ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

caretaker

K EH1 R T EY2 K ER0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caretaker-, *caretaker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caretaker[ADJ] ที่เข้ามาดูแลชั่วคราว
caretaker[N] ผู้ที่รับจ้างดูแล, Syn. keeper, custodian
caretaker government[N] รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caretaker(แคร์'เทเคอะ) n. คนดูแลควบคุม,ภารโรง,คนเฝ้า, Syn. custodian

English-Thai: Nontri Dictionary
caretaker(n) สัปเหร่อ,คนดูแล,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caretaker governmentรัฐบาลรักษาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Also, our caretaker, Mr. Filch, has asked me to remind you that the third-floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to die a most painful death.อีกอย่างผู้ดูแลของเรา คุณฟิลช์ ฝากฉันให้เตือนพวกเธอด้วยว่า ทางเดินของชั้นที่สามด้านขวา อยู่นอกขอบเขต ของทุกคนที่ไม่ประสงค์จะตาย อย่างเจ็บปวดรวดร้าว Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Caretaker.- ฉันชื่อแคร์เทคเกอร์ The Longest Yard (2005)
Sure we'll teach you to football. Won't we, Caretaker?ใช่เราจะสอนนาย ใช่มั้ยแคร์เทคเกอร์ The Longest Yard (2005)
No, that's a good thing. You should have a victory hug with Caretaker.โอ๊ยดีออก นายกอด แคร์เทคเกอร์ฉลองชัยชนะสิ The Longest Yard (2005)
- Yes, Mr. Caretaker.- ขอรับคุณแคร์เทคเกอร์ The Longest Yard (2005)
Caretaker's last gift to us.ของขวัญชิ้นสุดท้ายที่แคร์เทคเกอร์ให้ไว้ The Longest Yard (2005)
Where the hell is Caretaker?แคร์เทคเกอร์ไปไหนล่ะ The Longest Yard (2005)
I know it's hard to get psyched for the game without Caretaker being here.ฉันรู้ว่ามันยากที่จะปลุกขวัญพวกเรา เมื่อไม่มีแคร์เทคเกอร์ที่นี่ The Longest Yard (2005)
Caretaker said he'd find us some gear to wear.แคร์เทคเกอร์บอกจะหา ชุดเสื้อผ้าอุปกรณ์ให้เรา The Longest Yard (2005)
- See, it's just come to my attention that inmate Unger has been taken into custody for the murder of Caretaker.- ฉันเพิ่งรู้ว่า นช.อังเกอร์ถูกควบคุมตัวไว้... ข้อหาฆาตกรรมแคร์เทคเกอร์ The Longest Yard (2005)
Hell, he even says you sent Caretaker to your cell.เขาพูดว่านาย เรียกแคร์เทคเกอร์เข้าไปห้องนาย The Longest Yard (2005)
Hey, man, after all Caretaker did, this is how you show him love?ทั้งหมดที่แคร์เทคเกอร์ทำให้ แกตอบแทนเขางี้เหรอ The Longest Yard (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caretakerThe accident was due to the negligence of the caretaker.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้คุม[N] custodian, See also: caretaker, warden, Example: เขาเป็นผู้คุมที่เคร่งครัดในหน้าที่มาก ใครๆ ก็เกรงใจเขาทั้งนั้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้อยู่ภายใต้กรอบหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer   
ผู้คุม[n.] (phūkhum) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden   FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; gêolier [m] (vx – litt.) ; maton [m] (arg.)
รัฐบาลรักษาการ[n. exp.] (ratthabān raksākān) EN: caretaker government ; interim government   FR: gouvernement intérimaire [m] ; gouvernement de transition [m] ; gouvernement qui expédie les affaires courantes [m]
รัฐมนตรีรักษาด้วย[n. exp.] (ratthamontrī raksā dūay) EN: caretaker cabinet   FR: gouvernement en affaires courantes [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARETAKER    K EH1 R T EY2 K ER0
CARETAKERS    K EH1 R T EY2 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caretaker    (n) kˈɛəʴtɛɪkər (k e@1 t ei k @ r)
caretakers    (n) kˈɛəʴtɛɪkəz (k e@1 t ei k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wärter {m} | Wärter {pl}caretaker | caretakers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き取り手;引取り手[ひきとりて, hikitorite] (n) claimant; caretaker [Add to Longdo]
引取り人;引き取り人;引取人(io)[ひきとりにん, hikitorinin] (n) caretaker; claimer; guarantor [Add to Longdo]
暫定内閣[ざんていないかく, zanteinaikaku] (n) caretaker government [Add to Longdo]
飼育員[しいくいん, shiikuin] (n) caretaker (at a zoo or aquarium); keeper; attendant; breeding staff [Add to Longdo]
小使い;小使[こづかい, kodukai] (n) (sens) (See 用務員) janitor; caretaker; custodian; (slighting reference to a) handyman [Add to Longdo]
別荘番[べっそうばん, bessouban] (n) caretaker of a villa [Add to Longdo]
留守居[るすい, rusui] (n,vs) caretaker or keeper (official post in the Edo era) [Add to Longdo]
留守番[るすばん, rusuban] (n,vs) (1) care-taking; house-sitting; house-watching; (2) caretaker; house-sitter; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caretaker
   n 1: a custodian who is hired to take care of something
      (property or a person)
   2: an official who performs the duties of an office temporarily;
     "he acted as a caretaker until a new president could be
     elected"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top