Search result for

ขวาง

(78 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขวาง-, *ขวาง*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขีน (vt ) ขวาง ,ขัดขวาง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขวางทาง[V] block, See also: bar, hinder, obstruct, halt, impede, Syn. กีดกั้น, ขัดขวาง, กีดขวาง, Example: ถนนสายนี้รถวิ่งไปได้ช้ามากเพราะมีรถเสียขวางทางอยู่
ขวางโลก[ADJ] perverse, See also: contrary, contradictory, adverse, Syn. รั้น, Example: เขาทำตัวเป็นคนขวางโลกจนเพื่อนฝูงเอือมระอา, Thai definition: แปลกไปจากคนอื่น, ผิดจากปกติวิสัย
ขวางหน้า[V] block the way, See also: bar the way, lie in the way, Syn. กีดขวาง, ขวางทาง, Example: ผู้ชุมนุมเผาทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าส่งผลให้เมืองกลายเป็นแดนมิคสัญญี
ขวางเชิง[V] oppose, See also: hinder, obstruct, Syn. ขัดขวาง, สกัด, กีดขวาง, Thai definition: ขัดขวางไว้เพื่อไม่ให้ทำได้สะดวก
ขวางๆ รีๆ[V] obstructive, See also: being in the way, to be hesitant, reluctant, Syn. รีๆ ขวางๆ, เกะกะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขวาง(ขฺวาง) ก. กีดกั้น, สกัด
ขวางรำคาญหรือไม่ถูกใจ
ขวางใช้เข้าคู่กับ กว้าง เป็น กว้างขวาง หมายความอย่างเดียวกับคำว่า กว้าง.
ขวาง ๆ รี ๆก. กีดเกะกะ, เก้งก้าง, รี ๆ ขวาง ๆ ก็ว่า.
ขวางหูขวางตาก. รู้สึกรำคาญ, หมั่นไส้.
ขวางเชิงก. ขัดขวางไว้เพื่อไม่ให้ทำได้สะดวก.
ขวางโลกว. แปลกไปจากคนอื่น, ผิดจากปรกติวิสัย.
ขัดจังหวะขวางเข้ามาเพื่อไม่ให้ทำหรือพูดได้สะดวก.
พาน ๕ขวาง, กีดขวาง, ขึงขวาง, เช่น เอาเชือกมาพานไว้ เมื่อคนมาปะทะก็จะล้มลง, กั้นไว้ เช่น พานคนข้างหลังไว้, ระให้หมดไป เช่น เอาไม้กวาดพานหยากไย่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's headed home. intercept him.เค้ามุ่งหน้ากลับบ้าน ต้องขัดขวางเค้า Pret-a-Poor-J (2008)
I don't want to rock the boat. hey.ผมไม่อยากขวางเรือ เฮ้ ! Pret-a-Poor-J (2008)
Until shortly after death. And that seems like an obstacle.จนกว่าจะรู้ว่าตายเมื่อไหร่ และมันดูเหมือนเครื่องกีดขวาง Not Cancer (2008)
If there's something in the way, Say...ถ้ามีอะไรขวางทาง บอกได้ว่า Not Cancer (2008)
I know it's weird.ผมรู้มันมีข้อขัดขวาง Adverse Events (2008)
Me trying to work, you interrupting.ฉันพยายามทำงาน คุณขัดขวาง โอ.. Lucky Thirteen (2008)
Now you want to bet against her?ตอนนี้คุณต้องการขัดขวางเธอ Joy (2008)
Something's bushwhacked their dopamine receptors.บางอย่างไปขวางการรับโดพามีนของพวกเขา Joy (2008)
Interruption of the brain-heart coupling could cause pulmonary edema.ขัดขวางการเชื่อมต่อ ของสมองกับหัวใจ ทำให้น้ำท่วมปอด Emancipation (2008)
You, push the sofa in front of that door.คุณ... ผลักโซฟาไปขวางที่ประตู Last Resort (2008)
You, move that table in front of the other door.คุณ.. เอาโต๊ะไปขวางอีกประตู Last Resort (2008)
That's a bathroom you're barricading.นั่นมันห้องน้ำ คุณกำลังกีดขวางมัน Last Resort (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop   FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle
ขวาง[X] (khwāng) EN: cross ; across ; horizontal ; tranversal   FR: à travers ; transversal
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thāng) EN: block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede   FR: barrer la route
ขวางทางปืน[X] (khwāng thāng peūn) EN: ?   FR: ?

English-Thai: Longdo Dictionary
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), carambola
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง
CT(n abbrev) ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computerized axial tomography)
rumble strip(n) เส้นจราจรที่ตีขวางบนถนนเป็นแถบๆ ใช้สำหรับเตือนคนขับรถถึงลักษณะสภาพถนนที่เปลี่ยนไป หรือให้ระวัง (เช่น เตือนเมื่อถึงทางเลี้ยว, เตือนเมื่อถึงทางลาด) เส้นนี้ทำงานโดยอาศัยแรงกระแทกของล้อรถกับเส้นจารจรที่ตีไว้บนถนน ทำให้เกิดเสียงเมื่อรถวิ่งผ่านและการสั่นสะเทือนบนตัวรถ
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
across[ADV] ตามขวาง, See also: ขวาง, แนวนอน
be in the way[IDM] ขวาง, See also: ขวางทาง
forbid[VT] ขัดขวาง, See also: ขวาง
in someone's way[IDM] ขวางทาง, See also: กั้นขวาง, กีดขวาง
in something's way[IDM] ขวางทาง, See also: กีดขวาง
in the way[IDM] ขวางทาง, See also: กั้นขวาง, กีดขวาง
in the way of[IDM] ขวางทาง, See also: กั้นขวาง, กีดขวาง
obstruct[VT] ขวางทาง, See also: กีดขวางเส้นทางไม่ให้เดินทางผ่านไปได้, ขวางกั้น, Syn. block, bar, oppose, Ant. advance, further
stymie[VT] ขัดขวาง, See also: ขวางกั้น, สกัดกั้น, กีดกัน, Syn. hinder, block, thwart, frustrate, confound, stymy
stymy[VT] ขัดขวาง, See also: ขวางกั้น, สกัดกั้น, กีดกัน, Syn. hinder, block, thwart, frustrate, confound, stymie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
across(อะครอส') prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า,ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด,ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน, Syn. athwart)
air massกลุ่มก้อนอากาศที่กินบริเวณเนื้อที่กว้างขวาง
all-around(ออล' อะราวน์ดฺ) adj. ได้ทุกอย่าง, คล่องตัว, กว้างขวาง, หยั่งรู้, เข้าใจ, Syn. versatile
ample(แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด, Syn. roomy, abundant ###A. cramped, sparse)
athwart(อะธวอร์ท') adj. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง,ทอดข้าม,ขวาง,ผิดทาง,วิปริต, Syn. irregular ###A. regular,right)
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
barricade(บาร์'ริเคด) {barricaded,barricading,barricades} n. สิ่งกีดขวาง,สิ่งกั้น. vt. กีดขวาง,กั้น, See also: barricader n. ดูbarricade, Syn. blockade,barrier
barrier(แบร์'รีเออะ) n. สิ่งกีดขวางทางผ่าน,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstacle

English-Thai: Nontri Dictionary
abeam(adv) ตามขวางเรือ
across(adv) ไขว้,ตัดผ่าน,ขวาง
across(pre) ข้าม,พาด,ขวาง,ผ่าน
ample(n) มากมาย,กว้างขวาง,เหลือเฟือ
athwart(pre) ข้าม,ขวาง
bar(vt) สกัดกั้น,กีดกั้น,ขวาง,ห้าม
barricade(n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค
barrier(n) สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ด่านศุลกากร
between(adv) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง,คั่นกลาง,ขวางกลาง
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intercalary (adj) ขวางกัน สอดขั้นไว้ ขัดขวาง เกิน อธิกะ เพิ่มเติม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遮る[さえぎる, saegiru] Thai: ขวางกั้น English: to interrupt

German-Thai: Longdo Dictionary
verhindern(vt) |verhinderte, hat verhindert| ขัดขวาง, ป้องกัน, ยับยั้ง
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
wachstumhemmend(adj) ที่ไม่เอื้อ, ยับยั้ง, ขัดขวาง ต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumfördernd,
blockieren(vt) |blockierte, hat blockiert| ขัดขวาง, See also: durchkreuzen, stören S. verhindern,
Verhinderung(n) |die, pl. Verhinderungen| อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งกีดกั้น, See also: S. Verwehrung
Tomografie(n) |die, pl. Tomografien| การสร้างภาพตัดขวางของรูปทรงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังเช่น จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก หรือ จากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข
Computertomographie(n) |die, pl. Computertomographien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: S. Computertomografie
Magnetresonanztomografie(n) |die, pl. Magnetresonanztomografien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก
Blickwinkel(n) |der, pl. Blickwinkel| มุมมอง, ฐานะที่ได้เปรียบกว่า, จุดที่มองได้กว้างขวางมากกว่า เช่น Immer wechselnde Ausstellungen zu den Themen 'Augen' und 'Sehen' lassen das Geschäft immer wieder aus einem anderen BLICKWINKEL erscheinen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top