignee
ผู้รับของ[phūrapkhøng] (n) EN: consignee
ผู้รับมอบ[phūrapmøp] (n) EN: consignee
ผู้รับสินค้า[phūrap sinkhā] (n, exp) EN: consignee
ผู้รับตราส่ง[phū rap trā song] (n, exp) EN: consignee

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consignee (n) kˌɒnsaɪnˈiː (k o2 n s ai n ii1)
consignees (n) kˌɒnsaɪnˈiːz (k o2 n s ai n ii1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
荷受人;荷受け人[にうけにん, niukenin] (n) consignee [Add to Longdo]
受託者[じゅたくしゃ, jutakusha] (n) trustee; assignee; consignee [Add to Longdo]
届け先[とどけさき, todokesaki] (n) destination; receiver's address; consignee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consignee \Con`sign*ee"\ (?; 277), n. [F. consign?, p. p. of
   consigner.]
   The person to whom goods or other things are consigned; a
   factor; -- correlative to consignor.
   [1913 Webster]
 
      Consigner and consignee are used by merchants to
      express generally the shipper of merchandise, and the
      person to whom it is addressed, by bill of lading or
      otherwise.                --De Colange.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consignee
   n 1: the person to whom merchandise is delivered over

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top