ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alert

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alert-, *alert*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alert(n) การเตือนภัย, Syn. alarm, signal, warning
alert(n) ช่วงเวลาที่มีอันตราย
alert(adj) ตื่นตัว, See also: ตั้งท่า, ระมัดระวัง, ไหวตัว, เตรียมพร้อม, Syn. watchful, wary, wide-awake
alert(vt) เตือน, See also: ทำให้ตระหนักถึงภัย, Syn. warn, signal, put on guard
alert to(phrv) เตรียมพร้อมสำหรับ, See also: เตรียมรับมือกับ, ทำให้ระมัดระวัง, Syn. awaken to
alertness(n) ความตื่นตัว, See also: ความระมัดระวัง, ความระวัง, การเตรียมพร้อม, Syn. watchfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alert(อะเลิร์ทฺ') n., adj., vt. ว่องไว, เตรียมพร้อม,
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
alert(adj) ระมัดระวัง, เตรียมพร้อม, ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง, การเตรียมพร้อม, ความว่องไว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alertตื่นตัว [การแพทย์]
Alert Wakefulnessการรู้สติที่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Alertnessความรู้ตัว, ตื่นตัว, การตื่นตัว, ความตื่นตัว [การแพทย์]
Alertness, Reboundการตื่นตัวที่สะท้อนกลับ [การแพทย์]

WordNet (3.0)
alert(n) condition of heightened watchfulness or preparation for action, Syn. qui vive
alert(n) a warning serves to make you more alert to danger, Syn. alerting
alert(adj) engaged in or accustomed to close observation, Syn. watchful, Ant. unalert
alert(adj) quick and energetic, Syn. rattling, brisk, spanking, merry, zippy, snappy, lively
alert(adj) mentally perceptive and responsive, Syn. alive, awake
alertly(adv) in mentally perceptive and responsive way
alertness(n) a state of readiness to respond, Syn. alerting
alertness(n) lively attentiveness, Syn. sharp-sightedness, on the qui vive
alarm(n) an automatic signal (usually a sound) warning of danger, Syn. alarum, warning signal, alert
alarm(v) warn or arouse to a sense of danger or call to a state of preparedness, Syn. alert

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Alert

a. [ F. alerte, earlier à l'erte on the watch, fr. It. all' erta on the watch, prop. (standing) on a height, where one can look around; erta a declivity, steep, erto steep, p. p. of ergere, erigere, to erect, raise, L. erigere. See Erect. ] 1. Watchful; vigilant; active in vigilance. [ 1913 Webster ]

2. Brisk; nimble; moving with celerity. [ 1913 Webster ]

An alert young fellow. Addison. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Active; agile; lively; quick; prompt. [ 1913 Webster ]

Alert

n. (Mil.) An alarm from a real or threatened attack; a sudden attack; also, a bugle sound to give warning. “We have had an alert.” Farrow. [ 1913 Webster ]


On the alert, on the lookout or watch against attack or danger; ready to act.
[ 1913 Webster ]

alerting

n. (Physiol.) a state of readiness to respond. alerting was indicated by the desynchronization of the EEG
Syn. -- alertness [ WordNet 1.5 ]

2. a warning serves to make you more alert to danger.
Syn. -- alert [ WordNet 1.5 ]

Alertly

adv. In an alert manner; nimbly. [ 1913 Webster ]

Alertness

n. The quality of being alert or on the alert; briskness; nimbleness; activity. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stay alert.เตรียมพร้อมไว้ The Bodyguard (1992)
Assist on Code 3 Red Alert.ความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัส 3 แดง Mad Max (1979)
This is designated as a potential Code 3 Red Alert.ซึ่งจะกำหนดไว้ เป็นรหัสที่มีศักยภาพ 3 แดง Mad Max (1979)
Alert every rescue unit from here to the Rockies.แจ้งหน่วยกู้ภัยทุกหน่วยตั้งแต่ที่นี่ถึงร็อคกี้ Airplane! (1980)
We have an unconfirmed report that the president is going to announce a full-scale military alert tonight.ขณะนี้มีรายงานยืนยัน ว่าประธานเป็นไปที่จะประกาศ เต็มรูปแบบคืนนี้แจ้งเตือน ทหาร 2010: The Year We Make Contact (1984)
All American air defense and satellite defense forces are on full alert.ทั้งหมดป้องกันภัยทางอากาศ และอเมริกัน กองกำลังป้องกันดาวเทียมเต็ม รูปแบบในการแจ้งเตือน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Security alert!เหตุ่วน ร.ป.ภ! Mannequin (1987)
Yes. Then we will simply alert him.และจากนั้นพวกเราก็เตือนเขาอย่างตรงไปตรงมา The Princess Bride (1987)
They said that we were on alert.เอาแต่สั่งให้เตรียมรับสถานการณ์ไว้ Casualties of War (1989)
I said, "I am always on alert."ฉันบอก"ผมเตรียมพร้อมเสมอแหละ" Casualties of War (1989)
On our side the boarder patrol and I.N.S. are both in a highest alert.ทางด้านเราก็ตรวจสอบ เคร่งครัดทุกแห่งแล้ว ก็ยังไม่ได้ข่าวเหมือนกัน The Jackal (1997)
They're on alert, but she's going to the podium! I guess it's all on us!เขาพร้อมอยู่ แต่เรารับผิดชอบ ท่านภริยาประธานาธิบดี The Jackal (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alert500 policemen were put on strict alert.
alertA hunting dog is alert to every sound and movement in the field.
alertA sparrow is very alert in its movements.
alertBe alert when you cross a busy street!
alertHe is alert to every chance of making money.
alertI feel more alert after drinking a cup of coffee.
alertI was on the alert for a fugitive criminal.
alertMy watchdog is alert to the slightest sound and movement.
alertSuch an alert man as he couldn't have failed to adapt himself to the new situation.
alertThe alert guard perceived a dim shape in the distance.
alertThe alert officer perceived a dim shape in the distance.
alertThe climber stayed alert while climbing the precipice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาคริต(v) alert, See also: be watchful, Syn. ตื่น, ระวัง, Notes: (สันสกฤต)
ความตื่นตัว(n) attentiveness, See also: alert, awaking, activation, stir, Syn. ความกระตือรือร้น, Ant. ความเฉื่อยชา, Example: ทุกวันนี้คนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองกันมากขึ้น, Thai Definition: ความเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์และปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ความสนุกสนานร่าเริง(n) enjoyment, See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment, Syn. ความสนุกสนาน, ความร่าเริง, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ประเพณีไทยมีการละเล่นที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริงมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาคริต[chākhrit] (v) EN: alert
เฝ้าระวัง[fao rawang] (v, exp) EN: guard against ; be on the alert ; monitor
แจ่มใส[jaemsai] (adj) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งตำรวจ[jaēng tamrūat] (n, exp) EN: call the police ; inform the police ; notify the police  FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police
การเตือน[kān teūoen] (n) EN: alert ; caution
คุมเชิง[khum choēng] (v) EN: wait and see ; be ready for ; watch for  FR: être en alerte ; se tenir prêt
ประกาศเตือนภัย[prakāt teūoen phai] (n, exp) FR: avis d'alerte [ m ]
ระวังตัว[rawang tūa] (v) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout  FR: se méfier ; se défier
สังวร[sangwøn] (v) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize  FR: faire attention à ne pas

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
alert
alerts
alerted
alertly
alerting
alertness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alert
alerts
alerted
alertly
alerting
alertness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, / ] alert; departed soul; efficacious; quick; effective; intelligence #2,308 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] alert; nimble; quick [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alarmbereitschaft { f } | in Alarmbereitschaftalert | on the alert [Add to Longdo]
Alarmsignal { n }; Alarmruf { m }; Warnton { m } | Alarmsignale { pl }alert | alerts [Add to Longdo]
Alarmstufe { f }alert phase [Add to Longdo]
wachsam; aufmerksam { adj } | wachsamer; aufmerksam | am wachsamsten; am aufmerksamstenalert | more alert | most alert [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
警戒[けいかい, keikai] (n, adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P) #6,296 [Add to Longdo]
待機[たいき, taiki] (n, vs, adj-no) alert; standby; await an opportunity; wait for orders; (P) #10,322 [Add to Longdo]
ばっと[batto] (adv) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly [Add to Longdo]
ぱっと[patto] (adv, vs) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly; (P) [Add to Longdo]
アラート[ara-to] (n, adj-no) alert [Add to Longdo]
ウイルス警報[ウイルスけいほう, uirusu keihou] (n) { comp } virus alert [Add to Longdo]
格納メッセージ警報[かくのうメッセージけいほう, kakunou messe-ji keihou] (n) { comp } stored message alert; MS [Add to Longdo]
緊急火山情報[きんきゅうかざんじょうほう, kinkyuukazanjouhou] (n) emergency volcanic alert (e.g. an eruption warning); urgent information on volcanic activity [Add to Longdo]
警急[けいきゅう, keikyuu] (n, n-pref) alarm; emergency; sudden contingency; alert [Add to Longdo]
警固[けいご, keigo] (n, vs) (1) watching (esp. during an emergency); being on alert; (n) (2) guard; watchmen [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
格納メッセージ警報[かくのうメッセージけいほう, kakunou messe-ji keihou] stored message alert, MS [Add to Longdo]
警報抽象操作[けいほうちゅうしょうそうさ, keihouchuushousousa] alert abstract-operation [Add to Longdo]
自動警報[じどうけいほう, jidoukeihou] auto-alert [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top