ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spacious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spacious-, *spacious*, spaciou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spacious(adj) กว้างใหญ่, See also: มหาศาล, ไพศาล, Syn. roomy, vast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spacious(สเพ'เชิส) adj. มีเนื้อที่มาก, กว้างขวาง, กว้างใหญ่ไพศาล, See also: spaciousness n., Syn. capacious

English-Thai: Nontri Dictionary
spacious(adj) กว้างใหญ่, กว้างขวาง, มีเนื้อที่มาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has dual side air bags and a spacious back seat.มีถุงลมนิรภัยสองด้านเลยนะ แถมข้างหลังก็กว้างด้วย 10 Things I Hate About You (1999)
It's actually more spacious in here than you might think.จริงๆ แล้วที่เก็บของท้ายรถ มันก็กว้างกว่าที่คิดนะ Chuck Versus the Sensei (2008)
I promise to put you in a more spacious cell.ผมสัญญา ผมจะให้คุณอยู่ในที่ที่กว้างกว่านี้ Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
We'd bask in the warm, gentle, romantic yet erotic glow of, uh, my spacious loft.แล้วเราก็ดืื่มด่ำไปกับ แสงสลัวๆ ที่อบอุ่น อ่อนโยน โรแมนติก แต่ก็อีโรติก ในห้องพักอันกว้างขวางของผม New York, I Love You (2008)
And a very spacious master bedroom.And a very spacious master bedroom. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Oh beautiful for spacious skiesoh, beautiful for spacious skies Living the Dream (2009)
It's spacious and affordable and I'm just wondering, where's the catch?ใหญ่โตกว้างขวาง จ่ายได้ และ แค่สงสัยว่าได้มาได้ไง? The Haunting in Connecticut (2009)
Good spacious ahกว้างขวางดี Ip Man 2 (2010)
And, uh, I don't know, the kitchen's really spacious and, you know, got good appliances, and--และเอ่อ ฉันไม่รู้สิ ห้องครัวกว้างมากๆ และคุณรู้นะ ข้าวของเครื่องใช้ครบถ้วน และ... Full Measure (2010)
Chocoholic? ♪ O beautiful for spacious skies... ♪ Come on, Maw Maw.คนติดช็อกโกแล็ต? เร็วเข้า ยาย ผลจะออกมาแล้วที่ัรัก ยายลงอ่างได้เลย Dream Hoarders (2010)
See how spacious it is?ดูพื้นที่กว้างขวางพอไหมหละ ? Yougashiten koandoru (2011)
And yes, that is a cleverly veiled reference to Howard's lifelong obsession to crawl back into her spacious womb.ใช่ นั่นเป็นการเสียดสีที่แยบยล ถึงการหมกมุ่นของฮาเวิร์ด ที่จะคลานกลับเข้ามดลูกของแม่เขา The Parking Spot Escalation (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spaciousFather made our living room more spacious.
spaciousRows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.
spaciousSpacious apartments in Tokyo are hard to come by.
spaciousTheir dining room is very spacious.
spaciousThe room is spacious and light.
spaciousThe spacious plain spread as far as the eye can see, dotted with groves here and there.
spaciousThis house is very spacious.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โถง(adj) spacious, See also: large, capacious, roomy, commodious, Syn. โล่ง, กว้าง, Example: ศาลาการเปรียญปลูกเป็นศาลาโถง สำหรับเป็นที่ชาวบ้านมาชุมนุม ฟังเทศน์ และทำบุญกัน, Thai Definition: ที่เปิดโล่ง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
spacious

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spacious
spaciously
spaciousness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, ] spacious #5,845 [Add to Longdo]
宽大[kuān dà, ㄎㄨㄢ ㄉㄚˋ,   /  ] spacious; wide; lenient #12,755 [Add to Longdo]
宽敞[kuān chang, ㄎㄨㄢ ㄔㄤ˙,   /  ] spacious; wide #12,863 [Add to Longdo]
[chǎng, ㄔㄤˇ, ] spacious; uncovered #29,107 [Add to Longdo]
宽绰[kuān chuò, ㄎㄨㄢ ㄔㄨㄛˋ,   /  ] spacious; generously proportioned #114,527 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
広い(P);弘い;廣い;宏い[ひろい, hiroi] (adj-i) spacious; vast; wide; (P) #5,678 [Add to Longdo]
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling [Add to Longdo]
ゆったり[yuttari] (adv, vs, adv-to) (1) (on-mim) comfortable; easy; calm; (2) loose; spacious [Add to Longdo]
開放感[かいほうかん, kaihoukan] (n, adj-no) sense of space; spaciousness [Add to Longdo]
広々;広広[ひろびろ, hirobiro] (adv-to, adv, vs, adj-na) (See 広々とした) extensive; spacious [Add to Longdo]
広縁[ひろえん, hiroen] (n, adj-no) broad or spacious veranda; eaves [Add to Longdo]
広間[ひろま, hiroma] (n) hall; saloon; spacious room; guest room [Add to Longdo]
広広とした;広々とした[ひろびろとした, hirobirotoshita] (adj-f) (See 広々) open; spacious; extensive [Add to Longdo]
広闊;宏闊[こうかつ, koukatsu] (adj-na, n) spacious [Add to Longdo]
国原[くにばら, kunibara] (n) spacious country [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spacious \Spa"cious\, a. [L. spatiousus: cf. F. spacieux. See
   {Space}, n.]
   1. Extending far and wide; vast in extent. "A spacious plain
    outstretched in circuit wide." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Inclosing an extended space; having large or ample room;
    not contracted or narrow; capacious; roomy; as, spacious
    bounds; a spacious church; a spacious hall. --
    {Spa"cious*ly}, adv. -- {Spa"cious*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spacious
   adj 1: very large in expanse or scope; "a broad lawn"; "the wide
       plains"; "a spacious view"; "spacious skies" [syn:
       {broad}, {spacious}, {wide}]
   2: (of buildings and rooms) having ample space; "a roomy but
     sparsely furnished apartment"; "a spacious ballroom" [syn:
     {roomy}, {spacious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top