ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

思わしくない

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -思わしくない-, *思わしくない*
Japanese-English: EDICT Dictionary
思わしくない[おもわしくない, omowashikunai] (adj-i) disappointing; unsatisfactory; unsuitable [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The report is not encouraging sales wise.その報告は販売に関しては思わしくない

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's in a bad way.[JA] 彼は思わしくない The Saint of Last Resorts: Part 2 (2015)
I told him you weren't feeling well and asked for a recess until after the holiday weekend.[JA] 体調が思わしくないと言っといた 週明けまで休ませて欲しいと Tin Man Is Down (2013)
You can be a good thief, just not too good.[JA] あなたは優秀な泥棒になり得る 実に思わしくない Nautilus (2014)
An incapacitated Marshal with a missing weapon. That definitely does not look good, Mr. Reese.[JA] 確かに思わしくない ミスター・リース 4C (2014)
Jesus said that your food situation was challenged right now.[JA] ジーザスはキミ達の食糧事情は 思わしくないと言ってた Knots Untie (2016)
Doesn't look good.[JA] - 思わしくない American Sniper (2014)
I keep an eye on all the comings and goings and... there's been a few unsavoury characters hanging around.[JA] 回りに注意を 払っていましたが... 数人の思わしくない連中が うろついていました Paddington (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top