ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chafe

CH EY1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chafe-, *chafe*
Possible hiragana form: ちゃふぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chafe(n) การรบกวน, Syn. annoyance, irritation, vexation
chafe(n) ความร้อนที่เกิดจากการขัดถู, Syn. heat
chafe(vt) ถลอกจากการขัดถู
chafe(vi) ถลอกจากการขัดถู
chafe(vt) ทำให้รำคาญ, See also: รบกวน, Syn. annoy, irritate, vex
chafe(vt) ทำให้อุ่นด้วยการถู, Syn. rub
chafe(n) รอยถลอกที่เกิดจาการขัดถู
chafe(vi) รำคาญ, Syn. annoy, irritate, vex
chafe at(phrv) หมดความอดทนกับ, Syn. hafe under
chafe under(phrv) หมดความอดทนกับ, Syn. chafe at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน, สีจนร้อน, ครูด, ยั่วให้โกรธ, ทำให้อารมณ์เสีย -vi., n. (การ) ถู, สี, โกรธ, โมโห, ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู, การระคายเคือง, การรบกวน, ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู

English-Thai: Nontri Dictionary
chafe(vi, vt) ถู, สี, ครูด, โกรธ, ฉุนเฉียว, โมโห, อารมณ์เสีย, เร่าร้อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The controller chafes after several hours.กดไม่ยั้งอยู่หลายชั่วโมง Pilot (2007)
Not supposed to chafe as much.ไม่ค่อยน่ารำคาญเท่าไหร่หรอก Withdrawal (2010)
Chafe as you may against the bridle of responsibility, we can't shortchange due process.คุณจะพูดกระทบกระเทียบยังไงก็ตามนะ แต่ผมไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆ Ring Around the Rosie (2011)
Almost. It chafes your nipples.มันเฉียดหัวนมเกินไปนะ Gone, Gone, Gone (2012)
They don't chafe like man pants.มันไม่ระคาย เหมือนกางเกงในชาย The Bump in the Road (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chafeHe chafed under the groundless criticism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขูด(v) scrape, See also: chafe, rub, grate, Syn. ครูด, ขูดลอก, Example: ช่างทาสีขูดสีออกจากผนังบ้านเพื่อทาสีใหม่, Thai Definition: เอาของมีคมครูดหรือครูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับของมีคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขูด[khūt] (v) EN: abrade ; scrape off ; grate ; rasp ; chafe ; rub  FR: gratter ; râper ; racler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHAFE CH EY1 F
CHAFED CH EY1 F T
CHAFEE CH AE1 F IY0
CHAFEE CH EY1 F IY0
CHAFES CH EY1 F S
CHAFETE CH AH0 F IY1 T
CHAFEE'S CH EY1 F IY0 Z
CHAFEE'S CH AE1 F IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chafe (v) tʃˈɛɪf (ch ei1 f)
chafed (v) tʃˈɛɪft (ch ei1 f t)
chafes (v) tʃˈɛɪfs (ch ei1 f s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
花潜;花潜り[はなむぐり;ハナムグリ, hanamuguri ; hanamuguri] (n) (1) (uk) flower chafer (any flower beetle of tribe Cetoniini); (2) Eucetonia pilifera (flower chafer species of tribe Cetoniini) [Add to Longdo]
擦る(P);摩る;磨る;擂る[する, suru] (v5r, vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one's money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [Add to Longdo]
擦れる;磨れる;摩れる;擂れる[すれる, sureru] (v1, vi) (1) to rub; to chafe; (2) to wear out; to become worn; (3) to lose one's innocence; to become sly [Add to Longdo]
擦れ合う[すれあう, sureau] (v5u, vi) to rub against; to chafe; to quarrel [Add to Longdo]
焦れる[じれる, jireru] (v1, vi) to get impatient; to become irritated; to fret; to chafe [Add to Longdo]
銅鉦ぶいぶい[どうがねぶいぶい;ドウガネブイブイ, douganebuibui ; douganebuibui] (n) (uk) cupreous chafer (scarabaeid beetle, Anomala cuprea) [Add to Longdo]
粉吹金亀子[こふきこがね;コフキコガネ, kofukikogane ; kofukikogane] (n) (uk) Japanese cockchafer (Melolontha japonica) [Add to Longdo]
摩擦[まさつ, masatsu] (n, vs) friction; rubbing; rubdown; chafe; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chafe \Chafe\, v. i.
   To rub; to come together so as to wear by rubbing; to wear by
   friction.
   [1913 Webster]
 
      Made its great boughs chafe together.  --Longfellow.
   [1913 Webster]
 
      The troubled Tiber chafing with her shores. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   2. To be worn by rubbing; as, a cable chafes.
    [1913 Webster]
 
   3. To have a feeling of vexation; to be vexed; to fret; to be
    irritated. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       He will chafe at the doctor's marrying my daughter.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chafe \Chafe\ (ch[=a]f), v. t. [imp. & p. p. {Chafed}
   (ch[=a]ft); p pr. & vb. n. {Chafing}.] [OE. chaufen to warm,
   OF. chaufer, F. chauffer, fr. L. calefacere, calfacere, to
   make warm; calere to be warm + facere to make. See
   {Caldron}.]
   1. To excite heat in by friction; to rub in order to
    stimulate and make warm.
    [1913 Webster]
 
       To rub her temples, and to chafe her skin.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To excite passion or anger in; to fret; to irritate.
    [1913 Webster]
 
       Her intercession chafed him.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To fret and wear by rubbing; as, to chafe a cable.
    [1913 Webster]
 
       Two slips of parchment which she sewed round it to
       prevent its being chafed.       --Sir W.
                          Scott.
 
   Syn: To rub; fret; gall; vex; excite; inflame.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chafe \Chafe\, n.
   1. Heat excited by friction.
    [1913 Webster]
 
   2. Injury or wear caused by friction.
    [1913 Webster]
 
   3. Vexation; irritation of mind; rage.
    [1913 Webster]
 
       The cardinal in a chafe sent for him to Whitehall.
                          --Camden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chafe
   n 1: soreness and warmth caused by friction; "he had a nasty
      chafe on his knee"
   2: anger produced by some annoying irritation [syn: {annoyance},
     {chafe}, {vexation}]
   v 1: become or make sore by or as if by rubbing [syn: {chafe},
      {gall}, {fret}]
   2: feel extreme irritation or anger; "He was chafing at her
     suggestion that he stay at home while she went on a vacation"
   3: cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations;
     "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers me"; "It
     irritates me that she never closes the door after she leaves"
     [syn: {annoy}, {rag}, {get to}, {bother}, {get at},
     {irritate}, {rile}, {nark}, {nettle}, {gravel}, {vex},
     {chafe}, {devil}]
   4: tear or wear off the skin or make sore by abrading; "This
     leash chafes the dog's neck" [syn: {chafe}, {excoriate}]
   5: cause friction; "my sweater scratches" [syn: {rub}, {fray},
     {fret}, {chafe}, {scratch}]
   6: warm by rubbing, as with the hands

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top