Search result for

caretaker

(38 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caretaker-, *caretaker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caretaker[ADJ] ที่เข้ามาดูแลชั่วคราว
caretaker[N] ผู้ที่รับจ้างดูแล, Syn. keeper, custodian
caretaker government[N] รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caretaker(แคร์'เทเคอะ) n. คนดูแลควบคุม,ภารโรง,คนเฝ้า, Syn. custodian

English-Thai: Nontri Dictionary
caretaker(n) สัปเหร่อ,คนดูแล,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caretaker governmentรัฐบาลรักษาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
it's the actions of a caretaker, a mother.เป็นไปได้ว่าผู้ต้องสงสัยของเราเป็นผู้หญิง Cradle to Grave (2009)
I don't know this man. His caretaker just stepped away. I overheard him mention he's a sex offender.ผู้คุมเขาเพิ่งออกไป เขาเป็นพวกลักเพศ Dream On (2010)
- You're gonna need a caretaker in a second. - I run a dry cleaners.ฉันเปิดร้านซักรีด Dream On (2010)
The caretaker.คนดูแลผู้สูงอายุ Home (2010)
Apparently, our lovely ladies whacked the caretaker.ที่เห็นๆก็คือ สาวสวยที่น่ารักของเราทำเรื่องบ้าๆกับผู้ดูแลคนชรา Home (2010)
If I had a good caretaker, he'd be here on time.ถ้าฉันจ้างคนดูแลที่ดี/N เขาต้องมาตรงเวลา Remembrance of Things Past (2010)
My caretaker had a heart attack.คนดูแลผม/Nเกิดหัวใจวาย Remembrance of Things Past (2010)
I'm here with Kenny Sandavol. Resident caretaker, for the past 8 years.ผมอยู่ที่นี่กับ เคนนี่ แซนดิวัล ผู้ที่ดูแลที่นี่มา8ปีแล้ว Grave Encounters (2011)
The caretaker said a girl killed herself right here.ผู้ดูแลเพิ่งบอกว่าเธอตายที่นี่ Grave Encounters (2011)
We are trapped inside, until Kenny the caretaker comes to get us in the morning.เราถูกขังอยู่ที่นี่ จนกว่าเคนนี่ ผู้ดูแลอาคารจะมารับเราในตอนเช้า Grave Encounters (2011)
She probably has a job that puts her in the role of caretaker, such as a masseuse, a nail or hair stylist, personal trainer.เธออาจทำอาชีพผู้ดูแล เช่นพนักงานนวด ช่างทำเล็บหรือทำผม เทรนเนอร์ส่วนตัว Today I Do (2011)
We need to get ahold of the caretaker, find out who buried who.เราเห็นจะต้องไปควบคุมตัว คนดูแลสุสานนี่แล้ว หาคำตอบว่าใครฝังใคร Sins of the Fathers (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caretakerThe accident was due to the negligence of the caretaker.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้คุม[N] custodian, See also: caretaker, warden, Example: เขาเป็นผู้คุมที่เคร่งครัดในหน้าที่มาก ใครๆ ก็เกรงใจเขาทั้งนั้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้อยู่ภายใต้กรอบหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: superintendent ; supervisor ; person responsible ; caretaker ; overseer   
ผู้คุม[n.] (phūkhum) EN: jailer ; warder ; gaoler ; prison guard ; guardian ; custodian ; caretaker ; warden   FR: gardien de prison [m] ; surveilant de prison [m] ; gêolier [m] (vx – litt.) ; maton [m] (arg.)
รัฐบาลรักษาการ[n. exp.] (ratthabān raksākān) EN: caretaker government ; interim government   FR: gouvernement intérimaire [m] ; gouvernement de transition [m] ; gouvernement qui expédie les affaires courantes [m]
รัฐมนตรีรักษาด้วย[n. exp.] (ratthamontrī raksā dūay) EN: caretaker cabinet   FR: gouvernement en affaires courantes [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARETAKER    K EH1 R T EY2 K ER0
CARETAKERS    K EH1 R T EY2 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caretaker    (n) (k e@1 t ei k @ r)
caretakers    (n) (k e@1 t ei k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wärter {m} | Wärter {pl}caretaker | caretakers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き取り手;引取り手[ひきとりて, hikitorite] (n) claimant; caretaker [Add to Longdo]
引取り人;引き取り人;引取人(io)[ひきとりにん, hikitorinin] (n) caretaker; claimer; guarantor [Add to Longdo]
暫定内閣[ざんていないかく, zanteinaikaku] (n) caretaker government [Add to Longdo]
飼育員[しいくいん, shiikuin] (n) caretaker (at a zoo or aquarium); keeper; attendant; breeding staff [Add to Longdo]
小使い;小使[こづかい, kodukai] (n) (sens) (See 用務員) janitor; caretaker; custodian; (slighting reference to a) handyman [Add to Longdo]
別荘番[べっそうばん, bessouban] (n) caretaker of a villa [Add to Longdo]
留守居[るすい, rusui] (n,vs) caretaker or keeper (official post in the Edo era) [Add to Longdo]
留守番[るすばん, rusuban] (n,vs) (1) care-taking; house-sitting; house-watching; (2) caretaker; house-sitter; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caretaker
   n 1: a custodian who is hired to take care of something
      (property or a person)
   2: an official who performs the duties of an office temporarily;
     "he acted as a caretaker until a new president could be
     elected"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top