Search result for

broil

(59 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broil-, *broil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broil[VI] โกรธ
broil[VI] ย่าง, See also: ปิ้ง, อังไฟ, Syn. grill
broiler[N] ที่ย่าง, Syn. grill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn
broilern. เครื่องย่างหรือปิ้งหรือเผาเนื้อ,เครื่องอบ,คนย่างเนื้อ
embroil(เอมบรอล') vt. ทำให้ไม่ลงรอยกัน,นำเข้ามาพัวพัน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ซับซ้อน., See also: embroiler n. ดูembroil embroilment n. ดูembroil
pan-broilv. ต้มในกระทะเปิดฝา

English-Thai: Nontri Dictionary
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
broil(vi) เร่าร้อน,โกรธ
broil(vt) ผิง,ปิ้ง,ย่าง,อังไฟ
broiler(n) เตาอบ
embroil(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ซับซ้อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broilers (Poultry)ไก่กระทง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Once that geyser goes off, they're broiled.เดี๋ยวน้ำพุร้อนพ่นออกมา พวกมันก็ถูกต้มสุกเอง The Gungan General (2009)
Yeah,well,I could broil,but I think you mean grill.เอ่อ ได้ หั่นก็ได้ แต่คุณหมายถึงสับสินะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Can I come in and watch you broil the suspect?ฉันเข้าไปดูคุณหั่นเขาให้เละได้ไหม The Parts in the Sum of the Whole (2010)
There. Broil.ทีนี้ไก่งวงก็จะสุก Endgame (2013)
I was indeed doing some grilling... or broiling actually... for a dinner you committed to.ฉันอยากจะสอบสวนนาย อยากจะทะเลาะกับนายจริงๆ เรื่องดินเนอร์ที่นายบอกว่าจะมากิน Kiss of the Muse (2013)
The bonds that join atoms to make solids and liquids on earth are not strong enough to withstand the heat of the broiling sun.ที่จะทำให้ของแข็งและ ของเหลวที่อยู่ในแผ่นดิน ยังไม่แข็งแรงพอที่จะทน ความร้อนของดวงอาทิตย์ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
The surface is hotter than a broiling oven, hot enough to melt lead.พื้นผิวที่ร้อนกว่าเตาอบผิง, ร้อนพอที่จะละลายตะกั่ว ทำไม? The World Set Free (2014)
We had no broiler, so Johnny did everything in pans.เราไม่มีเตาย่าง เขาเลยทำทุกอย่างในกระทะ Goodfellas (1990)
Chickens, broiler chickens. Now that's the future.ไก่ นั่นสิอนาคตดี Faith Like Potatoes (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broilIt is broiling hot.
broilThe cook broiled the meat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การย่าง[N] roasting, See also: broiling, grilling, Syn. การปิ้ง, การเผา, Example: การย่างเนื้อสเต็กมีหลายแบบ คือ สุกมาก สุกปานกลาง และไม่สุก แล้วแต่ความชอบของผู้บริโภค, Thai definition: การทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ เพื่อให้สุก ระอุทั่วกัน หรือให้แห้ง มักใช้แก่ของสด โดยปกติใช้เวลานานกว่าปิ้ง เช่น ย่างไก่ ย่างหมู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอมเผา[n. exp.] (høm phao) EN: broiled shallot   
กระเทียมเผา[n. exp.] (krathīem phao) EN: broiled garlic gloves   
อบ[v.] (op) EN: bake ; braise ; roast ; broil   FR: cuire au four ; rôtir ; braiser
เผา[v.] (phao) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire   FR: cuire ; griller
พัวพันอยู่ใน[v. exp.] (phūaphan yū nai) EN: be involved in ; be caught up in ; be embroiled in ; be mixed up in   FR: être impliqué dans
ปิ้ง[v.] (ping) EN: toast ; bake ; grill ; broil ; roast ; barbecue   FR: griller
เฅาปิ้ง[n.] (tao ping) EN: broiler   FR: gril [m] ; rôtissoire [f]
ตกกระไดพลอยโจน[v. exp.] (tok kradai phløi jōn) EN: confess ; follow through after a false step ; be compromised ; get embroiled ; be an innocent victim   

CMU English Pronouncing Dictionary
BROIL    B R OY1 L
BROILED    B R OY1 L D
BROILER    B R OY1 L ER0
BROILERS    B R OY1 L ER0 Z
BROILING    B R OY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broil    (v) (b r oi1 l)
broils    (v) (b r oi1 l z)
broiled    (v) (b r oi1 l d)
broiler    (n) (b r oi1 l @ r)
broilers    (n) (b r oi1 l @ z)
broiling    (v) (b r oi1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブロイラー[, buroira-] (n) broiler; (P) [Add to Longdo]
鰻重;うな重[うなじゅう, unajuu] (n) broiled eel served over rice a lacquered box [Add to Longdo]
塩焼き;塩焼[しおやき, shioyaki] (n,vs) (1) (fish) grilled or broiled with salt; (2) boiling seawater to get salt [Add to Longdo]
蒲焼き;かば焼き;蒲焼[かばやき, kabayaki] (n) loach or eel dipped and broiled in soy-based sauce [Add to Longdo]
甘栗[あまぐり, amaguri] (n) {food} broiled sweet chestnuts [Add to Longdo]
残酷焼[ざんこくやき, zankokuyaki] (n) live broiling of shellfish [Add to Longdo]
焼き鍋;焼鍋[やきなべ, yakinabe] (n) cooking pot (for roasting, broiling, etc.) [Add to Longdo]
焼き物;焼物;焼きもの[やきもの, yakimono] (n) (1) earthenware; pottery; porcelain; china; (2) flame-broiled food (esp. fish); (3) tempered blade [Add to Longdo]
照り焼き;照焼き(io);照焼(io)[てりやき, teriyaki] (n) teriyaki (meat or fish marinated in sweet soy sauce and broiled) [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] broil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Broil \Broil\, v. i.
   To be subjected to the action of heat, as meat over the fire;
   to be greatly heated, or to be made uncomfortable with heat.
   [1913 Webster]
 
      The planets and comets had been broiling in the sun.
                          --Cheyne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Broil \Broil\, n. [F. brouiller to disorder, from LL. brogilus,
   broilus, brolium, thicket, wood, park; of uncertain origin;
   cf. W. brog a swelling out, OHG. pr[=o]il marsh, G. br["u]hl,
   MHG. brogen to rise. The meaning tumult, confusion, comes
   apparently from tangled undergrowth, thicket, and this
   possibly from the meaning to grow, rise, sprout.]
   A tumult; a noisy quarrel; a disturbance; a brawl;
   contention; discord, either between individuals or in the
   state.
   [1913 Webster]
 
      I will own that there is a haughtiness and fierceness
      in human nature which will which will cause innumerable
      broils, place men in what situation you please.
                          --Burke.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Contention; fray; affray; tumult; altercation;
     dissension; discord; contest; conflict; brawl; uproar.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Broil \Broil\, v. t. [imp. & p. p. {Broiled}; p. pr. & vb. n.
   {Broiling}.] [OE. broilen, OF. bruillir, fr. bruir to broil,
   burn; of Ger. origin; cf. MHG. br["u]ejen, G. br["u]hen, to
   scald, akin to E. brood.]
   1. To cook by direct exposure to heat over a fire, esp. upon
    a gridiron over coals.
    [1913 Webster]
 
   2. To subject to great (commonly direct) heat.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broil
   n 1: cooking by direct exposure to radiant heat (as over a fire
      or under a grill) [syn: {broil}, {broiling}, {grilling}]
   v 1: cook under a broiler; "broil fish" [syn: {broil}, {oven
      broil}]
   2: heat by a natural force; "The sun broils the valley in the
     summer" [syn: {broil}, {bake}]
   3: be very hot, due to hot weather or exposure to the sun; "The
     town was broiling in the sun"; "the tourists were baking in
     the heat" [syn: {bake}, {broil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top