Search result for

decent

(93 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decent-, *decent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decent[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, น่านับถือ
decently[ADV] อย่างเหมาะสม, See also: อย่างสมควร, อย่างถูกทำนองคลองธรรม, Syn. proprely, seemly
decentralize[VT] กระจายอำนาจ, See also: แบ่งอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decent(ดี'เซินทฺ) adj. บังควร,เหมาะสม,น่านับถือ,มีสมบัติผู้ดี,มีเกียรติ,พอเพียง,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. modest
decentralise(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
decentralize(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
decentralized data procesการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์หมายถึงการประมวลผลข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยงานแต่ละหน่วย ต่างฝ่ายต่างประมวลผลไปได้เองโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากกัน
indecent(อินดี' เซินทฺ) adj. หยาบคาย, อนาจาร, ไม่เหมาะสม., See also: indecently adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
decent(adj) เหมาะสม,สุภาพ,เรียบร้อย,ดีพอใช้,พอเหมาะพอดี
decentralize(vt) กระจายอำนาจ,แบ่งอำนาจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decentralised data processing; decentralized data processingการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decentralised data processing; decentralized data processingการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decentralised data processing; decentralized data processingการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decentralised database; decentralized databaseฐานข้อมูลแบบแยกศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decentralised database; decentralized databaseฐานข้อมูลแบบแยกศูนย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decentralization๑. การกระจายอำนาจ๒. การกระจายอำนาจปกครอง [ดู deconcentration และ devolution ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
decentralizationการกระจายอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
decentralized data processing; decentralised data processingการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decentralizationการกระจายอำนาจ [TU Subject Heading]
Decentralization in governmentการกระจายอำนาจปกครอง [TU Subject Heading]
Decentralization in managementการกระจายอำนาจในการจัดการ [TU Subject Heading]
Decentralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย
การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย เป็นการจัดการงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ตามหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเดียวกัน กล่าวคือ หอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน ต่างก็ทำหน้าที่ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการ

การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย จะต้องมีการกระจายบุคลากรไปยังหน่วยงานต่างๆ ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ซ้ำซ้อนกัน สิ้นเปลืองเวลาและสิ้นเปลืองบุคลากรในการทำงานอย่างเดียวกัน บุคลากรต้องทำหน้าที่แบบเดียวกัน ทำให้อาจจะไม่มีเวลาในการพัฒนาทางวิชาชีพ หรือเน้นการให้บริการเท่าใดนัก และอาจจะทำให้เกิดการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวอย่าง ของการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหอสมุดกลาง และมีห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน ต่างต้องทำหน้าที่ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในหน่วงงานเอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or probably any other school with a decent writing program.หรือที่อื่นที่ดีในด้านการเขียนโปรแกรม There Might be Blood (2008)
All I am is a halfway decent hacker who took a wrong turn down the information superhighway.ข้อที่ผิดพลาดหลบแถวทางหลวงสายหลัก Odyssey (2008)
I think most foster parents do it because they want to do something decent.ฉันคิดว่าส่วนมากของ พ่อแม่อุปถัมภ์เป็นแบบนี้ เพราะว่าพวกเขาต้องการทำสิ่งที่มีเมตตา Emancipation (2008)
When you can't even give a halfway decent history.เมื่อคุณให้ประวัติเขาแค่ครึ่งเดียว Last Resort (2008)
- Buy you some decent carpet. Cigarette burns everywhere.-ซื้อพรมอย่างดีให้แกสักผืน มีรอยไหม้ของบุหรี่อยู่ทุกที่ Pilot (2008)
It's going to take me forever to get you back into decent shape.มันคงต้องใช้เวลาชั่วนิรันดร์เลยมั้ง ถึงจะซ่อมท่านให้กลับสู่สภาพสมบูรณ์ได้ Lair of Grievous (2008)
It is a tragedy to think that even defenseless women... who made the choice to withdraw from society... and lead a life of purity... should suffer the attacks of terrorists... who have absolutely no respect for the lives of decent, God-fearing people.มันเป็นโศกนาฏกรรมที่ชวนให้คิดว่า แม้แต่ผู้หญิงไร้ที่พึ่ง... ผู้ซึ่งเลือกเส้นทางถอนตัวจากสังคม เข้ามาสู่ดินแดนบริสุทธิ์... Babylon A.D. (2008)
- Decent.- สุภาพด้วย The Lazarus Project (2008)
You thought we could be decent men in an indecent time.แกคิดหรอว่าเราจะสามารถหาคนเหมาะสมมาได้ ในเวลาที่ไม่เหมาะสม The Dark Knight (2008)
When we need food, we hunt for a decent hot dog stand.ถ้าเราหิว เราจะล่าหาแผงขายฮอทดอก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Now you're giving them a decent life. It'd be a shame if the funding dried up.ตอนนี้คุณกำลังมอบชีวิตที่เหมาะสมแก่พวกเขา มันคงน่าเศร้าถ้าเงินทุนถูกตัดไป 24: Redemption (2008)
You're intelligent and decent.คุณเป็นคนฉลาด รู้ว่าอะไรควรไม่ควร Death Note: L Change the World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decentA skilled mechanic earns decent wages.
decentGet yourself a decent suit.
decentHe has not eaten a decent meal in a long time.
decentHe is a very decent fellow.
decentI'm expecting a decent catch, so please try your best at fishing for us.
decentIt is not decent to laugh at another's troubles.
decentIt's very decent of you to help me.
decentI would like to live in a decent house.
decentMake one's town orderly and decent.
decentPlease keep your language decent while my parents are here.
decentShe is quite decent in conduct.
decentWhy don't you get yourself a decent house?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าแก๊ป[V] decent, See also: proper, appropriate, Syn. เข้าท่า, เข้าที, เข้าเค้า, Example: เธอแต่งตัวแบบนี้ค่อยเข้าแก๊ปหน่อย, Thai definition: ตรงกับหลักที่ตั้งหรือวางไว้, ดีหรือเหมาะสมแล้ว, Notes: (ปาก)
กระจายอำนาจ[V] decentralize, See also: distribute (administrative power), Example: รัฐบาลไทยตัดสินใจจะกระจายอำนาจการปกครองไปยังส่วนภูมิภาค
อย่างดี[ADJ] good quality, See also: decent, satisfactory, favorable, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: สินค้าที่นำออกแสดงเป็นสินค้าอย่างดีที่คัดเลือกมาแล้วทุกชิ้น
อย่างดี[ADJ] good quality, See also: decent, satisfactory, favorable, Syn. อย่างยอดเยี่ยม, Example: สินค้าที่นำออกแสดงเป็นสินค้าอย่างดีที่คัดเลือกมาแล้วทุกชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
การกระจายอำนาจ[n. exp.] (kān krajāi amnāt) EN: decentralization   
คำพูดสัปดน[n. exp.] (khamphūt sappadon) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language   FR: langage obscène [m]
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; make sense   FR: convenir ; être approprié
กระจายจากส่วนกลาง[v. exp.] (krajāi jāk suanklāng) EN: decentralize   
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty   FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
ลามกอนาจาร[adj.] (lāmokanājān) EN: adult ; indecent   FR: adulte ; indécent
โลน[adj.] (lōn) EN: indecent ; risqué ; coarse ; rough ; rude ; vulgar   FR: indécent ; grivois ; cochon ; salace ; vulgaire
ไม่สุภาพ[adj.] (mai suphāp) EN: impolite   FR: impoli ; grossier ; indécent ; incivil (vx - litt.)
โป๊[adj.] (pō) EN: pornographic ; indecent ; sexy   FR: obscène ; pornographique

CMU English Pronouncing Dictionary
DECENT    D IY1 S AH0 N T
DECENTLY    D IY1 S AH0 N T L IY0
DECENTRALIZE    D AH0 S EH1 N T R AH0 L AY2 Z
DECENTRALIZED    D AH0 S EH1 N T R AH0 L AY2 Z D
DECENTRALIZING    D AH0 S EH1 N T R AH0 L AY2 Z IH0 NG
DECENTRALIZATION    D AH0 S EH2 N T R AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decent    (j) (d ii1 s n t)
decently    (a) (d ii1 s n t l ii)
decentralize    (v) (d ii2 s e1 n t r @ l ai z)
decentralized    (v) (d ii2 s e1 n t r @ l ai z d)
decentralizes    (v) (d ii2 s e1 n t r @ l ai z i z)
decentralizing    (v) (d ii2 s e1 n t r @ l ai z i ng)
decentralization    (n) (d ii2 s e2 n t r @ l ai z ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正经[zhèng jīng, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] decent; honorable; proper; serious; according to standards, #12,964 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anständig; schicklich; geeignet; korrekt {adj} | anständiger; schicklicher; geeigneter; korrekter | am anständigsten; am schicklichsten; am geeignetsten; am korrektestendecent | more decent | most decent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
あぶな絵;危な絵;危絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture [Add to Longdo]
ディセントラリゼーション[, deisentorarize-shon] (n) decentralization; decentralisation [Add to Longdo]
淫語[いんご, ingo] (n) indecent language; dirty talk [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
下ネタ[しもネタ, shimo neta] (n) (1) dirty joke; blue joke; (2) erotic topic; sex talk; indecent topic [Add to Longdo]
下掛かる;下掛る;下がかる[しもがかる, shimogakaru] (v5r,vi) to talk about indecent things [Add to Longdo]
気の利いた[きのきいた, kinokiita] (adj-f) (See 気が利く) sensible; clever; smart; decent; tasteful [Add to Longdo]
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly [Add to Longdo]
強制わいせつ罪;強制猥褻罪[きょうせいわいせつざい, kyouseiwaisetsuzai] (n) (crime of) indecent assault [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非集中型N多端点コネクション[ひしゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, hishuuchuugata N tatantenkonekushon] decentralized (N)-multi-endpoint-connection [Add to Longdo]
分散化[ぶんさんか, bunsanka] decentralization [Add to Longdo]
分散処理[ぶんさんしょり, bunsanshori] distributed processing, decentralized processing [Add to Longdo]
分散制御[ぶなさんせいぎょ, bunasanseigyo] decentralized control [Add to Longdo]
分散配置[ぶんさんはち, bunsanhachi] distributed, decentralized arrangement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 decent \de"cent\ (d[=e]"sent), a. [L. decens, decentis, p. pr.
   of decere to be fitting or becoming; akin to decus glory,
   honor, ornament, Gr. dokei^n to seem good, to seem, think;
   cf. Skr. d[=a][,c] to grant, to give; and perh. akin to E.
   attire, tire: cf. F. d['e]cent. Cf. {Decorate}, {Decorum},
   {Deign}.]
   1. Suitable in words, behavior, dress, or ceremony; becoming;
    fit; decorous; proper; seemly; as, decent conduct; decent
    language. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Before his decent steps.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from immodesty or obscenity; modest.
    [1913 Webster]
 
   3. Comely; shapely; well-formed. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       A sable stole of cyprus lawn
       Over thy decent shoulders drawn.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       By foreign hands thy decent limbs composed. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Moderate, but competent; sufficient; hence, respectable;
    fairly good; reasonably comfortable or satisfying; as, a
    decent fortune; a decent person.
    [1913 Webster]
 
       A decent retreat in the mutability of human affairs.
                          --Burke.
    -- {De"cent*ly}, adv. -- {De"cent*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 clothed \clothed\ adj.
   1. wearing clothing. [Narrower terms: {adorned(predicate),
    bedecked(predicate), decked(predicate), decked
    out(predicate)}; {appareled, attired, clad, dressed,
    garbed, garmented, habilimented, robed}; {arrayed,
    panoplied}; {breeched, pantalooned, trousered};
    {bundled-up}; {caparisoned}; {cassocked}: {costumed}:
    {decent}] [Narrower terms: {dight}] [Narrower terms:
    {dressed-up, dressed to the nines(predicate), dressed to
    kill(predicate), dolled up, spruced up, spiffed up}]
    [Narrower terms: {gowned}] [Narrower terms: {habited}]
    [Narrower terms: {heavy-coated}] [Narrower terms:
    {overdressed}] [Narrower terms: {petticoated}] [Narrower
    terms: {red-coated, lobster-backed}] [Narrower terms:
    {surpliced}] [Narrower terms: {togged dressed esp in smart
    clothes)}] [Narrower terms: {turned out}] [Narrower terms:
    {underdressed}] [Narrower terms: {uniformed}] [Narrower
    terms: {vestmented}] Also See: {adorned}, {decorated}.
    Antonym: {unclothed}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. covered with or as if with clothes or a wrap or cloak.
    fog-cloaked meadows
 
   Syn: cloaked, draped, mantled, wrapped.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decent
   adv 1: in the right manner; "please do your job properly!";
       "can't you carry me decent?" [syn: {properly},
       {decently}, {decent}, {in good order}, {right}, {the
       right way}] [ant: {improperly}]
   adj 1: socially or conventionally correct; refined or virtuous;
       "from a decent family"; "a nice girl" [syn: {decent},
       {nice}]
   2: according with custom or propriety; "her becoming modesty";
     "comely behavior"; "it is not comme il faut for a gentleman
     to be constantly asking for money"; "a decent burial";
     "seemly behavior" [syn: {becoming}, {comely}, {comme il
     faut}, {decent}, {decorous}, {seemly}]
   3: conforming to conventions of sexual behavior; "speech in this
     circle, if not always decent, never became lewd"- George
     Santayana [ant: {indecent}]
   4: sufficient for the purpose; "an adequate income"; "the food
     was adequate"; "a decent wage"; "enough food"; "food enough"
     [syn: {adequate}, {decent}, {enough}]
   5: decently clothed; "are you decent?"
   6: observing conventional sexual mores in speech or behavior or
     dress; "a modest neckline in her dress"; "though one of her
     shoulder straps had slipped down, she was perfectly decent by
     current standards"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top