Search result for

อนุชา

(5 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนุชา-, *อนุชา*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุชา    [N] brother, See also: younger brother, Syn. น้องชาย, Example: อนุชาของพระรามชื่อพระลักษณ์, Thai definition: ผู้เกิดทีหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุชา(อะนุชา) น. “ผู้เกิดภายหลัง”, น้องชาย, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระอนุชา.
อนุชาต-บุตรน. บุตรที่มีคุณสมบัติเสมอด้วยบิดามารดา.
อนุชาต, อนุชาต-(อะนุชาด, อะนุชาดตะ-) น. ผู้เกิดตามมาไม่ดีกว่าหรือไม่เลวกว่าตระกูล.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชา[n.] (anuchā) EN: younger brother of a prince ; younger brother   

Are you satisfied with the result?

Go to Top