ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inconvenience

IH2 N K AH0 N V IY1 N Y AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inconvenience-, *inconvenience*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inconvenience(n) ความไม่สะดวก, See also: ความยุ่งยาก, ความลำบาก, Syn. discomfort, Ant. comfort, convenience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inconvenience(อินคันวี' เนียนซฺ) n. ความไม่สะดวก, ความไม่สะดวกสบาย, สิ่งที่ไม่สะดวกสบาย. -vt. ทำให้ไม่สะดวกสบาย, รบกวน, Syn. incommode, awkwardness, trouble

English-Thai: Nontri Dictionary
inconvenience(n) ความลำบาก, ความไม่สะดวก
inconvenience(vt) ทำให้ไม่สะดวก, รบกวน, ทำให้ลำบาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inconvenienceความไม่สะดวก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I do hope it won't inconvenience you too greatly.ผมหวังว่าจะไม่ทําให้คุณลําบากจนเกินไปนัก Rebecca (1940)
The inconvenience will only be for one night.ความไม่สะดวกเพียงแค่คืนเดียว Suspiria (1977)
We regret any inconvenience the sudden cabin movement caused.เราขออภัยในความไม่สะดวกทุกอย่าง ที่เกิดจากห้องโดยสารกระแทกกระเทือน Airplane! (1980)
Uh, we've managed to secure three seats, but there might be a slight inconvenience as you will be riding on a cargo full of live poultry.เอ่อเราได้มีการจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยสามที่นั่ง แต่อาจจะมีความไม่สะดวกเล็กน้อย ในขณะที่คุณจะได้รับการขี่บนเรือบรรทุกสินค้าเต็มรูปแบบของสัตว์ปีกสด Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
[ Train Whistle Blowing ] It's the inconvenience to the list.แต่เรื่องยุ่งคืองานเอกสาร Schindler's List (1993)
As it is, the thing is done with extraordinary little inconvenience to myself.ถ้ามันเป็นอย่างนั้น สิ่งนี้จะทำให้ ไม่สะดวกสะบายเพียงเล็กน้อยต่อตัวพ่อเอง Episode #1.6 (1995)
- l hope this isn´t an inconvenience for you.ผมคงทำให้คุณลำบาก Nothing to Lose (1997)
I'm sorry to inconvenience you, Mr. Hockley, but it's Captain's orders.ขออภัยคุณฮ็อคลี่ย์ นี่เป็นคำสั่งกัปตัน Titanic (1997)
So that no more inconvenience come perturb my restructurationเนื่องจากความสะดวก ดังนั้นอย่ามารบกวนฉัน GTO (1999)
Even if you gave him the money back, he'd still kill you just for inconvenience in him.ต่อให้แกคืนเงินให้มัน มันก็ยังฆ่าแกอยู่ดี โทษฐานที่ทำให้มันต้องมาลำบาก No Country for Old Men (2007)
I know we've been an inconvenience for you since we've been here.ผมรู้ว่าคุณรู้สิกไม่ค่อยสะดวก ตั้งแต่คุณมาที่นี่ The Water Horse (2007)
We apologize for the inconvenience caused.เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก 5 Centimeters Per Second (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inconvenienceA water shortage causes a lot of inconvenience.
inconvenienceA water shortage causes inconvenience.
inconvenienceDon't you feel any inconvenience living abroad?
inconvenienceExcuse us for the inconvenience.
inconvenienceI am inconvenienced when my wife is away.
inconvenienceI can't bear the inconvenience of country life.
inconvenienceI don't want to put her to even a small inconvenience.
inconvenienceI hope this will not inconvenience you too much.
inconvenienceI'm sorry to have caused you such inconvenience.
inconvenienceI sincerely regret having caused you such an inconvenience.
inconvenienceIt is no inconvenience to drive you home.
inconvenienceIt's your duty to care for your parents regardless of the inconvenience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไม่สะดวก(n) inconvenience, See also: troublesomeness, uncomfortableness, Syn. ความติดขัด, อุปสรรค, Ant. ความสะดวก, ความไม่ติดขัด, Example: การซ่อมถนนทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อประชาชนในละแวกนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขออภัยในความไม่สะดวก[khø aphai nai khwām mai sadūak] (xp) EN: we apologize for the inconvenience  FR: veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
ความไม่สะดวก[khwām mai sadūak] (n, exp) EN: inconvenience  FR: désagrément [ m ] ; gêne [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INCONVENIENCE IH2 N K AH0 N V IY1 N Y AH0 N S
INCONVENIENCED IH2 N K AH0 N V IY1 N Y AH0 N S T
INCONVENIENCES IH2 N K AH0 N V IY1 N Y AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inconvenience (v) ˌɪnkənvˈiːnɪəʳns (i2 n k @ n v ii1 n i@ n s)
inconvenienced (v) ˌɪnkənvˈiːnɪəʳnst (i2 n k @ n v ii1 n i@ n s t)
inconveniences (v) ˌɪnkənvˈiːnɪəʳnsɪz (i2 n k @ n v ii1 n i@ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不方便[bù fāng biàn, ㄅㄨˋ ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 便] inconvenience; inconvenient [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belästigung { f } | Belästigungen { pl }inconvenience | inconveniences [Add to Longdo]
Unannehmlichkeit { f } | Unannehmlichkeiten { pl }; Umstände { pl } | jdm. große Umstände bereiten | trotz persönlicher Unannehmlichkeiteninconvenience | inconvenience; inconveniences | to put sb. to great inconvenience | at personal inconvenience [Add to Longdo]
Unbequemlichkeit { f } | Unbequemlichkeiten { pl }inconvenience | inconveniences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不便[ふべん, fuben] (adj-na, n) inconvenience; inexpediency; unhandiness; (P) #3,213 [Add to Longdo]
不都合[ふつごう, futsugou] (adj-na, n) inconvenience; inexpedience; trouble; harm; impropriety; wrongdoing; (P) #15,588 [Add to Longdo]
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na, n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P) #16,863 [Add to Longdo]
はた迷惑;傍迷惑[はためいわく, hatameiwaku] (adj-na, n) nuisance to other people; inconvenience to others [Add to Longdo]
困らせる[こまらせる, komaraseru] (v1) to trouble with questions; to embarrass; to put out; to put on the spot; to inconvenience [Add to Longdo]
他人迷惑[たにんめいわく, taninmeiwaku] (n) nuisance (annoyance, inconvenience) to people around one; social nuisance [Add to Longdo]
大迷惑[だいめいわく;おおめいわく, daimeiwaku ; oomeiwaku] (n, adj-na) great inconvenience; great deal of trouble; big nuisance; royal pain in the behind [Add to Longdo]
不勝手[ふかって, fukatte] (n) inconvenience; hard living [Add to Longdo]
迷惑をかける;迷惑を掛ける[めいわくをかける, meiwakuwokakeru] (exp, v1) to cause trouble (for someone); to annoy; to bother; to inconvenience [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inconvenience \In`con*ven"ience\, n. [L. inconvenientia
   inconsistency: cf. OF. inconvenience.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or condition of being inconvenient; lack of
    convenience; unfitness; unsuitableness; inexpediency;
    awkwardness; as, the inconvenience of the arrangement.
    [1913 Webster]
 
       They plead against the inconvenience, not the
       unlawfulness, . . . of ceremonies in burial.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. That which gives trouble, embarrassment, or uneasiness;
    disadvantage; anything that disturbs quiet, impedes
    prosperity, or increases the difficulty of action or
    success; as, one inconvenience of life is poverty.
    [1913 Webster]
 
       A place upon the top of Mount Athos above all clouds
       of rain, or other inconvenience.   --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       Man is liable to a great many inconveniences.
                          --Tillotson.
 
   Syn: Incommodiousness; awkwardness; disadvantage; disquiet;
     uneasiness; disturbance; annoyance.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inconvenience \In`con*ven"ience\, v. t.
   To put to inconvenience; to incommode; as, to inconvenience a
   neighbor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inconvenience
   n 1: an inconvenient discomfort [syn: {inconvenience},
      {incommodiousness}]
   2: a difficulty that causes anxiety [syn: {troublesomeness},
     {inconvenience}, {worriment}]
   3: the quality of not being useful or convenient [ant:
     {convenience}]
   v 1: to cause inconvenience or discomfort to; "Sorry to trouble
      you, but..." [syn: {trouble}, {put out}, {inconvenience},
      {disoblige}, {discommode}, {incommode}, {bother}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top