ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consign

K AH0 N S AY1 N   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consign-, *consign*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consign[VT] ส่งไปยัง, Syn. send, deliver
consign[VT] ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ, See also: ให้อยู่ในความดูแลของ, Syn. entrust
consignee[N] ผู้รับ, Syn. recipient, receiver
consigner[N] ผู้ส่ง, Syn. consignor, sender, exporter
consignor[N] ผู้ส่ง, Syn. consigner, sender, exporter
consign to[PHRV] ส่งไปยัง
consign to[PHRV] มอบหมายให้, See also: มอบความไว้วางใจให้, ส่งมอบให้ดูแล, Syn. commit to
consignment[N] จำนวนสินค้าที่ส่งไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consign(คันไซน์') {consigned,consigning,consigns} vt. ส่งมอบ,มอบให้กับ,ส่ง (ของ) โดยทางเรือ vi. เห็นด้วย., See also: consignable adj. ดูconsign consignation n. ดูconsign
consignee(คันไซนี') n. ผู้ที่ของส่งถึง,ผู้รับของ
consignment(คันไซนฺ'เมินทฺ) n. การส่งของ,การส่งมอบ,สิ่งของที่ส่งไป, Syn. transmittal
consignor(คันไซ'เนอะ) n. ผู้ส่งของ,บริษัทส่งของ., Syn. consigner

English-Thai: Nontri Dictionary
consign(vt) ส่งให้,ส่งของ,ส่งมอบ
consignment(n) สิ่งที่ส่งไป,การส่งมอบ,การส่งของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consignationการวางทรัพย์ไว้กับฝ่ายที่สาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consignment๑. การตราส่งสินค้า๒. การฝากขายสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consignment contractสัญญาฝากขายสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consignment noteใบตราส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consigneeผู้รับฝากขาย [การบัญชี]
Consignmentการฝากขาย [การบัญชี]
Consignorผู้ฝากขาย [การบัญชี]
Consignorผู้ฝากขาย [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consigneeผู้รับฝากขาย
See also: A. Consigner,
consignee[คันไซ้นี่ ] (n ) ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า หากระบุในใบตราส่งจะอยู่ในช่องที่ 2 อ้านซ้ายริมบน ซึ่งมีเรียงกัน 3 ช่องเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด คือ ช่อง 1 Shipper คือ ผู้ส่งสินค้าซึ่งจะเป็นใครก็ได้ ช่อง 2 Consignee คือ ผู้รับมอบกรรมสิทธิ์ในสินค้า จะระบุต้นทาง หรือปลายทางก็ได้ตามบริบทแวดล้อม ช่อง 3 คือ Notify Party คือ ผู้รับแจ้งเมื่อมีการส่งสินค้าออกไปจากต้นทางแล้ว
consignee[คอนซ้ายนี่] (n ) ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า (transferee of the title or property or ownership of the goods sold)
consigner (n) ผู้ฝากขาย
See also: A. Consignee,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In wartime, it is always better to perish at the hands of your enemy, what if it's His Highness the Crown Prince who consigns him to his demise?ในเวลาของสงคราม มันจะดีกว่าที่ตายโดยมือของศัตรู แล้วถ้าองค์รัชทายาทเป็นผู้ทำ ให้ท่านนายพลต้องตายล่ะ? Episode #1.4 (2010)
It was only not to consign that young man to such an untimely demise.มันยังไม่ถึงเวลาที่จะฝากชายหนุ่ม กับการสวรรคตอย่างไม่ถูกจังหวะนี้ Episode #1.4 (2010)
I could consign my deeds to history.จะตัวอย่างประวัติศาสตร์ให้กับคนอื่น Making the Connection (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consignThe letter was consigned to the wastepaper basket.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผ่ส่วนบุญ[V] consign merit to another's soul, Syn. แผ่ส่วนกุศล, แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล, Thai definition: แบ่งบุญหรือคุณงามความดีให้ผู้อื่น
สินค้าฝากขาย[N] consignment, Example: ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าฝากขายจากทางร้านของเราได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide   FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากขาย [v. exp.] (fāk-khāi) EN: sell on commission ; sell on consignment   FR: mettre en dépôt-vente
ห้องรับฝากกระเป๋า[n. exp.] (hǿng rap fāk krapao) EN: left-luggage office   FR: consigne [f]
จดทะเบียน[v.] (jotthabīen) EN: register ; enroll   FR: consigner ; enregistrer
การฝากขาย [n. exp.] (kān fāk-khāi) EN: consignment ; sale on commission   
การขายฝาก[v. exp.] (kān khāi fāk) EN: sale on consignment   
ขายฝาก[v. exp.] (khāi fāk) EN: sell on consignment   
ลงทะเบียน[v.] (longthabīen) EN: register ; enroll ; record   FR: enregistrer ; consigner
งวด[n.] (ngūat) EN: consignment   
พัสดุ[n.] (phatsadu) EN: parcel post ; parcel ; consignment   FR: colis [m] ; paquet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSIGN K AH0 N S AY1 N
CONSIGNED K AH0 N S AY1 N D
CONSIGNMENT K AH0 N S AY1 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consign (v) kˈənsˈaɪn (k @1 n s ai1 n)
consigns (v) kˈənsˈaɪnz (k @1 n s ai1 n z)
consigned (v) kˈənsˈaɪnd (k @1 n s ai1 n d)
consignee (n) kˌɒnsaɪnˈiː (k o2 n s ai n ii1)
consigner (n) kˈənsˈaɪnər (k @1 n s ai1 n @ r)
consignor (n) kˈənsˈaɪnər (k @1 n s ai1 n @ r)
consignees (n) kˌɒnsaɪnˈiːz (k o2 n s ai n ii1 z)
consigners (n) kˈənsˈaɪnəz (k @1 n s ai1 n @ z)
consigning (v) kˈənsˈaɪnɪŋ (k @1 n s ai1 n i ng)
consignors (n) kˈənsˈaɪnəz (k @1 n s ai1 n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
委託[いたく, itaku] (n,vs) consign (goods (for sale) to a firm); entrust (person with something); commit; (P) [Add to Longdo]
委託者[いたくしゃ, itakusha] (n) (See 受託者) consignor [Add to Longdo]
委託生産[いたくせいさん, itakuseisan] (n) consignment production [Add to Longdo]
委託売買[いたくばいばい, itakubaibai] (n) consignment sales and purchase [Add to Longdo]
委託販売[いたくはんばい, itakuhanbai] (n,adj-no) consignment sale [Add to Longdo]
荷受人;荷受け人[にうけにん, niukenin] (n) consignee [Add to Longdo]
荷送;荷送り[におくり, niokuri] (n) consignment [Add to Longdo]
荷送り人;荷送人[におくりにん, niokurinin] (n) consignor [Add to Longdo]
再委託[さいいたく, saiitaku] (n,vs) reconsignment (goods); recomissioning (task) [Add to Longdo]
受託者[じゅたくしゃ, jutakusha] (n) trustee; assignee; consignee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consign \Con*sign"\, v. i.
   1. To submit; to surrender or yield one's self. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All lovers young, all lovers must
       Consign to thee, and come to dust.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To yield consent; to agree; to acquiesce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Augment or alter . . .
       And we'll consign thereto.      --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consign \Con*sign"\, v. t. [imp. & p. p. {Consigned} 3; p. pr. &
   vb. n. {Consigning}.] [F. consigner, L. consignare,
   -signatu,, to seal or sign; con- + signare, fr. signum mark.
   See {Sign}.]
   1. To give, transfer, or deliver, in a formal manner, as if
    by signing over into the possession of another, or into a
    different state, with the sense of fixedness in that
    state, or permanence of possession; as, to consign the
    body to the grave.
    [1913 Webster]
 
       At the day of general account, good men are to be
       consigned over to another state.   --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. To give in charge; to commit; to intrust.
    [1913 Webster]
 
       Atrides, parting for the Trojan war,
       Consigned the youthful consort to his care. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The four evangelists consigned to writing that
       history.               --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) To send or address (by bill of lading or otherwise)
    to an agent or correspondent in another place, to be cared
    for or sold, or for the use of such correspondent; as, to
    consign a cargo or a ship; to consign goods.
    [1913 Webster]
 
   4. To assign; to devote; to set apart.
    [1913 Webster]
 
       The French commander consigned it to the use for
       which it was intended by the donor.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To stamp or impress; to affect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Consign my spirit with great fear.  --Jer. Taylor.
 
   Syn: To commit; deliver; intrust; resign. See {Commit}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consign
   v 1: commit forever; commit irrevocably
   2: give over to another for care or safekeeping; "consign your
     baggage" [syn: {consign}, {charge}]
   3: send to an address

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top