ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

警戒

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -警戒-, *警戒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
警戒[jǐng jiè, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄝˋ, ] to warn; to be alert for, #12,897 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
警戒[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P) [Add to Longdo]
警戒ぶり;警戒振り[けいかいぶり, keikaiburi] (n) guarding; guard [Add to Longdo]
警戒[けいかいかん, keikaikan] (n) sense of caution; wariness [Add to Longdo]
警戒区域[けいかいくいき, keikaikuiki] (n) hazard area (flood, tsunami, etc.); danger zone; no man's land [Add to Longdo]
警戒警報[けいかいけいほう, keikaikeihou] (n) air-raid siren [Add to Longdo]
警戒[けいかいしょく, keikaishoku] (n) warning color; warning colour [Add to Longdo]
警戒信号[けいかいしんごう, keikaishingou] (n) warning signal; restricted speed signal [Add to Longdo]
警戒[けいかいしん, keikaishin] (n) wariness [Add to Longdo]
警戒宣言[けいかいせんげん, keikaisengen] (n) official warning (of an impending earthquake) [Add to Longdo]
警戒[けいかいせん, keikaisen] (n) warning line; police cordon [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Be on your guard against pickpockets, Ken.ケン、すりには警戒しろよ。
You should be alert to the possible dangers.起こりうる危険な事態に対して警戒を怠らないほうがいい。
The alert guard perceived a dim shape in the distance.警戒していた警備員が遠くのぼんやりとした影に気づいた。
Forewarned is forearmed. [Proverb]警戒は警備。 [Proverb]
The alert officer perceived a dim shape in the distance.警戒中の警官が、遠くのぼんやりとした影に気づいた。
Now it would be better to keep a sharp lookout for what he might do.彼がやることをしっかり警戒したほうがいいですよ。
He seems to be wary of us.彼は我々を警戒しているようだ。
They were on the lookout for a storm.彼らは嵐を警戒していた。
The soldiers proceeded to the frontier with caution.兵士たちは警戒しながら国境へ向かった。
The soldiers headed for the frontier with caution.兵士達は警戒しながら国境に向かって進んだ。
The palace was heavily guarded.宮殿は物々しい警戒ぶりだった。
While welcoming the firming up of the present government policy to abandon the proposal of the reform bill to the Diet, at the same time some are worried that Prime Minister Koizumi won't clearly state the bill's withdrawal.政府が今国会への改正案提出の見送り方針を固めたことを歓迎する一方、小泉首相が提出断念を明言していない点を警戒する声も上がった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They look like the sort of men we were warned not to speak to on the way home from school.[JA] 通学路で警戒すべきタイプだ Close Encounters (2017)
Spread out! Secure the perimeter![JA] 散開しろ 半円に警戒 The Wall (2017)
Be vigilant for now.[CN] 保持警戒 Bilocation (2013)
Alert the main warship![CN] 向主舰发警戒信号! Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon (2013)
What did you expect would happen if you let down your guard, if you announce to the world the terrorist threat has passed?[JA] 予測ができたのか 警戒を解除し テロリストの脅威は過ぎ去ったと Casus Belli (2017)
Route the coordinates to the DOD.[JA] 私はLockeの代理人にちょうど警戒するつもりだった。 座標を国防総省に送る。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
Keep them eyes open.[JA] 警戒を続けろ The Wall (2017)
And they're here.[CN] 警戒团 他们在这儿 Lethe (2013)
Plus, pretending to follow obediently instead of opposing them outright will buy us more time to flee.[CN] 而且 比起正面反抗 这样假装顺从 能够解除他们的警戒心 争取更多的逃跑时间 Smile: Raid on Stohess District, Part 1 (2013)
Stay alert![CN] 不要放松警戒 The Defeated: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 6 (2013)
And I've ducked under the yellow tape.[CN] 我隐藏于这些黄色警戒线下 Ka 'oia'i'o ma loko (2013)
Never let your guard down.[JA] 警戒を緩めないで Wonder Woman (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
警戒[けいかい, keikai] Vorsichtsmassregel, Warnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top