ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -掃-, *掃*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[掃, sǎo, ㄙㄠˇ] to clean, to sweep, to wipe away; to weed out; to wipe out
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  帚 [zhǒu, ㄓㄡˇ]
Etymology: [ideographic] To use 扌 a broom 帚; 帚 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǎo, ㄙㄠˇ, / ] to sweep, #4,387 [Add to Longdo]
[sào, ㄙㄠˋ, / ] broom, #4,387 [Add to Longdo]
扫描[sǎo miáo, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, / ] scan; raster, #6,136 [Add to Longdo]
打扫[dǎ sǎo, ㄉㄚˇ ㄙㄠˇ, / ] to clean; to sweep, #9,530 [Add to Longdo]
清扫[qīng sǎo, ㄑㄧㄥ ㄙㄠˇ, / ] to tidy up; to mop up; a sweep (against crime), #14,301 [Add to Longdo]
横扫[héng sǎo, ㄏㄥˊ ㄙㄠˇ, / ] to sweep away; to sweep across, #15,537 [Add to Longdo]
扫除[sǎo chú, ㄙㄠˇ ㄔㄨˊ, / ] to sweep; to clean with a brush; to sweep away (often fig.), #20,409 [Add to Longdo]
扫荡[sǎo dàng, ㄙㄠˇ ㄉㄤˋ, / ] to root out; to wipe out, #21,982 [Add to Longdo]
扫墓[sǎo mù, ㄙㄠˇ ㄇㄨˋ, / ] to sweep the tombs (of one's ancestors); the Qingming festival, #26,712 [Add to Longdo]
扫帚[sào zhou, ㄙㄠˋ ㄓㄡ˙, / ] broom, #30,046 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いて捨てるほど[はいてすてるほど, haitesuteruhodo] (exp) a dime a dozen; two a penny [Add to Longdo]
き寄せる[はきよせる, hakiyoseru] (v1) to sweep up [Add to Longdo]
き手[はきて, hakite] (n) hand touching the ground resulting in direct loss (sumo) [Add to Longdo]
き集める[はきあつめる, hakiatsumeru] (v1) to sweep up together [Add to Longdo]
き出し窓[はきだしまど, hakidashimado] (n) opening through which dirt is swept [Add to Longdo]
き出す[はきだす, hakidasu] (v5s,vt) to release; to sweep out; to clean out [Add to Longdo]
[はきそうじ, hakisouji] (n) sweeping and cleaning [Add to Longdo]
き立て[はきたて, hakitate] (n) being newly-swept; gathering silkworms from the egg paper [Add to Longdo]
き溜め;溜め(io);溜(io)[はきだめ, hakidame] (n) rubbish heap; garbage dump [Add to Longdo]
き溜めに鶴[はきだめにつる, hakidamenitsuru] (exp) a jewel in a dunghill [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'll sweep the floor while you wash the dishes.あなたが皿を洗っている間に、私は床を除します。
I'll do your shopping, clean up the house, and cook your dinner for you.あなたに代わって買い物をして家を除して夕食を作ってあげる。
Your robot will prepare meals, clean, wash dishes, and perform other household tasks.あなたのロボットは食事の支度、除、皿洗いその他の家事ができるでしょう。
Did you clean your room?あなたの部屋を除したか。
Now that you are here, you can help do the cleaning.あなたはここにいるんだから、除を手伝えるだろう。
Have you finished cleaning your room yet?あなたはもう自分の部屋を除し終わりましたか。
All you have to do is to clean your room.あなたは自分の部屋を除するだけでいいんだ。
You have only to sweep the floor.お前は床をきさえすればよい。
The maid had already cleaned the room when Carol walked in.キャロルが部屋に入ったとき、メイドはすでに部屋を除し終わっていた。
This vacuum cleaner makes a lot of noise.この除機は非常にうるさい音がする。
Sally made her brother clean the bathroom.サリーは弟にバスルームを除させた。
Mrs. Jones ordered the room to be swept by noon.ジョーンズさんは部屋を昼までに除しておくように指示した。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"This is a landlady's order. I am dismissing a lodger.[CN] 〝這是房東的命令 我要將房客地出門〞 Lolita (1962)
You should always do that one first[CN] 你本來應該先打房間的 East of Eden (1955)
- The rose bowl there... the grandfather clock there... and Mother in her best gray moire sweeping down the stairs.[CN] -玫瑰杯(足球賽獎盃(放在那... 爺爺的鍾放在那... 還有媽媽穿著她最好的灰色綢緞 裙擺過樓梯 The Uninvited (1944)
Now, don't give me a bad time. Play it.[CN] 不要興了,彈一曲吧 The Steel Helmet (1951)
You always were a spoilsport, weren't you?[CN] 你總是人家興,是吧? North by Northwest (1959)
Can I can come in and clean?[JP] メイドです お除してよろしいですか? Detour (1945)
Don't you do anything to give me away[CN] - 你可別做出叫我興的事 - 我不會的 East of Eden (1955)
They will strafe us. No.[JP] 機銃射してくるぞ La Grande Vadrouille (1966)
- Oh. - A-And fix the toilet and clean up the kitchen.[JP] そう トイレやキッチンの 除だっていい Straw Dogs (1971)
Have you cleaned up the house across the way?[CN] 你還沒打房間嗎? East of Eden (1955)
I feel like a fly out here. Come on in. I didn't have time to get fixed up or nothin'.[JP] 俺はハエかい 除する暇なくて Farewell, My Lovely (1975)
Did you wash the floor this morning?[JP] 今朝床を除したかい? And Then There Were None (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はく, haku] -fegen, kehren [Add to Longdo]
[そうとう, soutou] Saeuberung [Add to Longdo]
[そうじ, souji] Reinemachen, Saubermachen [Add to Longdo]
除婦[そうじふ, soujifu] Reinmachefrau, Putzfrau [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top