Search result for

bro

(179 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bro-, *bro*
English-Thai: Longdo Dictionary
bronchospasm(n) การบีบเกร็งของหลอดลม, R. bronchus, bronchi,
browser(n ) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (web browser) ตัวอย่าง เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Konqueror, Google Chrome, Netscape เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bro[N] พี่หรือน้องชาย (คำไม่เป็นทางการ)
brow[N] คิ้ว, See also: ขนคิ้ว, หน้าผาก, Syn. eyebrow
broad[ADJ] กว้างๆ, See also: หลวมๆ, ทั่วๆ ไป, ไม่จำกัด, Syn. general, Ant. narrow
broad[ADJ] ทั่วโลก
broad[N] ผู้หญิง (คำสแลง)
broad[ADJ] หยาบ, Syn. rough, Ant. precise
broad[ADJ] กว้างขวาง, See also: กว้าง, ครอบคลุม
broil[VI] โกรธ
broil[VI] ย่าง, See also: ปิ้ง, อังไฟ, Syn. grill
brood[VT] กก, See also: ฟัก, กกไข่, ฟักไข่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broach(โบรชฺ) {broached,broaching,broaches} n. เครื่องคว้านรู,เหล็กเสียบ,โบสถ์หรือเจดีย์ยอดเหลี่ยม vt. เจาะรู,คว้านรู,ทำให้ผิวน้ำแตกกระจาย, See also: broacher n. -Conf. brooch
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
broad churchn. ศาสนาประจำชาติของอังกฤษ
broad sealn. ตราราชการของประเทศหรือของรัฐ
broad-minded(บรอด'ไมดิด) adj. ใจกว้าง,ไม่มีอคติ,อดทน
broadaxn. ขวานตัดไม้ซุง
broadaxen. ขวานตัดไม้ซุง
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
broaden(บรอด'เดิน) {broadened,broadening,broadens} vt.,vi. ทำให้กว้าง,กว้างขึ้น, Syn. spread

English-Thai: Nontri Dictionary
broach(n) สว่าน,เครื่องกว้าน,เครื่องเจาะ,เข็มกลัด
broach(vt) ทาบทาม,แนะนำ,เริ่มเรื่อง
broad(adj) กว้าง,กว้างขวาง,โจ่งแจ้ง,ไม่ถูกจำกัด
BROAD-broad-minded(adj) ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,มีน้ำใจ
broadcast(adj) แพร่หลาย,ทั่วไป
broadcast(n) การกระจายเสียง,การกระจายข่าว,การออกข่าว
broadcast(vi,vt) กระจายเสียง,แพร่ข่าว,เผยแพร่,ออกข่าว
broadcloth(n) ผ้าสักหลาดอย่างดี
broaden(vi,vt) กว้างออก,ขยายออก
broadside(adv) หันด้านข้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
broad age groupกลุ่มอายุอย่างกว้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
broad elliptic-รูปรีกว้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
broad transcriptionการถอดเสียงแบบกว้าง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
broadband ISDN (B-ISDN)ไอเอสดีเอ็นแถบกว้าง (บีไอเอสดีเอ็น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
broadband; widebandแถบความถี่กว้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
broadband; widebandแถบความถี่กว้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broadcastแพร่สัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broadcasting-satellite serviceบริการแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Broca's centre; centre, speechศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brocadeผ้ายก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broad classificationการจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ
การจัดหมู่หนังสืออย่างกว้าง ๆ (Broad classification) หมายถึง การจัดหมู่หนังสือโดยเลือกหมวดหมู่ใหญ่อย่างกว้าง ๆ มากกว่าเลือกหมวดหมู่ย่อย และพยายามใช้หมวดหมู่ย่อยให้น้อยที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก) จัดหมวดหมู่เบื้องต้นสำหรับหนังสือที่ห้องสมุดพึ่งได้รับ เพื่อเตรียมไว้สำหรับจัดหมวดหมู่ละเอียดต่อไป ข) เพื่อใช้ในห้องสมุดขนาดเล็กที่มีหนังสือหมวดหมู่ต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่มากนัก จึงไม่จำเป็นต้องจำแนกทรัพยากรสารสนเทศอย่างละเอียด เช่น การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ อาจใช้เลขหมู่ 641.5 แทนการใช้เลขหมู่ 641.5945 สำหรับตำราอาหารอิตาเลียน เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Broad Ligamentบรอดลิกกาเมนท์ [การแพทย์]
Broad Spectrumขอบเขตในการออกฤทธิ์กว้าง,การทำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้กว้างขวาง,ในขอบเขตกว้าง,กว้างขวาง [การแพทย์]
Broad Spectrum-Antibiotic Coverageใช้ยาที่เน้นและครอบคลุมเชื้อได้กว้างไกล [การแพทย์]
broad-crested weirbroad-crested weir, ฝายสันกว้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Broad-Ligamentบรอดลิกกาเมนท์ [การแพทย์]
Broadbandเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่สามารถรับส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านสื่อใช้สาย เช่น เคเบิลใยแก้วนำแสง สายเคเบิลทีวี สายโทรศัพท์ (DSL) หรือสื่อไร้สายเช่น 3G, 4G/LTE และ WiMAX โดยความเร็วของการรับส่งข้อมูลตามที่กรอบนโยบาย ICT 2020 กำหนดนั้นจะอยู่ที่ 768 ล้านบิตต่อวินาทีซึ่งเป็นความเร็วขั้นต่ำ ไปจนถึง 100 ล้านบิตต่อวินาทีขึ้นไป ซึ่งเป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาก หรือ Ultra Broadbandอนึ่ง กรอบนโยบาย ICT 2020 นี้อ้างอิง ชั้นความเร็วของการรับส่งข้อมูล (Broadband Speed Tiers) ตามที่ Feral Communications Commission แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 กลุ่ม (Tiers) ได้แก่
1st Generation Data - 200 kbps to 768 kbps
Basic Broadband Tiers 1 - 768 kbps to 1.5 Mbps
Broadband Tiers 2 - 1.5 Mbps to 3 Mbps
Broadband Tiers 3 - 3 Mbps to 6 Mbps
Broadband Tiers 4 - 6 Mbps to 10 Mbps
Broadband Tiers 5 - 10 Mbps to 25 Mbps
Broadband Tiers 6 - 25 Mbps to 3 Mbps
Broadband Tiers 7 - Greater to 100 Mbps
[เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Broadband communication systemsระบบการสื่อสารแถบความถี่กว้าง [TU Subject Heading]
broadband modemบรอดแบนด์โมเด็ม, โมเด็มทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายเคเบิลทีวี สามารถรับและส่งข้อมูลได้สูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Broadbrand communication systemระบบสื่อสารแบบบรอดแบรนด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brocade shoe (n ) รองเท้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหม
broken line (n) เส้นประ
brokenness (n ) การแตกสลาย, การแตกหัก, ภาวะที่ถูกทำให้แตกหัก หรือพังทลาย
bronchodilator (n ) ยาขยายหลอดลม
bronze (n adj) สำริด. ทองแดง
brown rice (n ) ข้าวซ้อมมือ, ข้าวกล้อง
brown shrike (n) นกอีเสือสีน้ำตาล
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brooklyn kid sees a live hooker for the first time, loses his shoes.เจ้าหนูบลุ๊คลินเพิ่งจะพบเจอโสเภณีครั้งแรก ทำรองเท้าหาย The Serena Also Rises (2008)
This isn't Brooklyn. Aren't you taking me home?นี่ยังไม่ถึงบลู๊คลินนี่นา นายไม่ได้ไปส่งฉันที่บ้านหรอ? The Serena Also Rises (2008)
I heard Jenny wasn't feeling well, so I brought her some chicken soup.หนูได้ยินว่าเจนนี่ไม่ค่อยสบาย หนูก็เลยซื้อซุปไก่มาฝากเธอค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Uh, I just need to get out of Brooklyn for one night.ฉันแค่ต้องการออกไปเปิดหูเปิดตานอกบลู๊คลินสักคืน The Serena Also Rises (2008)
You sent me five stories, all about a sheltered young man with girl trouble who lives with his daddy in Brooklyn.เธอส่งเรื่องมาให้ฉันอ่าน 5 เรื่อง แต่ทั้งหมดมีแต่เรื่องของชายหนุ่มที่มีปัญหาเรื่องสาวๆ อาศัยอยู่กับพ่อในบลู๊คลิน The Serena Also Rises (2008)
I loved you, and just because we broke up, doesn't mean I can just turn it off like that.ฉันรักเธอ และพวกเราเพิ่งเลิกกัน ไม่ได้หมายความว่าฉันจะสามารถ ทิ้งความรู้สึกนี้ไปได้ The Ex-Files (2008)
We were broken up.แต่เราเลิกกันแล้วนะ The Ex-Files (2008)
I can't believe he brought her here.ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาพาเธอมานี่ The Ex-Files (2008)
And my brother goes to Dalton. Lacrosse captain.แล้วพี่ฉันก็ไปที่เดลตัน กัปตันลาครอส The Ex-Files (2008)
I mean, we--we broke up amicably. No one cheated.คือว่า พวกเราเลิกกันด้วยความห่างเหิน ไม่มีการนอกใจ The Ex-Files (2008)
Well, so you broke up.พวกเธอเลิกกันแล้ว The Ex-Files (2008)
- Serena and Dan broke up.- เซรีน่ากับแดนเลิกกันแล้ว The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
broA big fire broke out after the earthquake.
broAbout an hour's walk brought us to the lake.
broA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
broA broad river runs through the city.
broA broken-down car was standing in the middle of the road.
broA burglar broke into his house.
broA burglar broke into my house while I was away on a trip.
broA burglar broke into the bank last night.
broA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
broA burglar broke into the house.
broA burglar broke into the shop last night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้มจืด[N] soup, See also: broth, Syn. แกงจืด, Example: เมื่อได้ที่นั่งตั้งวงเรียบร้อยสำรับกับข้าวเริ่มทยอยมามีทั้งแกงเผ็ด ต้มจืด ขนมจีน ผัดหมี่มากมายจนไม่รู้จะกินอะไรดี, Thai definition: กับข้าวที่ปรุงเป็นน้ำ รสไม่เผ็ด
ประเทืองปัญญา[V] enrich one's mind, See also: broaden one's mind, Example: หนังสือของผู้เขียนล้วนมีคุณค่าและประเทืองปัญญาให้กับผู้อ่าน, Thai definition: ทำให้สติปัญญาดีขึ้น
ถ่ายทอดสด[V] broadcast live, Example: คอนเสิร์ตถ่ายทอดสดจากห้างสรรพสินค้า, Thai definition: กระจายเสียงหรือแพร่ภาพไปในขณะที่กำลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ขาดระยะ[V] broken off, Syn. ขาดตอน, ขาดช่วง, Example: รถโดยสารสาธารณะขาดระยะและแน่นมาก ทำให้คนหันมาใช้บริการรถตู้กันมาก, Thai definition: ไม่ต่อเนื่องกัน, ไม่ติดต่อกัน
โบรกเกอร์[N] broker, Syn. นายหน้า, Example: ลูกค้าจะได้รับการวิเคราะห์หลักทรัพย์จากโบรกเกอร์ โดยที่โบรกเกอร์จะได้รับค่านายหน้าจากลูกค้าเป็นผลตอบแทน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินค้าแทนคนอื่น
ไม้กวาด[N] broom, Count unit: อัน, กำ
แพร่ขยาย[V] spread, See also: broaden, extend, expand, widen, Syn. แพร่กระจาย, แพร่, ขยาย, Example: ความนิยมของโทรศัพท์มือถือกำลังแพร่ขยายไปทั่วโลก, Thai definition: กระจายออกไปทั่ว, กระจายออกไปในวงกว้าง, กระจายออกไปในขอบเขตที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ
นายหน้าซื้อขาย[N] broker, See also: agent, go-between, Syn. ผู้แทนขาย, คนกลาง, Example: พอเขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น ก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากันหรือทำการซื้อขายกัน
อนุชา[N] brother, See also: younger brother, Syn. น้องชาย, Example: อนุชาของพระรามชื่อพระลักษณ์, Thai definition: ผู้เกิดทีหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อย่างกว้างขวาง[ADV] widely, See also: broadly, Syn. อย่างมากมาย, Ant. อย่างจำกัด, Example: มีการใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชา[n.] (anuchā) EN: younger brother of a prince ; younger brother   
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
บ้านแตก[n. exp.] (bān taēk) EN: broken home   
บ้านแตกสาแหรกขาด[n. exp.] (bān taēk sāraēk khāt) EN: broken family   
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
บริษัทนายหน้า[n. exp.] (børisat nāinā) EN: broker   
บด[v.] (bot) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop   FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
บรอกโคลี [n.] (brøkkhōlī) EN: Broccoli   FR: brocoli

CMU English Pronouncing Dictionary
BRO    B R OW1
BROZ    B R AA1 Z
BROK    B R AA1 K
BROX    B R AA1 K S
BROM    B R AA1 M
BROE    B R OW1
BROD    B R AA1 D
BROW    B R AW1
BROY    B R OY1
BROC    B R AA1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bros    (n) (b r o1 s)
brow    (n) (b r au1)
Brody    (n) (b r ou1 d ii)
broad    (n) (b r oo1 d)
broil    (v) (b r oi1 l)
broke    (v) (b r ou1 k)
brood    (v) (b r uu1 d)
brook    (v) (b r u1 k)
broom    (n) (b r uu1 m)
broth    (n) (b r o1 th)

German-Thai: Longdo Dictionary
Brom(n uniq) |das, nur Sg.| โบรมีน ตัวย่อ Br เป็นธาตุทางเคมี เป็นของเหลวสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว
Brot(n) |das| ขนมปัง
Roggenbrot(n ) ขนมปังข้าวไรย์ เช่น So lässt sich mit gewöhnlicher Hefe zwar ein Weizenbrot, aber kein richtiges Roggenbrot backen. Roggenteige brauchen eine Säuerung.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Broschüre {f}; Werbeprospekt {n}leaflet [Add to Longdo]
Broadcast-Adresse {f}broadcast address [Add to Longdo]
Brocken {m} | Brocken {pl}gobbet | gobbets [Add to Longdo]
Brocken {m} | Brocken {pl}hunk | hunks [Add to Longdo]
Brocken {m}; Stück {n}; Fetzen {m}snatch [Add to Longdo]
Brodeln {n}hubble-bubble [Add to Longdo]
Brogue-Schuh {m}; Budapester Schuh (mit gestanzten Löchern verzierter Schuh)wingtip shoe; wingtip brogue shoe [Add to Longdo]
Brokat {n}brocade [Add to Longdo]
Brokkoli {m}; Broccoli {m} [bot.]broccoli [Add to Longdo]
Brombeere {f} [bot.] | Brombeeren {pl}blackberry; dewberry | blackberries [Add to Longdo]
Brombeerstrauch {m} [bot.] | Brombeersträucher {pl}blackberry bush | blackberry bushes [Add to Longdo]
Bromid {n} [chem.]bromide [Add to Longdo]
Bromsilberdruck {m}bromide [Add to Longdo]
Bronchial...; bronchial {adj} [anat.]bronchial [Add to Longdo]
Bronze {f}bronze [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
broken heart (n name) หัวใจสลาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二氧化铀[èr yǎng huà yóu, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ, / ] brown oxidier; uranium dioxide [Add to Longdo]
侄媳妇[zhí xí fu, ㄓˊ ㄒㄧˊ ㄈㄨ˙, / ] brother's son's wife; nephew's wife [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] broker [Add to Longdo]
兄弟[xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] brothers; brethren [Add to Longdo]
具尔[jù ěr, ㄐㄩˋ ㄦˇ, / ] brother [Add to Longdo]
卡拉马佐夫兄弟[Kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˇ ㄈㄨ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Brothers Karamazov by Dostoyevsky 陀思妥耶夫斯基 [Add to Longdo]
叔子[shū zi, ㄕㄨ ㄗ˙, ] brother-in-law; husband's younger brother [Add to Longdo]
哥们[gē men, ㄍㄜ ㄇㄣ˙, / ] Brothers!; brethren; friend (colloq.); brother (diminutive form of address between males) [Add to Longdo]
哥儿[gē er, ㄍㄜ ㄦ˙, / ] brothers; boys [Add to Longdo]
喧哗[xuān huá, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ, / ] brouhaha; hullabaloo; confused noise; hubbub; clamor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
サブルーチン[さぶるーちん, saburu-chin] subroutine [Add to Longdo]
サブルーチン副プログラム[サブルーチンふくプログラム, saburu-chin fuku puroguramu] subroutine subprogram [Add to Longdo]
サブルーチン名[サブルーチンめい, saburu-chin mei] subroutine name [Add to Longdo]
バロース[ばろーす, baro-su] browse [Add to Longdo]
ブラウザ[ぶらうざ, burauza] browser [Add to Longdo]
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] browser war [Add to Longdo]
ブロードバンド[ぶろーどばんど, buro-dobando] broadband [Add to Longdo]
ブロードバンドLAN[ぶろーどばんど LAN, buro-dobando LAN] broadband LAN [Add to Longdo]
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
銅メダル[どうめだる, doumedaru] Bronzemedaille [Add to Longdo]
銅像[どうぞう, douzou] Bronzestatue [Add to Longdo]
青銅[せいどう, seidou] Bronze [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  bro
     bridge
  

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  bro
     bridge
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top