ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

large-minded

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -large-minded-, *large-minded*, large-mind, large-minde
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
large-minded[ADJ] ใจกว้าง, Syn. broad-minded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
large-minded(ลาร์จฺ'ไม'ดิด) adj.ใจกว้าง,มีความคิดกว้าง, See also: large-mindedness n. ดูlarge-minded, Syn. broad-minded

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded   FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit

Japanese-English: EDICT Dictionary
才量[さいりょう, sairyou] (n) (1) wisdom and magnanimity; witty intelligence and large-mindedness; (2) measurement; volume and weight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 large-minded
   adj 1: showing or characterized by broad-mindedness; "a broad
       political stance"; "generous and broad sympathies"; "a
       liberal newspaper"; "tolerant of his opponent's opinions"
       [syn: {broad}, {large-minded}, {liberal}, {tolerant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top