ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

galling

G AO1 L IH0 NG   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -galling-, *galling*, gall
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
galling[ADJ] น่ารำคาญ, See also: น่าขุ่นเคือง, Syn. annoying, bothersome, humiliating
gallingly[ADV] อย่างน่ารำคาญ, See also: อย่างขัดเคือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
galling(กอ'ลิง) adj. ถูครูด,ซึ่งทำให้เป็นบาดแผลที่ผิวหนังได้,ระคายเคือง น่าโมโห.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kind of galling when you realize that nutbags with their signs had it right.มันหงุดหงิดที่ต้องยอม รับความจริงว่าพวกติงต๊อง ที่ถือป้ายตามถนน พูดถูกมาตลอด 2012 (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
GALLING    G AO1 L IH0 NG
GALLINGER    G AO1 L IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
galling    (v) gˈɔːlɪŋ (g oo1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
癪にさわる;しゃくに障る;癪に障る;癪に触る(iK)[しゃくにさわる, shakunisawaru] (exp,v5r) to irritate; to grate on one's nerves; to aggravate; to be galling; to be invidious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gall \Gall\, v. t. [imp. & p. p. {Galled} (g[add]ld); p. pr. &
   vb. n. {Galling}.] [OE. gallen; cf. F. galer to scratch, rub,
   gale scurf, scab, G. galle a disease in horses' feet, an
   excrescence under the tongue of horses; of uncertain origin.
   Cf. {Gall} gallnut.]
   1. To fret and wear away by friction; to hurt or break the
    skin of by rubbing; to chafe; to injure the surface of by
    attrition; as, a saddle galls the back of a horse; to gall
    a mast or a cable.
    [1913 Webster]
 
       I am loth to gall a new-healed wound. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To fret; to vex; as, to be galled by sarcasm.
    [1913 Webster]
 
       They that are most galled with my folly,
       They most must laugh.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To injure; to harass; to annoy; as, the troops were galled
    by the shot of the enemy.
    [1913 Webster]
 
       In our wars against the French of old, we used to
       gall them with our longbows, at a greater distance
       than they could shoot their arrows.  --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Galling \Gall"ing\, a.
   Fitted to gall or chafe; vexing; harassing; irritating. --
   {Gall"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 galling
   adj 1: causing irritation or annoyance; "tapping an annoying
       rhythm on his glass with his fork"; "aircraft noise is
       particularly bothersome near the airport"; "found it
       galling to have to ask permission"; "an irritating
       delay"; "nettlesome paperwork"; "a pesky mosquito";
       "swarms of pestering gnats"; "a plaguey newfangled safety
       catch"; "a teasing and persistent thought annoyed him";
       "a vexatious child"; "it is vexing to have to admit you
       are wrong" [syn: {annoying}, {bothersome}, {galling},
       {irritating}, {nettlesome}, {pesky}, {pestering},
       {pestiferous}, {plaguy}, {plaguey}, {teasing},
       {vexatious}, {vexing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top