ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*satisfactory*

S AE2 T AH0 S F AE1 K T ER0 IY0   
129 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: satisfactory, -satisfactory-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satisfactory[ADJ] น่าพอใจ, See also: เป็นที่น่าพอใจ, สาแก่ใจ, Syn. gratifying, rewarding, satisfying, useful, Ant. dissatisfactory
satisfactory[ADJ] เพียงพอ, Syn. adequate, enough, sufficient
unsatisfactory[ADJ] ซึ่งไม่พอใจ, See also: ซึ่งน่าผิดหวัง, Syn. disappointing, inadequate, displeasing, undesirable, Ant. excellent, satisfactory, gratifying

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satisfactory(แซททิสแฟค'ทอรี) adj. พอใจ,สาแก่ใจ,หนำใจ,จุใจ,แน่ใจ,ชดเชย,ถ่ายบาป., See also: satisfactorily adv., Syn. gratifying
unsatisfactory(อันแซท'ทิสแฟค'ทะรี) adj. ไม่พอใจ,ไม่เพียงพอ,ผิดหวัง., See also: unsatisfactorily adv. -S.disappointing,faulty

English-Thai: Nontri Dictionary
satisfactory(adj) จุใจ,เป็นที่พอใจ,หนำใจ,สาแก่ใจ
unsatisfactory(adj) ไม่น่าพอใจ,ผิดหวัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satisfactory evidenceพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อฟังได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I hope Alice was satisfactory, madam.- หวังว่าอลิซจะเป็นที่พอใจนะคะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
We trust you found the settlement satisfactory.เราไว้ใจว่าคุณจะหาพบ การจัดการได้รับความพอใจหรือไม่ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I beg to report that my heap ofhinges was so unsatisfactory... because the machines were being recalibrated this morning.ผมผลิตบานพับได้น้อยเพราะ... เช้านี้เขาล้างเครื่องจักร Schindler's List (1993)
If everything is satisfactory, please sign all copies where tagged.ถ้าคุณเห็นชอบ Junior (1994)
If everything is satisfactory, please sign all copies where tagged.กรุณาเซ็นต์ชื่อในจุดที่เราระบุด้วย Junior (1994)
Very satisfactory indeed.อันที่จริงแล้วเป็นที่น่าพอใจมาก Love Actually (2003)
This is a Goddam bitch of an unsatisfactory situation.มันช่างเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่เลยนะ Brokeback Mountain (2005)
Well, I can't say that his explanation for being out of touch is entirely satisfactory.ผมขอบอกนะว่าคำอธิบายเรื่องที่เขาเงียบไปมันไม่น่าพอใจเลย ผมขอบอกนะว่าคำอธิบายเรื่องที่เขาเงียบไปมันไม่น่าพอใจเลย Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
I'm sure Harry's kisisng's more than satisfactoryฉันเชื่อว่าจูบของแฮร์รี่ต้องดีแน่ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Satisfactory conclusion to the whole operation.จบลงอย่างสวยงาม การปฏิบัติการครั้งนี้ Hot Fuzz (2007)
Satisfactory."การแสดงออก น่าพอใจ" Cassie (2007)
That will take you to the new meeting place where we'll have satisfactory conclusion to this business.ที่จะบอกคุณเกี่ยวกับสถานที่นัดพบใหม่ หลังจากนั้น เราจะสามารถบรรลุข้อตกลงของเราได้อย่างเรียบร้อย Transporter 3 (2008)
I'm saying if the audience's reaction is unsatisfactory.ผมหมายถึงถ้าคนฟังไม่พอใจนะ Beethoven Virus (2008)
It was very satisfactory.ก็ดี The Other Boleyn Girl (2008)
Because if it is, there's no reason we can't get together on a satisfactory...เพราะถ้ามันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลไม่ได้ เราไม่สามารถได้รับร่วมกันในการที่น่าพอใจ ... Revolutionary Road (2008)
Knees. The visit to the Thracian satisfactory?ด้วยเข่าของมัน การไปเยี่ยมเจ้าเธรเชียนสมใจท่านหรือไม่? Sacramentum Gladiatorum (2010)
Satisfactory, sir?ที่น่าพอใจแล้วยังครับ Static (2010)
Was not satisfactory.ไม่น่าพอใจเลย Hell-O (2010)
Those terms are satisfactory. Right.ข้อตกลงนั้นเป็นที่น่าพอใจ ใช่ The X in the File (2010)
I trust the equipment we provided you with proved satisfactory?ผมเชื่อใจอุปกรณ์ ที่เราจัดหาให้คุณ จะทำให้คุณพอใจ Falling Ash (2011)
It seems to me that I must raise the issue of this month's unsatisfactory management.เห็นที, ผมต้องยกประเด็นการบริหารงานของเดือนนี้ว่าไม่น่าพอใ Episode #1.6 (2011)
Everything satisfactory, Mr. Reese?ทุกอย่างน่าพอใจมั้ย คุณรีส Super (2012)
But if this is unsatisfactory, perhaps you should consider another bank.แต่ถ้ายังไม่ถูกใจ The Three Bears (2012)
"unsatisfactory.""ไม่เป็นที่น่าพอใจ" Red Tails (2012)
If you provide satisfactory answers to both of these questions in little more than 46 hours from now, you win.ถ้าคุณให้คำตอบที่น่าพอใจ ทั้งสองของคำถามเหล่าน ในน้อยกว่า 46 ชั่วโมง ต่อจากนี้คุณจะชนะ. Oldboy (2013)
Are these weapons satisfactory?อาวุธพวกนี้ใช้ได้ไหม? Pizza Box (2013)
That would be satisfactory.ฟังแล้วค่อยยังชั่ว 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
If we come to a satisfactory arrangement,ถ้าเราสามารถจัดการเรื่องต่างๆ ได้อย่างลงตัว The Dance of Dragons (2015)
This must all seem so unsatisfactory for you.พวกเธอคงไม่พอใจเรื่องนี้ Split (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satisfactoryBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
satisfactoryEither of them is satisfactory to me.
satisfactoryEverything came out satisfactory through your good offices.
satisfactoryEverything turned out satisfactory.
satisfactoryFor these patients, surgical treatment is far from being satisfactory.
satisfactoryHe is, on the whole, a satisfactory.
satisfactoryHe is, on the whole, a satisfactory student.
satisfactoryHer explanation is by no means satisfactory.
satisfactoryHis answer is not altogether satisfactory to us.
satisfactoryHis answer was far from satisfactory.
satisfactoryHis explanation is by no means satisfactory.
satisfactoryHis explanation is far from satisfactory.
satisfactoryHis explanation was by no means satisfactory.
satisfactoryHis explanation was not satisfactory.
satisfactoryHis idea is far from satisfactory to us.
satisfactoryHis paper is far from satisfactory.
satisfactoryHis paper was, on the whole, satisfactory.
satisfactoryHis proposal is far from being satisfactory to us.
satisfactoryHis score on the English test is quite satisfactory.
satisfactoryHis work was satisfactory.
satisfactoryI find the plan to be unsatisfactory in several ways.
satisfactoryIt was a satisfactory arrangement for fifteen years.
satisfactoryI want to get a satisfactory explanation for your conduct.
satisfactoryOn the whole, the result was unsatisfactory.
satisfactoryOur house is quite satisfactory except that it is rather a long way to the bus stop.
satisfactoryThat house is not satisfactory for my needs.
satisfactoryThat is decidedly short of satisfactory.
satisfactoryThe explanation is by no means satisfactory.
satisfactoryThe plan is far from satisfactory.
satisfactoryThere is no satisfactory answer a parent can give to this.
satisfactoryThe rent is high, otherwise the room is satisfactory.
satisfactoryThe results are by no means satisfactory.
satisfactoryThe results he has got are, in the main, satisfactory.
satisfactoryThe results of the experiment were highly satisfactory.
satisfactoryThe results of the research were quite satisfactory.
satisfactoryThe results of the term examination were anything but satisfactory.
satisfactoryThe results were far from satisfactory.
satisfactoryThe results were in the main satisfactory.
satisfactoryThe result was by no means satisfactory.
satisfactoryThe result was far from being satisfactory.
satisfactoryThe result was far from being satisfactory to her.
satisfactoryThe result was unsatisfactory to him.
satisfactoryThese chairs are by no means satisfactory.
satisfactoryThese goods are by no means satisfactory.
satisfactoryThe struggle ended in a satisfactory settlement.
satisfactoryThe student's progress is satisfactory.
satisfactoryThey are negotiating to reach a satisfactory compromise.
satisfactoryThis hotel is anything but satisfactory.
satisfactoryToday he was late for his class. But he is, on the whole, a satisfactory student.
satisfactoryWhomever you may ask, you can't get a satisfactory answer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพียงพอ[ADJ] sufficient, See also: adequate, ample, satisfactory, enough, Syn. พอเพียง, Example: ชาวบ้านไม่เดือดร้อนเพราะถือคติมีชีวิตที่เพียงพอ ไม่ดิ้นรนอีกต่อไป, Thai definition: ที่เหมาะควรแก่ความต้องการแล้ว
มธุ[ADJ] pleasant, See also: satisfactory, delightful, Syn. น่าพอใจ
อย่างดี[ADJ] good quality, See also: decent, satisfactory, favorable, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: สินค้าที่นำออกแสดงเป็นสินค้าอย่างดีที่คัดเลือกมาแล้วทุกชิ้น
ดี[ADJ] nice, See also: good, perfect, satisfactory, Syn. เยี่ยม, ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Ant. ร้าย, Example: เขามีนิสัยดีเป็นคนน่ารัก เพื่อนๆ ชอบคุยกับเขาเสมอ
อย่างดี[ADJ] good quality, See also: decent, satisfactory, favorable, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: สินค้าที่นำออกแสดงเป็นสินค้าอย่างดีที่คัดเลือกมาแล้วทุกชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าพอใจ [adj.] (nāphøjai) EN: agreeable ; satisfactory   FR: agréable
อย่างดี[adj.] (yāng dī) EN: good quality ; decent ; satisfactory ; favorable   FR: de bonne qualité ; bien fait

CMU English Pronouncing Dictionary
SATISFACTORY    S AE2 T AH0 S F AE1 K T ER0 IY0
UNSATISFACTORY    AH2 N S AH0 T AH0 S F AE1 K T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satisfactory    (j) sˌætɪsfˈæktəriː (s a2 t i s f a1 k t @ r ii)
unsatisfactory    (j) ˌʌnsætɪsfˈæktəriː (uh2 n s a t i s f a1 k t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆满[yuán mǎn, ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, / 滿] satisfactory, #5,420 [Add to Longdo]
顺心[shùn xīn, ㄕㄨㄣˋ ㄒㄧㄣ, / ] happy; satisfactory, #15,497 [Add to Longdo]
差强人意[chā qiáng rén yì, ㄔㄚ ㄑㄧㄤˊ ㄖㄣˊ ㄧˋ, / ] (成语 saw) just passable; barely satisfactory, #35,988 [Add to Longdo]
称心[chèn xīn, ㄔㄣˋ ㄒㄧㄣ, / ] satisfactory; agreeable, #36,446 [Add to Longdo]
称心如意[chèn xīn rú yì, ㄔㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄖㄨˊ ㄧˋ, / ] very gratifying and satisfactory; in accord with one's wishes, #44,933 [Add to Longdo]
欠妥[qiàn tuǒ, ㄑㄧㄢˋ ㄊㄨㄛˇ, ] not very proper or appropriate; not satisfactory or dependable, #49,164 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zensur {f}; Schulnote {f}; Note {f} | hervorragend (Zensur 1+) | sehr gut (Zensur 1) | gut (Zensur 2) | befriedigend (Zensur 3) | genügend (Zensur 4) | mangelhaft (Zensur 5) | ungenügend (Zensur 6)mark; grade [Am.] | excellent | very good | good | satisfactory | adequate | fail; inadequate | fail; inadequate [Add to Longdo]
befriedigendsatisfactory [Add to Longdo]
unbefriedigenddissatisfactory [Add to Longdo]
unbefriedigendunsatisfactory [Add to Longdo]
ungenügendunsatisfactory [Add to Longdo]
zufrieden stellend; zufriedenstellend {adj} (für=satisfactory (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
シャバい;しゃばい[, shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring [Add to Longdo]
意に満たない[いにみたない, inimitanai] (exp) unsatisfactory [Add to Longdo]
遺憾[いかん, ikan] (adj-na,n) regrettable; unsatisfactory; (P) [Add to Longdo]
御の字[おんのじ, onnoji] (n) most satisfactory [Add to Longdo]
好調[こうちょう, kouchou] (adj-na,n,adj-no) favourable; favorable; promising; satisfactory; in good shape; (P) [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
思わしい[おもわしい, omowashii] (adj-i) suitable; satisfactory; desirable [Add to Longdo]
思わしくない[おもわしくない, omowashikunai] (adj-i) disappointing; unsatisfactory; unsuitable [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) [Add to Longdo]
頂けない[いただけない, itadakenai] (exp) unacceptable; unsatisfactory [Add to Longdo]
捗々しい;捗捗しい[はかばかしい, hakabakashii] (adj-i) quick; rapid; swift; satisfactory [Add to Longdo]
物足りない[ものたりない, monotarinai] (adj-i) unsatisfied; unsatisfactory; (P) [Add to Longdo]
飽き足らない;飽き足りない[あきたらない(飽き足らない);あきたりない(飽き足りない), akitaranai ( aki tara nai ); akitarinai ( aki tari nai )] (adj-i) (See 足りる,飽きる) unsatisfactory; unsatisfying [Add to Longdo]
良い成績を上げる[よいせいせきをあげる, yoiseisekiwoageru] (exp,v1) to achieve satisfactory results [Add to Longdo]
良好[りょうこう, ryoukou] (adj-na,n) favorable; favourable; satisfactory; (P) [Add to Longdo]
碌;陸[ろく, roku] (adj-na) (uk) good; satisfactory; worthy; decent [Add to Longdo]
碌な(ateji)(P);陸な[ろくな, rokuna] (adj-pn) (uk) (usually used in the negative sense) satisfactory; decent; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satisfactory \Sat`is*fac"to*ry\, a. [Cf. F. satisfactoire.]
   1. Giving or producing satisfaction; yielding content;
    especially, relieving the mind from doubt or uncertainty,
    and enabling it to rest with confidence; sufficient; as, a
    satisfactory account or explanation.
    [1913 Webster]
 
   2. Making amends, indemnification, or recompense; causing to
    cease from claims and to rest content; compensating;
    atoning; as, to make satisfactory compensation, or a
    satisfactory apology.
    [1913 Webster]
 
       A most wise and sufficient means of redemption and
       salvation, by the satisfactory and meritorious death
       and obedience of the incarnate Son of God, Jesus
       Christ.                --Bp.
                          Sanderson.
    [1913 Webster] -- {Sat`is*fac"to*ri*ly}, adv. --
    {Sat`is*fac"to*ri*ness}, n.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top