ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

displeasing

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -displeasing-, *displeasing*, displeas
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
displeasingadj. ซึ่งไม่พอใจ,กริ้ว,น่าเกลียด, Syn. disagreeable

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's refreshing, yet displeasing to the eye.ถ้าดูไม่ผิด พวกเขาก็ดูสดชื่นดีนะคะ Pitch Perfect (2012)
I find your tone displeasing.- ฉันพบที่น่ารังเกียจเสียงของคุณ Separate Paths (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
displeasing    (v) dˈɪsplˈiːzɪŋ (d i1 s p l ii1 z i ng)
displeasingly    (a) dˈɪsplˈiːzɪŋliː (d i1 s p l ii1 z i ng l ii)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Displease \Dis*please"\, v. t. [imp. & p. p. {Displeased}; p.
   pr. & vb. n. {Displeasing}.] [OF. desplaisir, whence F.
   d['e]plaisir displeasure; pref. des- (L. dis-) + plaisir to
   please. See {Please}, and cf. {Displeasure}.]
   1. To make not pleased; to excite a feeling of disapprobation
    or dislike in; to be disagreeable to; to offend; to vex;
    -- often followed by with or at. It usually expresses less
    than to anger, vex, irritate, or provoke.
    [1913 Webster]
 
       God was displeased with this thing.  --1 Chron.
                          xxi. 7.
    [1913 Webster]
 
       Wilt thou be displeased at us forever? --Psalms
                          lxxxv. 5 (Bk.
                          of Com.
                          Prayer).
    [1913 Webster]
 
       This virtuous plaster will displease
       Your tender sides.          --J. Fletcher.
    [1913 Webster]
 
       Adversity is so wholesome . . . why should we be
       displeased therewith?         --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To fail to satisfy; to miss of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I shall displease my ends else.    --Beau. & Fl.
 
   Syn: To offend; disgust; vex; annoy; dissatisfy; chafe;
     anger; provoke; affront.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Displeasing \Dis*pleas"ing\, a.
   Causing displeasure or dissatisfaction; offensive;
   disagreeable. -- {Dis*pleas"ing*ly}, adv. --
   {Dis*pleas"ing*ness}, n. --Locke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 displeasing
   adj 1: causing displeasure or lacking pleasing qualities [ant:
       {pleasing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top