ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มธุ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มธุ-, *มธุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มธุ[N] honey, See also: nectar, Syn. น้ำหวาน, น้ำผึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุ[ADJ] pleasant, See also: satisfactory, delightful, Syn. น่าพอใจ
มธุ[N] mellifluence, See also: melodiousness, sweetness, Syn. ความหวาน, ความไพเราะ, มธุระ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุ[V] be melodious, See also: be sweet, be mellifluous, Syn. หวาน, ไพเราะ, มธุระ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุ[ADJ] melodious, See also: sweet-sounding, sweet, mellifluous, Syn. หวาน, ไพเราะ, มธุระ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุ[N] red sugarcane, Syn. อ้อยแดง, มธุระ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุกร[N] bee, Syn. แมลงผึ้ง, ผึ้ง, มธุการี, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ทำน้ำหวาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุรส[N] sugarcane, Syn. อ้อย, น้ำอ้อย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุรส[ADJ] melodious, See also: sweet-sounding, sweet, mellifluous, Syn. ไพเราะ, เพราะ, Example: เขาพูดด้วยมธุรสวาจา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุรส[N] honey, See also: nectar, Syn. น้ำผึ้ง, น้ำหวาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มธุ(มะ-) น. นํ้าหวาน, นํ้าผึ้ง.
มธุกร(-กอน) น. ผู้ทำนํ้าหวาน คือ แมลงผึ้ง.
มธุกรี(-กะรี) น. แมลงผึ้งตัวเมีย.
มธุการีน. แมลงผึ้ง.
มธุตฤณ(-ตฺริน) น. อ้อย.
มธุปฎล(-ปะดน) น. รวงผึ้ง.
มธุปะน. ผู้ดื่มนํ้าหวาน คือ แมลงผึ้ง.
มธุปายาสน. ข้าวปายาสเจือนํ้าผึ้ง ใช้เป็นของหวานในงานรื่นเริง.
มธุพรต(-พฺรด) น. แมลงผึ้ง.
มธุมักขิกาน. แมลงผึ้ง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'll appreciate the business.พวกเขาจะชื่นชมธุรกิจ Mad Max (1979)
5 years ago we started valet parking in Tuen Mun5 ปีก่อน เราเริ่มธุระกิจในเทนมุน Infernal Affairs (2002)
And he owned more television stations than any other group in America.เขาเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์มากกว่า กลุ่มธุรกิจใด ๆ ในอเมริกา นั่นคือ สถานีโทรทัศน์ 22 แห่ง The Corporation (2003)
Welcome. This week I thought you'd like to take a look around Bigweld Industries.ยินดีต้อนรับ สัปดาห์นี้ผมคิดว่าทุกท่านอาจจะ อยากไปเที่ยวชมธุรกิจในเครือบิ๊กเวลด์กันหน่อย Robots (2005)
So in the tea-house when he's seeking my company instead,ดังนั้นในโรงน้ำชา เมื่อพวกเขา หาเพื่อนร่วมธุรกิจจากเราแทน Memoirs of a Geisha (2005)
Details are eyes-only, but I can tell you that Davian's a black-market trafficker.มีข้อมูลแค่รูปนี้เท่านั้น รู้แค่ว่า เดเวียน คุมธุรกิจตลาดมืด Mission: Impossible III (2006)
I was here before conglomerates owned the studios.ผมมาที่นี่ก่อนที่กลุ่มธุรกิจ จะเป็นเจ้าของสตูดิโอ The Holiday (2006)
It looks like, uh.. you're taking care of business, as discussed.เหมือนว่า อ่า ลูกจุคุมธุรกิจนี้ได้ อย่างที่คุยกันนะ The Wild Brunch (2007)
This is Agent AIonzo.ที่คุณได้รับจากกลุ่มธุรกิจของลินเดอร์แมน Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
We'd Iike to speak with you concerning illegal campaign contributions you may have received from the Linderman Group.FBI มีความสงสัย ทำไมกลุ่มธุรกิจในลาสเวกัส, ลินเดอร์แมนถึงสนใจมาก Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
That's the risk you run when you go into business with somebody, especially a friend.ฉันว่านั่นคงเป็นเรื่องที่ต้องเสี่ยง เวลาที่คุณร่วมธุรกิจกับใครสักคน โดยเฉพาะกับเพื่อน Sí se puede (2008)
How'd you like to take over Sam Crow's gun business?อย่างที่นายต้องการเข้าควบคุมธุรกิจ จัดหาปืนแทนพวกSam Crow ไม่ใช่เหรอ The Pull (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top