ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

annoyed

AH0 N OY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annoyed-, *annoyed*, annoy, annoye
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annoyed(adj) ที่รำคาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey Mong Ryong, you're getting annoyed aren't you?มงยงจ๋า ใครเค้าทำอารมณ์เสียเหรอจ๊ะ? Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
I won't you did what you can to benefit our company but, you worry about your actions if it was right, what you did you're worried and you're annoyed so you called meผมไม่ คุณทำดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเรา แต่ว่า คุณกำลังกังวลว่าจะทำตัวยังไงดี นั่นแหละที่คุณเป็น Sapuri (2006)
You're not annoyed about that whole murder thing, are you?เรื่องมันตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหานู่นแหนะ? Stardust (2007)
Delightful? I thought she annoyed you.แสนดีรึ ฉันคิดว่าเธอรบกวนคุณซะอีก Sunday (2008)
I'm hoping if I wait long enough, you'll be as annoyed by the sound of your voice as I am and just shut up.ผมกำลังหวังว่าถ้าผมรอนานพอ คุณจะรำคานเสียงตัวเอง ดังนั้นผมเลยแค่หุบปากเฉยๆ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Oh, he'll be annoyed that he has to call his lawyer.โอ้ เขาคงเซ็งที่ต้องโทรหาทนายของเขา The Serena Also Rises (2008)
Having said that, our Shi Won has annoyed that big hero?มีคนกล่าวว่า, ชิ วอน ของเราสร้างความรำคาญให้พวกเขา? Iljimae (2008)
I spoke to a man at the airline, and he seemed pretty annoyed by this theory.ฉันได้คุยกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสายการบิน, และ ดูเขาไม่ค่อยชอบใจกับทฤษฏีนี้นัก Passengers (2008)
Yeah, and if poppy got arrested, she would never Give up the money, and as annoyed as i am With dan right now, it is his college tuition.ใช่ เพราะถ้าป๊อปปี้โดนจับ เธอไม่มีทางคืนเงินให้ และไม่ว่าฉันจะรำคาญแดนซักแค่ไหนตอนนี้ นี่มันเงินค่าเทอมของเขา The Wrath of Con (2009)
It's just that I get annoyed with people who are at hospitals and are depressed.ก็แค่ชั้นรำคาญผู้คนที่โรงพยาบาล ทั้งเศร้าทั้งเครียด Episode #1.24 (2009)
I find I'm annoyed with you.ฉันรำคาญคุณ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I'm sorry I got annoyed yesterday.ขอที่เมื่อวานหนูทำตัวไม่ดี My Mom (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
annoyedHe arrived an hour late, which annoyed me very much.
annoyedHe arrived half an hour late, which annoyed us very much.
annoyedHer conceit about her beauty annoyed many people.
annoyedHe was always annoyed in the city by noises of one sort or another.
annoyedHe was annoyed at having to show up before the public.
annoyedHis face showed that he was annoyed.
annoyedHis tone was very annoyed.
annoyedI am annoyed at carelessness.
annoyedI am annoyed at your selfishness.
annoyedI get annoyed when I am kept waiting.
annoyedI got very annoyed at her remarks.
annoyedI'm annoyed about them forgetting to pay.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดดาล[deūatdān] (v) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath  FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
เคือง[kheūang] (v) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked  FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ขึ้ง[kheung] (v) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious  FR: être mécontent ; être en colère ; grogner
โกรธ[krōt] (v) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended  FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
โกรธแค้น[krōt khaēn] (v) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate
โกรธเคือง[krōt kheūang] (v, exp) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate
โกรธขึ้ง[krōtkheung] (v) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious
โมโห[mōhō] (v) EN: be angry ; lose one's temper ; be annoyed ; be in a fury  FR: être en colère ; se fâcher violemment ; s'emporter ; piquer une colère ; être furieux ; perdre son sang froid
เง้า[ngao] (v) EN: be displeased ; be angry ; be annoyed ; be dissatisfied  FR: bouder ; faire la tête ; faire la moue
เง้า ๆ งอด ๆ[ngao-ngao ngøt-ngøt] (v, exp) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANNOYED AH0 N OY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annoyed (v) ˈənˈɔɪd (@1 n oi1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懊恼[ào nǎo, ㄠˋ ㄋㄠˇ, / ] annoyed; vexed; upset, #21,653 [Add to Longdo]
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, / ] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly, #27,012 [Add to Longdo]
[òu, ㄡˋ, / ] annoyed, #88,683 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あちゃー;あっちゃ[acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
うざがる[uzagaru] (exp, v5r) (from うざい and がる) to behave annoyed; to feel annoyed [Add to Longdo]
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp, vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with) [Add to Longdo]
参る[まいる, mairu] (v5r) (1) (hum) to go; to come; to call; (2) to be defeated; to collapse; to die; (3) to be annoyed; to be nonplussed; (4) to be madly in love; (5) (See 墓参り) to visit (shrine, grave); (P) [Add to Longdo]
仕方がない(P);仕方が無い[しかたがない, shikataganai] (exp, adj-i) (See 仕方のない) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; being impatient; being annoyed; (P) [Add to Longdo]
仕方ない(P);仕方無い[しかたない, shikatanai] (adj-i) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; impatient; annoyed; (P) [Add to Longdo]
仕方のない;仕方の無い[しかたのない, shikatanonai] (adj-i) (See 仕方がない) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; being impatient; being annoyed [Add to Longdo]
煎れる;炒れる;熬れる[いれる, ireru] (v1, vi) (1) to be roasted; to be parched; (2) (arch) to be irritated; to be annoyed [Add to Longdo]
当てられる[あてられる, aterareru] (v1) (1) to be affected by (e.g. heat); to suffer from; (2) to be embarrassed; to be annoyed [Add to Longdo]
煩がる;煩さがる(io)[うるさがる, urusagaru] (v5r, vt) (uk) to feel annoyed at [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annoy \An*noy"\ ([a^]n*noi"), v. t. [imp. & p. p. {Annoyed}
   ([a^]n*noid"); p. pr. & vb. n. {Annoying}.] [OE. anoien,
   anuien, OF. anoier, anuier, F. ennuyer, fr. OF. anoi, anui,
   enui, annoyance, vexation, F. ennui. See {Annoy}, n.]
   To disturb or irritate, especially by continued or repeated
   acts; to tease; to ruffle in mind; to vex; as, I was annoyed
   by his remarks.
   [1913 Webster]
 
      Say, what can more our tortured souls annoy
      Than to behold, admire, and lose our joy? --Prior.
   [1913 Webster]
 
   2. To molest, incommode, or harm; as, to annoy an army by
    impeding its march, or by a cannonade.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To molest; vex; trouble; pester; embarrass; perplex;
     tease.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 annoyed \annoyed\ adj.
   1. 1 aroused to impatience or anger; as, feeling annoyed by
    the constant teasing.
 
   Syn: irritated, nettled, peeved, pissed, stung.
     [WordNet 1.5]
 
   2. 1 troubled persistently especially with petty annoyances.
 
   Syn: harassed, harried, pestered
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 annoyed
   adj 1: aroused to impatience or anger; "made an irritated
       gesture"; "feeling nettled from the constant teasing";
       "peeved about being left out"; "felt really pissed at her
       snootiness"; "riled no end by his lies"; "roiled by the
       delay" [syn: {annoyed}, {irritated}, {miffed}, {nettled},
       {peeved}, {pissed}, {pissed off}, {riled}, {roiled},
       {steamed}, {stung}]
   2: troubled persistently especially with petty annoyances;
     "harassed working mothers"; "a harried expression"; "her poor
     pestered father had to endure her constant interruptions";
     "the vexed parents of an unruly teenager" [syn: {annoyed},
     {harassed}, {harried}, {pestered}, {vexed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top