Search result for

alert

(70 entries)
(0.0654 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alert-, *alert*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alert    [N] การเตือนภัย, Syn. alarm, signal, warning
alert    [N] ช่วงเวลาที่มีอันตราย
alert    [ADJ] ตื่นตัว, See also: ตั้งท่า, ระมัดระวัง, ไหวตัว, เตรียมพร้อม, Syn. watchful, wary, wide-awake
alert    [VT] เตือน, See also: ทำให้ตระหนักถึงภัย, Syn. warn, signal, put on guard
alert to    [PHRV] เตรียมพร้อมสำหรับ, See also: เตรียมรับมือกับ, ทำให้ระมัดระวัง, Syn. awaken to
alertness    [N] ความตื่นตัว, See also: ความระมัดระวัง, ความระวัง, การเตรียมพร้อม, Syn. watchfulness

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alertตื่นตัว [การแพทย์]
Alert Wakefulnessการรู้สติที่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Alertnessความรู้ตัว, ตื่นตัว, การตื่นตัว, ความตื่นตัว [การแพทย์]
Alertness, Reboundการตื่นตัวที่สะท้อนกลับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alert500 policemen were put on strict alert.
alertMy watchdog is alert to the slightest sound and movement.
alertI feel more alert after drinking a cup of coffee.
alertThe climber stayed alert while climbing the precipice.
alertThe doctor alert him to the danger of that medicine.
alertWe must be alert to dangers.
alertYou should be alert to the possible dangers.
alertThe alert guard perceived a dim shape in the distance.
alertThe alert officer perceived a dim shape in the distance.
alertBe alert when you cross a busy street!

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alert(อะเลิร์ทฺ') n.,adj.,vt. ว่องไว, เตรียมพร้อม,
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาคริต    [V] alert, See also: be watchful, Syn. ตื่น, ระวัง, Notes: (สันสกฤต)
ความตื่นตัว    [N] attentiveness, See also: alert, awaking, activation, stir, Syn. ความกระตือรือร้น, Ant. ความเฉื่อยชา, Example: ทุกวันนี้คนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองกันมากขึ้น, Thai definition: ความเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์และปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ความสนุกสนานร่าเริง    [N] enjoyment, See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment, Syn. ความสนุกสนาน, ความร่าเริง, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ประเพณีไทยมีการละเล่นที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริงมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาคริต[v.] (chākhrit) EN: alert   
เฝ้าระวัง[v. exp.] (fao rawang) EN: guard against ; be on the alert ; monitor   
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright   
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งตำรวจ[n. exp.] (jaēng tamrūat) EN: call the police ; inform the police ; notify the police   FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police
การเตือน[n.] (kān teūoen) EN: alert ; caution   
คุมเชิง[v.] (khum choēng) EN: wait and see ; be ready for ; watch for   FR: être en alerte ; se tenir prêt
ประกาศเตือนภัย[n. exp.] (prakāt teūoen phai) FR: avis d'alerte [m]
ระวังตัว[v.] (rawang tūa) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout   FR: se méfier ; se défier
สังวร[v.] (sangwøn) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize   FR: faire attention à ne pas

CMU English Pronouncing Dictionary
ALERT    AH0 L ER1 T
ALERTS    AH0 L ER1 T S
ALERTED    AH0 L ER1 T AH0 D
ALERTING    AH0 L ER1 T IH0 NG
ALERTNESS    AH0 L ER1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alert    (v) (@1 l @@1 t)
alerts    (v) (@1 l @@1 t s)
alerted    (v) (@1 l @@1 t i d)
alertly    (a) (@1 l @@1 t l ii)
alerting    (v) (@1 l @@1 t i ng)
alertness    (n) (@1 l @@1 t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alarmstufe {f}alert phase [Add to Longdo]
Alarmbereitschaft {f} | in Alarmbereitschaftalert | on the alert [Add to Longdo]
Alarmsignal {n}; Alarmruf {m}; Warnton {m} | Alarmsignale {pl}alert | alerts [Add to Longdo]
wachsam; aufmerksam {adj} | wachsamer; aufmerksam | am wachsamsten; am aufmerksamstenalert | more alert | most alert [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばっと[, batto] (adv) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly [Add to Longdo]
ぱっと[, patto] (adv,vs) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly; (P) [Add to Longdo]
アラート[, ara-to] (n,adj-no) alert [Add to Longdo]
ウイルス警報[ウイルスけいほう, uirusu keihou] (n) {comp} virus alert [Add to Longdo]
格納メッセージ警報[かくのうメッセージけいほう, kakunou messe-ji keihou] (n) {comp} stored message alert; MS [Add to Longdo]
緊急火山情報[きんきゅうかざんじょうほう, kinkyuukazanjouhou] (n) emergency volcanic alert (e.g. an eruption warning); urgent information on volcanic activity [Add to Longdo]
警戒[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P) [Add to Longdo]
警急[けいきゅう, keikyuu] (n,n-pref) alarm; emergency; sudden contingency; alert [Add to Longdo]
警固[けいご, keigo] (n,vs) (1) watching (esp. during an emergency); being on alert; (n) (2) guard; watchmen [Add to Longdo]
警報抽象操作[けいほうちゅうしょうそうさ, keihouchuushousousa] (n) {comp} alert abstract-operation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sù, ㄙㄨˋ, ] alert; nimble; quick [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, / ] alert; departed soul; efficacious; quick; effective; intelligence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
格納メッセージ警報[かくのうメッセージけいほう, kakunou messe-ji keihou] stored message alert, MS [Add to Longdo]
警報抽象操作[けいほうちゅうしょうそうさ, keihouchuushousousa] alert abstract-operation [Add to Longdo]
自動警報[じどうけいほう, jidoukeihou] auto-alert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alert \A*lert"\ ([.a]*l[~e]rt"), a. [F. alerte, earlier [`a]
   l'erte on the watch, fr. It. all' erta on the watch, prop.
   (standing) on a height, where one can look around; erta a
   declivity, steep, erto steep, p. p. of ergere, erigere, to
   erect, raise, L. erigere. See {Erect}.]
   1. Watchful; vigilant; active in vigilance.
    [1913 Webster]
 
   2. Brisk; nimble; moving with celerity.
    [1913 Webster]
 
       An alert young fellow.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Active; agile; lively; quick; prompt.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alert \A*lert"\, n. (Mil.)
   An alarm from a real or threatened attack; a sudden attack;
   also, a bugle sound to give warning. "We have had an alert."
   --Farrow.
   [1913 Webster]
 
   {On the alert}, on the lookout or watch against attack or
    danger; ready to act.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alert
   adj 1: engaged in or accustomed to close observation; "caught by
       a couple of alert cops"; "alert enough to spot the
       opportunity when it came"; "constantly alert and
       vigilant, like a sentinel on duty" [syn: {alert},
       {watchful}] [ant: {unalert}, {unvigilant}, {unwatchful}]
   2: quick and energetic; "a brisk walk in the park"; "a lively
     gait"; "a merry chase"; "traveling at a rattling rate"; "a
     snappy pace"; "a spanking breeze" [syn: {alert}, {brisk},
     {lively}, {merry}, {rattling}, {snappy}, {spanking}, {zippy}]
   3: mentally perceptive and responsive;"an alert mind"; "alert to
     the problems"; "alive to what is going on"; "awake to the
     dangers of her situation"; "was now awake to the reality of
     his predicament" [syn: {alert}, {alive(p)}, {awake(p)}]
   n 1: condition of heightened watchfulness or preparation for
      action; "bombers were put on alert during the crisis" [syn:
      {alert}, {qui vive}]
   2: a warning serves to make you more alert to danger [syn:
     {alert}, {alerting}]
   3: an automatic signal (usually a sound) warning of danger [syn:
     {alarm}, {alert}, {warning signal}, {alarum}]
   v 1: warn or arouse to a sense of danger or call to a state of
      preparedness; "The empty house alarmed him"; "We alerted
      the new neighbors to the high rate of burglaries" [syn:
      {alarm}, {alert}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top