Search result for

*庫*

(217 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -庫-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ざいこ、zaiko, zaiko , zaiko] (n) สินค้าในสต๊อก
あり[zaiko ari] (phrase) ยังมีสินค้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゃこ, shako] (n) อู่ซ่อมรถ
[こっこ, kokko] (n) คลังของชาติ
冷蔵[れいぞうこ, reizouko] (n) ตู้เย็น

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[褲, kù, ㄎㄨˋ] pants, trousers
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  庫 (kù ㄎㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes,  Rank: 8,011
[庫, kù, ㄎㄨˋ] armory, treasury, warehouse
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  車 (chē ㄔㄜ) 
Etymology: [ideographic] A stable 广 where carriages 車 are parked

Japanese-English: EDICT Dictionary
横兵[よこひょうご, yokohyougo] (n) (See 花魁) extravagant female hairstyle worn by oiran courtesans [Add to Longdo]
火薬[かやくこ, kayakuko] (n) powder magazine [Add to Longdo]
格納[かくのうこ, kakunouko] (n) (aircraft) hangar [Add to Longdo]
[かんこ, kanko] (n) (1) national treasury; (2) warehouse owned by the government [Add to Longdo]
企業在[きぎょうざいこ, kigyouzaiko] (n) business inventory [Add to Longdo]
機関[きかんこ, kikanko] (n) roundhouse [Add to Longdo]
機材[きざいこ, kizaiko] (n) equipment room; equipment store (storage space) [Add to Longdo]
[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P) [Add to Longdo]
[きんこかぶ, kinkokabu] (n) treasury stock [Add to Longdo]
破り[きんこやぶり, kinkoyaburi] (n) safecracking; safecracker [Add to Longdo]
金蔵;金(iK)[かねぐら;きんぞう(金蔵)(ok), kanegura ; kinzou ( kinzou )(ok)] (n) (1) treasure house; treasury; (2) (かねぐら only) financial supporter; patron; financier; backer [Add to Longdo]
金融公[きんゆうこうこ, kinyuukouko] (n) finance corporation [Add to Longdo]
[くいん, kuin] (n) kitchen-cum-office of a Zen temple or monastery, where meals are prepared and senior priests have their offices [Add to Longdo]
[こない, konai] (adv,adj-no) inside (refrigerator, warehouse, etc.) [Add to Longdo]
入れ;倉入れ[くらいれ, kuraire] (n,vs) warehousing [Add to Longdo]
[くり, kuri] (n) monastery kitchen; priests' quarters [Add to Longdo]
[こうこ, kouko] (n,adj-no) finance corporation; (P) [Add to Longdo]
[こっこ, kokko] (n,adj-no) national treasury; (P) [Add to Longdo]
に納まった金[こっこにおさまったかね, kokkoniosamattakane] (n) money paid to the (National) Treasury [Add to Longdo]
債権[こっこさいけん, kokkosaiken] (n) treasury bond [Add to Longdo]
補助[こっこほじょ, kokkohojo] (n) government subsidy; state aid; state assistance [Add to Longdo]
[ざいこ, zaiko] (n) inventory; stock; stockpile; (P) [Add to Longdo]
管理[ざいこかんり, zaikokanri] (n) inventory control [Add to Longdo]
資金[ざいこしきん, zaikoshikin] (n) stock fund [Add to Longdo]
循環[ざいこじゅんかん, zaikojunkan] (n) inventory cycle [Add to Longdo]
切れ[ざいこぎれ, zaikogire] (n) out of stock [Add to Longdo]
調整[ざいこちょうせい, zaikochousei] (n) inventory (stock) adjustment [Add to Longdo]
投資[ざいことうし, zaikotoushi] (n) inventory investment [Add to Longdo]
[ざいこひん, zaikohin] (n) inventory; goods on hand [Add to Longdo]
[しゃこ, shako] (n) (See ガレージ) garage; car shed; carport; (P) [Add to Longdo]
入れ[しゃこいれ, shakoire] (n,vs) parking in a garage [Add to Longdo]
手提げ金[てさげきんこ, tesagekinko] (n) (portable) safe or cash box [Add to Longdo]
手文[てぶんこ, tebunko] (n) box for holding papers or stationery [Add to Longdo]
収蔵[しゅうぞうこ, shuuzouko] (n) storage room [Add to Longdo]
収納[しゅうのうこ, shuunouko] (n) closet; (storage) shed [Add to Longdo]
住宅金融公[じゅうたくきんゆうこうこ, juutakukinyuukouko] (n) Government Housing Loan Corporation; (P) [Add to Longdo]
[しゅっこ, shukko] (n,vs) (1) (See 入・1) delivery from a storehouse; shipping; (2) (See 入・2) leaving a garage; leaving the depot [Add to Longdo]
[しょこ, shoko] (n) archive (file); library; book storage [Add to Longdo]
信用金[しんようきんこ, shinyoukinko] (n) credit union; (P) [Add to Longdo]
;宝倉[ほくら;じんこ(神), hokura ; jinko ( kami ko )] (n) (1) (ほくら only) (See 祠・ほこら) small shrine; (2) depository for sacred objects [Add to Longdo]
生産販売在[せいさんはんばいざいこ, seisanhanbaizaiko] (n) production, sales and inventory; PSI [Add to Longdo]
青空文[あおぞらぶんこ, aozorabunko] (n) Aozora Bunko (digital library) [Add to Longdo]
[そうこ, souko] (n) storehouse; warehouse; godown; (P) [Add to Longdo]
に納める[そうこにおさめる, soukoniosameru] (v1) to store in a warehouse [Add to Longdo]
会社[そうこがいしゃ, soukogaisha] (n) warehousing company [Add to Longdo]
[そうこぎょう, soukogyou] (n) warehousing business [Add to Longdo]
[そうこばん, soukoban] (n) warehouseman; storekeeper [Add to Longdo]
蔵(P);倉(P);[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P) [Add to Longdo]
貸金;貸し金[かしきんこ, kashikinko] (n) safe-deposit box [Add to Longdo]
弾薬[だんやくこ, danyakuko] (n) powder magazine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kù, ㄎㄨˋ, / ] warehouse; storehouse, #2,821 [Add to Longdo]
库存[kù cún, ㄎㄨˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] property or cash held in reserve; stock, #4,022 [Add to Longdo]
水库[shuǐ kù, ㄕㄨㄟˇ ㄎㄨˋ, / ] reservoir, #5,496 [Add to Longdo]
仓库[cāng kù, ㄘㄤ ㄎㄨˋ, / ] depot; storehouse; warehouse, #6,224 [Add to Longdo]
数据库[shù jù kù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄎㄨˋ, / ] database, #6,660 [Add to Longdo]
车库[chē kù, ㄔㄜ ㄎㄨˋ, / ] garage, #12,564 [Add to Longdo]
国库[guó kù, ㄍㄨㄛˊ ㄎㄨˋ, / ] public purse; state treasury; national exchequer, #16,027 [Add to Longdo]
库房[kù fáng, ㄎㄨˋ ㄈㄤˊ, / ] a place for storage; storeroom; warehouse, #21,630 [Add to Longdo]
库尔德[Kù ěr dé, ㄎㄨˋ ㄦˇ ㄉㄜˊ, / ] Kurd; Kurdish, #22,708 [Add to Longdo]
书库[shū kù, ㄕㄨ ㄎㄨˋ, / ] a store room for books; fig. an erudite person; the Bibliotheca and Epitome of pseudo-Apollodorus, #23,149 [Add to Longdo]
宝库[bǎo kù, ㄅㄠˇ ㄎㄨˋ, / ] treasure-house, #24,491 [Add to Longdo]
金库[jīn kù, ㄐㄧㄣ ㄎㄨˋ, / ] treasury, #29,183 [Add to Longdo]
油库[yóu kù, ㄧㄡˊ ㄎㄨˋ, / ] fuel depot; fuel farm, #29,824 [Add to Longdo]
国库券[guó kù quàn, ㄍㄨㄛˊ ㄎㄨˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] treasury bond, #35,043 [Add to Longdo]
土库曼斯坦[Tǔ kù màn sī tǎn, ㄊㄨˇ ㄎㄨˋ ㄇㄢˋ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Turkmenistan, #37,628 [Add to Longdo]
血库[xuè kù, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄨˋ, / ] blood bank, #44,740 [Add to Longdo]
四库全书[sì kù quán shū, ㄙˋ ㄎㄨˋ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨ, / ] Siku Quanshu (collection of books compiled during Qing dynasty), #44,968 [Add to Longdo]
知识库[zhī shi kù, ㄓ ㄕ˙ ㄎㄨˋ, / ] knowledge base, #47,733 [Add to Longdo]
库尔勒[Kù ěr lè, ㄎㄨˋ ㄦˇ ㄌㄜˋ, / ] (N) Ku'erle (city in Xinjiang), capital of Bayinguoleng Mongol prefecture in Xinjiang; Kuerle; Korla, #48,020 [Add to Longdo]
武库[wǔ kù, ˇ ㄎㄨˋ, / ] arsenal; store of arms, #55,542 [Add to Longdo]
库克[Kù kè, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ, / ] Cook (name); Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer, #55,669 [Add to Longdo]
巴库[bā kù, ㄅㄚ ㄎㄨˋ, / ] Baku (capital of Azerbaijan), #57,932 [Add to Longdo]
库车[Kù chē, ㄎㄨˋ ㄔㄜ, / ] (N) Kuche (place in Xinjiang), #62,235 [Add to Longdo]
库尔斯克[Kù ěr sī kè, ㄎㄨˋ ㄦˇ ㄙ ㄎㄜˋ, / ] Kursk (city), #65,314 [Add to Longdo]
土库曼[Tǔ kù màn, ㄊㄨˇ ㄎㄨˋ ㄇㄢˋ, / ] Turkmenistan; Republic of Turkmenistan, former Soviet republic adjoining Iran, #72,992 [Add to Longdo]
语料库[yǔ liào kù, ㄩˇ ㄌㄧㄠˋ ㄎㄨˋ, / ] text corpus, #73,225 [Add to Longdo]
思想库[sī xiǎng kù, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄨˋ, / ] thinktank (committee set up to study a problem), #74,126 [Add to Longdo]
伊尔库茨克[Yī ěr kù cí kè, ㄧ ㄦˇ ㄎㄨˋ ㄘˊ ㄎㄜˋ, / ] Irkutsk, #76,020 [Add to Longdo]
库仑[Kù lún, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806), French physicist; Coulomb (unit of charge), #79,370 [Add to Longdo]
库伦[Kù lún, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] Kulun, the former name for modern Ulan Bator, capital of Mongolia (Mongolian: temple), #82,331 [Add to Longdo]
智库[zhì kù, ㄓˋ ㄎㄨˋ, / ] thinktank; knowledge base, #82,369 [Add to Longdo]
四库[sì kù, ㄙˋ ㄎㄨˋ, / ] the four book depositories; namely classics 經|经, history 史, philosophy 子, belle-lettres 集, #84,229 [Add to Longdo]
兵库县[Bīng kù xiàn, ㄅㄧㄥ ㄎㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Hyōgo Prefecture, #85,441 [Add to Longdo]
库页岛[Kù yè dǎo, ㄎㄨˋ ㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, / ] Kuril Islands (chain between Kamchatka and Hokkaido), #93,820 [Add to Longdo]
法库县[Fǎ kù xiàn, ㄈㄚˇ ㄎㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Faku county in Shenyang 沈陽|沈阳, Liaoning, #93,947 [Add to Longdo]
法库[Fǎ kù, ㄈㄚˇ ㄎㄨˋ, / ] Faku county in Shenyang 沈陽|沈阳, Liaoning, #96,054 [Add to Longdo]
库藏[kù cáng, ㄎㄨˋ ㄘㄤˊ, / ] to store; to have sth in storage, #96,535 [Add to Longdo]
清仓查库[qīng cāng chá kù, ㄑㄧㄥ ㄘㄤ ㄔㄚˊ ㄎㄨˋ, / ] to make an inventory of warehouses, #107,414 [Add to Longdo]
库尔德斯坦[Kù ěr dé sī tǎn, ㄎㄨˋ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Kurdistan, #118,281 [Add to Longdo]
库克群岛[Kù kè qún dǎo, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Cook Islands, #143,724 [Add to Longdo]
库姆塔格沙漠[kù mǔ tǎ gé shā mò, ㄎㄨˋ ㄇㄨˇ ㄊㄚˇ ㄍㄜˊ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, / ] Kumutage Desert, #148,546 [Add to Longdo]
伊利埃斯库[Yī lì āi sī kù, ㄧ ㄌㄧˋ ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ, / ] Iliescu, #148,695 [Add to Longdo]
库布里克[Kù bù lǐ kè, ㄎㄨˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ ㄎㄜˋ, / ] Kubrick, #187,580 [Add to Longdo]
库尔[kù ěr, ㄎㄨˋ ㄦˇ, / ] Chur (city in Switzerland), #192,907 [Add to Longdo]
库伦旗[Kù lún qí, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄧˊ, / ] (N) Kulun qi (place in Inner Mongolia), #193,092 [Add to Longdo]
库仑定律[Kù lún dìng lǜ, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, / ] Coulomb's law; the inverse square law of electrostatic forces, #205,927 [Add to Longdo]
马尔库斯[Mǎ ěr kù sī, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄨˋ ㄙ, / ] Marcus (name), #227,806 [Add to Longdo]
泽库[Zé kù, ㄗㄜˊ ㄎㄨˋ, / ] (N) Zeku (place in Qinghai), #266,516 [Add to Longdo]
埃斯库罗斯[Āi sī kù luó sī, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Aeschylus (c. 524 BC -c. 455 BC), Greek tragedian, author of The Persians, Seven against Thebes etc, #268,705 [Add to Longdo]
图尔库[Tú ěr kù, ㄊㄨˊ ㄦˇ ㄎㄨˋ, / ] Turku (city in Finland), #276,874 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I regret to say that the product you have asked for is currently out of stock.あいにくお尋ねの商品は現在、在がありません。
Thank you for letting me know that the Model 600-J printer will not be available until May 4, 1997.600−J型のプリンターが1997年の5月4日まで在切れとの御知らせありがとうございました。
Our refrigerator is out of order.うちの冷蔵は故障している。
I'd like to put some things in the hotel safe.ある物をホテルの金に預けたいのですが。
The Internet is an invaluable source of information.インターネットはこの上なく貴重な情報の宝だ。
This safe is for keeping valuables.この金は貴重品を保管するためのものです。
Give me a hand with this refrigerator.この冷蔵を運ぶのに手を貸してよ。
All sweaters of this type are out of stock now.この型のセーターはすべて今在切れです。
I want this building for a garage.この建物を車に使いたい。
The supermarkets are now closed, so we'll have to make do with what is left in the refrigerator.スーパーマーケットはもう閉まっているので、冷蔵に残っているもので済まさなければならないだろう。
Some wise guy left the milk out of the refrigerator all night.どこかのお利口さんが一晩中ミルクを冷蔵から出しっぱなしにしておいたな。
The supermarket has a large stock of merchandise.そのスーパーマーケットは大量の商品在を持っている。
That used refrigerator was a real dog.その中古の冷蔵はひどい代物だった。
The store has a large stock of wines.その店は各種ワインをたくさん在している。
Sorry, the book is out of stock.その本は在切れになっております。
Those books will make a fine library.それらの書物で立派な文ができるだろう。
I'm sorry, but they're out of stock.すみませんが在切れなのです。
The warehouse was a front for drug traffickers.その倉は麻薬密売者の隠れみのだった。
I want some milk, but there isn't any in the refrigerator.ミルクが少しほしいけど、冷蔵には全然ない。
Give me your passport, Tom. I'll keep it in my safe.トム、パスポートを渡して。金の中に預かっておくよ。
I have some things in the hotel safe.ホテルの金に預けている物があります。
In summer meat easily goes bad; you must keep it in the refrigerator.夏は肉が悪くなりやすいから冷蔵にいれて起きなさい。
Hey, has this been sitting out on the dinner table all day? It has to go in the refrigerator or it'll go bad.もしかして、食卓の上におきっぱなし?冷蔵に入れておかないと、くさっちゃうよ。
Because the store is so small, he has to wear many different hats, from accountant to stockboy.何しろ小さい店なので、彼は会計係から倉係まで多くの仕事を一手にこなさなければならない。
Put your valuables in the safe.貴重品は金にしまっておきなさい。
The robbers made away with all the money in the safe.強盗は金の金を全部盗んだ。
The army surrendered its arsenal to the enemy.軍は敵に弾薬を引き渡した。
Apply the key to a safe.にカギをかけてください。
I put money in a safe.に金を入れる。
The papers that were in the safe are gone.の中の書類が消えてなくなっている。
Our refrigerator is out of order.私たちの冷蔵は故障している。
Cool or chill it until set.固まるまでそのままにしておくか冷蔵で冷やしてください。
The government coffers are replete with funds.は資金が潤沢である。
I'm afraid we are out of stock.がありません。
The supplies are beginning to give out.がなくなりははじめている。
There are several good reasons why I have a freezer.私が冷蔵を持っているのにはもっともな理由がいくつかあるのです。
There are several good reasons why I have a freezer.私が冷凍を持つ十分な理由がいくつかある。
Our refrigerator is out of order.私の冷蔵は故障しています。
We are looking for a house with a garage.私たちは車付きの家を捜しています。
I came out of the garage and walked to the truck.私は車から出て、トラックに歩みより、訊いた。
I drank some of the milk and kept the rest in the refrigerator.私はミルクを少し飲んで、残りは冷蔵にしまっておいた。
I watched from the garage window, amazed at what I saw.私は車の窓から様子を見ていてびっくりしてしまった。
I rented a house with a garage.私は車付きの家を借りた。
I forgave the boy for stealing the money from the safe.私は少年が金からお金を盗んだことを許してやった。
I live in Hyogo.私は兵県にすんでいる。
I am the senior class of Hyogo university student.私は兵大学の4回生です。
I am Hyogo university student.私は兵大学の学生です。
Put the car into the garage.車を倉に入れなさい。
The car is kept in a garage, under cover and locked.車はカヴァーを掛け、ロックそして車に入れてある。
I was wasting time, wandering around the garage, when an old truck swept into driveway.のまわりをぶらついて時間をつぶしていると古いトラックが進入路にさっと入ってきた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's a female sorceress. She's a witch.[CN] 我的是《暴風雨》的希克拉 All That Glitters (2015)
And, I've seen your coffers.[JA] そして金も見た King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Doesn't match any white vans in the database, though.[CN] -b 但跟數據所有的白色面包車都不匹配 Pilot (2014)
Euron Greyjoy's navy burned their ships, we emptied the larders before we left.[JA] ユーロン・グレイジョイの海軍が 奴等の船を焼いた 食料も空にしてある The Queen's Justice (2017)
Your vaults are empty.[JA] あなたの金は空っぽです The Queen's Justice (2017)
I'm not looping the evidence room feed anymore.[JA] ループしていない 証拠品倉はフィードしていない 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
Tell me you guys have a refrigerator somewhere... with a bunch of severed human toes.[JA] 人の指を入れておくのか... 冷蔵の中に Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
How much food do you have left?[JA] 食料の在は? Murphy's Miracle (2016)
Sir, we have a match in Germany. Verifying database.[CN] 先生 我們有一個實驗對像在德國境內 驗證數據存有這個證據 Hitman: Agent 47 (2015)
I'm coming from Markkula's house.[CN] 我從馬拉家出來 Steve Jobs (2015)
Help![CN] 爾森? Snowden (2016)
The arsenal![JA] 武器が! Something They Need (2017)
Urshu...[CN] 你的皇家寶被人入侵了 Gods of Egypt (2016)
They're in our cargo hold.[CN] 它們在我們的倉裏 They're in our cargo hold. Pilot - Part 1 (2015)
Pantry was cleared out and a car was gone.[JA] 倉はカラで車がない Rock in the Road (2017)
Ladies and gentlemen, please welcome founding board member Mike Markkula.[CN] 女士們先生們 讓我們歡迎董事會成員 麥克. 馬 Steve Jobs (2015)
The safe. Murphy keeps all the blend vaccines and his tests in that safe.[JA] 金に全ての混合ワクチンがある The Siege of Murphytown (2016)
I gave him Sculley, Markkula. I gave him Woz. I gave him everybody.[CN] 我給他們 斯卡利 馬拉 還有沃茲 能給的都給了 Steve Jobs (2015)
It was a bad idea to have Markkula open with quarterly reports.[CN] 讓馬拉用季度報告開場真是糟糕啊 Steve Jobs (2015)
It's probably in some evidence lockers, but, look, ain't no way you're getting it out of there.[JA] 多分 証拠品保管にある そこから取るのは 得意だろう? 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
The Citadel has the world's greatest library.[JA] 城塞都市には世界最大の書物がある Dragonstone (2017)
The override key is in the personal safe behind my desk.[JA] 承認キーは 私の机の後ろにある個人用金 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
You remember that awful week when we slept on the cot by the fridge?[JA] ウィル 冷蔵の傍にベットを置いて寝た あのひどい一週間を覚えているか? The Discovery (2017)
Lizzy Cooper threw up in the middle of spelling.[CN] 挺好的 利茲·珀在拼字途中吐了 Checking In (2015)
Anybody else... you, Markkula, Arthur Rock.[CN] 其他人都行 你 馬拉 亞瑟洛克 Steve Jobs (2015)
There's beers in the fridge.[JA] 冷蔵にビールあるぞ Power Rangers (2017)
What kind of device?[CN] - 我放在了倉 Cabin Fever (2015)
I'm in the D.M.V. database now.[CN] 我進入國家機動車數據 Pilot (2014)
We have the storeroom upstairs.[JA] 上の階に倉があるでしょう The Zookeeper's Wife (2017)
Jandali owns the place, and John's the CEO of Pepsi, but I'm trying to get him to move to Cupertino, put a dent in the universe.[CN] 簡達利是這兒的老闆 約翰是百事的CEO 我正勸他搬到比蒂諾來 幹點兒驚天動地的大事兒 Steve Jobs (2015)
I asked you if, in light of what I've seen in the North, if I could have access to the restricted area of the library.[JA] 自分が北部で見たことを鑑みて 書物の制限区画への立ち入りを許可していただけないかと Dragonstone (2017)
- Don't forget the freezer![CN] 別忘了冷凍! 我的媽呀 Gluten Free Ebola (2014)
So, now. Mrs. O'Toole from Cush.[CN] 現在輪到,來自什的奧圖爾太太 Brooklyn (2015)
When the Saviors come and find their buddies dead, if they know their elbow from their asshole and can follow an obvious spoor, they're gonna go to the weapons cache and then to the cabin, and they're gonna attack this woman.[JA] 奴らの死体が見つかり 明らかに痕跡が残っていたら 武器と彼女の家を見つけ New Best Friends (2017)
How much food do you have left?[JA] 食料の在は? Welcome to Murphytown (2016)
Ah. Like an index.[CN] 那何不創造一個集中管理的資料 Snowden (2016)
I sat in a fucking garage with Wozniak and invented the future.[CN] 而我他媽和沃茲尼克在個破車裏就創造了未來 Steve Jobs (2015)
We'd gone to search a warehouse in Sadr City.[JA] 自分たちはサダーシティの 倉を探しに出かけました Alt.truth (2017)
Never buy a surf shop, look at this inventory.[JA] サーフショップはやるな 在の山だ Once Upon a Time in Venice (2017)
Can you tell me where the evidence lockers are?[JA] 証拠品保管がどこか 教えてくれるか? 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
Guess they have a place called the Garage Bar.[CN] 他們在車酒吧聚會 Extraction (2015)
Just need to know where the evidence lockers are. This is crazy.[JA] 知ってるなら 証拠倉がどこにあるか教えてくれ 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
What happened to the pantry?[JA] 倉はどうした Rock in the Road (2017)
There's something wrong with you. This argument started in the garage.[CN] 你這樣有點兒問題 我們還在車裏的時候就在爭論這個了 Steve Jobs (2015)
Well, we'd gone to search a warehouse in Sadr City.[JA] 自分たちはサダーシティの 倉を探しに出かけました Alt.truth (2017)
Marcus Boone... murder, assault, kidnapping, piracy.[CN] 馬斯·布恩 謀殺 襲擊 綁架 剽竊 Marcus Boone... murder, assault, kidnapping, piracy. Pilot - Part 1 (2015)
- Come on, baby.[CN] 駕駛室奇塔,我需要損害報告 Deepwater Horizon (2016)
That's the warehouse?[JA] それが倉です。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
I went into the pantry, one of them jumped me.[JA] 倉へ行くと襲われた New Best Friends (2017)
-I have a safe.[JA] 金の中だ ARQ (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぶんこ, bunko] library [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そうこ, souko] Speicher, Magazin, Lagerhaus [Add to Longdo]
冷蔵[れいぞうこ, reizouko] Kuehlschrank [Add to Longdo]
[こっこ, kokko] Staatskasse, Fiskus [Add to Longdo]
[ざいこひん, zaikohin] Lagerbestand, Warenvorrat [Add to Longdo]
[こ, ko] LAGERHAUS [Add to Longdo]
[ぶんこぼん, bunkobon] kleines_und_billiges_Taschenbuch [Add to Longdo]
[ていこ, teiko] Bootshaus [Add to Longdo]
[しゃこ, shako] Garage [Add to Longdo]
[きんこ, kinko] Geldschrank, Kasse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top