ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

browser

B R AW1 Z ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -browser-, *browser*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
browser(n) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (web browser) ตัวอย่าง เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Konqueror, Google Chrome, Netscape เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
browser(n) โปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารบนอินเตอร์เนต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
browser(บราว' เซอร์) n. เรียกข้อมูลขึ้นมาดูเฉพาะส่วนอย่างรวดเร็ว
web browserเว็บบราวเซอร์ <คำอ่าน>เป็นโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถอ่านไฮเปอร์เทกซ์ (hypertext) บนเวิลด์ไวด์เว็บได้ โปรแกรมที่มีชื่อที่เป็นที่นิยมในขณะนี้คือ Nestcape และ Microsoft Internet Explorerดู world wide web ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
browserโปรแกรมค้นดู, เบราว์เซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
browserโปรแกรมค้นดู, เบราว์เซอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Browser (Computer program)เบราเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Browsers (Computer programs)บราวเซอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
IN YOUR WEB BROWSER FOR SEARCH HISTORY.ไปดูที่ประวัติการเข้าเว็บของเธอ Zoe's Reprise (2009)
Kurt's been blackmailing me ever since he saw my browser history.ตั้งแต่เห็นประวัติการเข้าเว็บของฉัน Blame It on the Alcohol (2011)
I checked her browser history.ผมตรวจสอบข้อมูลในเบราว์เวอร์ Heartbreak Hotel (2011)
Oh look at that, I just pulled down your browser history.โอ้ดูนั่นสิ ฉันเพิ่งเจอที่เธอเคยเซิร์ท And the Reality Check (2011)
Now check out my browser history.คราวนี้เช็คประวัติการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผม Loyalty (2011)
I am gonna check the browser history.ฉันจะตรวจเช็คข้อมูลของเขา Personal Effects (2012)
According to the browser history, he recently read alerts about burglaries, a missing hunter, and a house fire?ตามจากที่ ประวัติเวบที่เขาเคยเข้า เขาพึ่งอ่านคำเตือนเกี่ยวกับ การปล้น นักล่าสัตว์หายสาบสูญ แล้วก็ไฟไฟม้บ้าน Black Cherry (2012)
Jack. We just checked the browser history at Stammets' work station.แจ็ค เราเพิ่งเช็คดูว่า เขาท่องเว็บอะไร Amuse-Bouche (2013)
It'll use my browser history to simulate my usual online activity, so while S.H.I.E.L.D. thinks I'm trolling reddit and facebook with the laptop you gave me ...มันจะสร้างกิจกรรมออนไลน์ของฉัน จากประวัติเบราเซอร์ที่ฉันเคยเข้า ดังนั้นขณะที่ชีลด์คิดว่า ฉันกำลังเข้าเว็บเรดดิทหรือเล่นเฟซบุ๊ค ด้วยแล็ปท็อปที่เธอให้ฉัน... The Hub (2013)
And I want you to go clear my browser history.และไปเคลียร์ประวัติเบราว์เซอร์ ในคอมพ์ฉันที Suicide Squad (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
browserI switch on my laptop, start up the browser, and type in the address I've already learnt by heart.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BROWSER B R AW1 Z ER0
BROWSERS B R AW1 Z ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浏览器[liú lǎn qì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄑㄧˋ,    /   ] browser (software) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) #13,573 [Add to Longdo]
クッキー[kukki-] (n) (1) cookie; biscuit; (2) { comp } cookie (browser-related file sent from a WWW server); (P) #15,802 [Add to Longdo]
インターネット閲覧ソフト[インターネットえつらんソフト, inta-netto etsuran sofuto] (n) { comp } Web browser; Web-browsing software [Add to Longdo]
ウェブブラウザー;ウェブブラウザ[uebuburauza-; uebuburauza] (n) { comp } web browser; web-browsing software [Add to Longdo]
オブジェクトブラウザ[obujiekutoburauza] (n) { comp } object browser [Add to Longdo]
ブラウザ;ブラウザー[burauza ; burauza-] (n) { comp } (web) browser [Add to Longdo]
ブラウザクラッシャー[burauzakurassha-] (n) { comp } browser crasher; browser crusher [Add to Longdo]
ブラウザヘルパーオブジェクト[burauzaherupa-obujiekuto] (n) { comp } browser helper object [Add to Longdo]
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] (n) { comp } browser war [Add to Longdo]
ブラクラ[burakura] (n) (abbr) { comp } browser crasher [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブラウザ[ぶらうざ, burauza] browser [Add to Longdo]
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] browser war [Add to Longdo]
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Browser \Brows"er\ (brouz"[~e]r), n.
   1. An animal that browses.
    [1913 Webster]
 
   2. (Computers) a computer program that permits the user to
    view multiple electronic documents in a flexible sequence
    by the process of activating hypertext "buttons" within
    one document, which serves as a reference to the location
    of related document. The term is currently (late 1990's)
    used mostly for programs which allow traversing hypertext
    paths in documents on the internet. A typical browser will
    permit the user to easily reverse direction, and view
    again documents previously accessed.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 browser
   n 1: a viewer who looks around casually without seeking anything
      in particular
   2: a program used to view HTML documents [syn: {browser}, {web
     browser}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 browser
  n.
 
   A program specifically designed to help users view and navigate hypertext,
   on-line documentation, or a database. While this general sense has been
   present in jargon for a long time, the proliferation of browsers for the
   World Wide Web after 1992 has made it much more popular and provided a
   central or default techspeak meaning of the word previously lacking in
   hacker usage. Nowadays, if someone mentions using a ?browser? without
   qualification, one may assume it is a Web browser.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top