ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

称心

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -称心-, *称心*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
称心[chèn xīn, ㄔㄣˋ ㄒㄧㄣ, / ] satisfactory; agreeable, #36,446 [Add to Longdo]
称心如意[chèn xīn rú yì, ㄔㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄖㄨˊ ㄧˋ, / ] very gratifying and satisfactory; in accord with one's wishes, #44,933 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's wrong with our party?[CN] 我们的聚会哪里不称心 What Ever Happened to Aunt Alice? (1969)
Be satisfied?[CN] # 称心如意? Hardbodies (1984)
The previous occupants have always found it most agreeable.[CN] 前房客总是觉得这房间最称心如意 The previous occupants have always found it most agreeable. The City of the Dead (1960)
Maybe that's the happiest now[CN] 可能现在是我们最称心的时候 Early Summer (1951)
Most unfortunate for him, but most fortunate for you... because this desirable residence is now empty.[CN] 是他的大不幸 但是你们的大幸... ...因为这称心豪宅现在空出来了 Deadlier Than the Male (1967)
You got a nice job.[CN] 你工作称心 Deliverance (1972)
What about THAT desirable residence?[CN] 那称心豪宅如何? Deadlier Than the Male (1967)
Why do you give them the satisfaction?[CN] 你干嘛让他们称心如意? Raging Bull (1980)
Nobody cares, and I'm racking my brains about a present to Borovskikh.[CN] 送礼的事谁都不关系, 就我一个人冥思苦想 给保罗格夫斯基送点 什么才能让他称心如意呢? 我倒看中一匹铜马 Office Romance (1977)
Well, you have a nice trip, wicked Uncle Andrew.[CN] 这一趟你会称心如意的 狡猾的安德鲁大叔 Death on the Nile (1978)
It's not gonna just happen to make things nice for us.[CN] 事情不会那样 让我们称心如意的 Body Heat (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top