ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

watcher

W AA1 CH ER0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watcher-, *watcher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watcher[N] องครักษ์, See also: ผู้พิทักษ์, Syn. guard, guardian, protector

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
watcher(วอท'เชอะ) n. ยาม,ยามรักษาการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
watcher(n) ผู้เฝ้าดู,กะลาสี,ยามรักษาการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
watcherผู้แทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ณ ที่เลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Pot Watcher fed her to you in a broth.- เราป้อนน้ำซุปให้แก Hannibal Rising (2007)
Green scout to watcher base.หน่อยสอดแนมกรีนถึงฐานระวังภัย Lair of Grievous (2008)
Copy. This is watcher base, over.รับทราบ นี่ฐานระวังภัย มีอะไร Lair of Grievous (2008)
You brought nina sharp's watchers to your side.คุณทำให้ผู้สังเกตุการณ์ของนีน่า ชาร์ป อยู่ข้างคุณ Brown Betty (2010)
Watcher 89.วอชเชอร์ 89 The Internet Is Forever (2010)
Watcher 89--I got him.วอชเชอร์ 89.. ฉันเจอเขาแล้ว The Internet Is Forever (2010)
I can't tell. He's not logged in as watcher 89.ฉันบอกไม่ได้ เขาไม่ได้ ล็อคอินชื่อ วอชเชอร์ 89 The Internet Is Forever (2010)
I am the watcher on the walls.ข้าคือผู้เฝ้าระวัง อยู่บนกำแพง You Win or You Die (2011)
The Watcher on the Walls, the shield that guards the realms of men.โล่ที่ปกป้อง ผู้คนในแดนนี้ Fire and Blood (2011)
Latham leads a secret armada of spy vessels called the Watcher Fleet.เลแธมป์นำกองเรือลับชื่อ วอตเชอร์ฟรีต Nature of the Beast (2011)
ONI's Director of the Watcher Fleet.ผอ.วอตเชอร์ฟรีต จากโอเอ็นไอ Nature of the Beast (2011)
Each operative was tagged with a microchip, a pass key, giving them access, worldwide, to the Watcher database.สายแต่ละคนติดไมโครชิฟ เป็นกุญแจผ่าน ให้เข้าดูฐานข้อมูลวอตเชอร์ได้ทั่วโลก Nature of the Beast (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้พบเห็น[N] watcher, See also: spectator, witness, Syn. ผู้พบเจอ, คนเห็น, Example: การฟาดฟันกันครั้งนี้สร้างความโกลาหลให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก, Count unit: คน
นักสังเกตการณ์[N] observer, See also: watcher, watchman, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่สังเกตการณ์

CMU English Pronouncing Dictionary
WATCHER W AA1 CH ER0
WATCHERS W AA1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
watcher (n) wˈɒtʃər (w o1 ch @ r)
watchers (n) wˈɒtʃəz (w o1 ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォッチャー[, uoccha-] (n) {comp} (industry) watcher; analyst [Add to Longdo]
ウオッチャー[, uoccha-] (n) watcher [Add to Longdo]
ニュースウォッチャー[, nyu-suuoccha-] (n) {comp} NewsWatcher [Add to Longdo]
バードウオッチャー[, ba-douoccha-] (n) bird-watcher; birdwatcher [Add to Longdo]
見物[みもの, mimono] (n,vs) sightseeing; sightseer; watching; watcher; (P) [Add to Longdo]
番台[ばんだい, bandai] (n) watch stand; watcher's seat; attendant's booth (e.g. at an onsen) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst [Add to Longdo]
ニュースウォッチャー[にゅーすうおっちゃー, nyu-suuoccha-] NewsWatcher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Watcher \Watch"er\ (-[~e]r), n.
   One who watches; one who sits up or continues; a diligent
   observer; specifically, one who attends upon the sick during
   the night.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 watcher
   n 1: a close observer; someone who looks at something (such as
      an exhibition of some kind); "the spectators applauded the
      performance"; "television viewers"; "sky watchers
      discovered a new star" [syn: {spectator}, {witness},
      {viewer}, {watcher}, {looker}]
   2: a guard who keeps watch [syn: {watchman}, {watcher},
     {security guard}]
   3: a person who keeps a devotional vigil by a sick bed or by a
     dead body

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top