Search result for

watching

(43 entries)
(0.8889 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watching-, *watching*.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
watching and besettingการลอบเฝ้าดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The watching out for every possible land mine.ติดตามทุกๆการเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ New Haven Can Wait (2008)
Don't forget--god always watching, miss blair.คุณหนูแบลร์ อย่าลืมว่าพระเจ้าคอยจับตามองเราอยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
Shouldn't you watching your scopes, Hevy?แล้วนายไม่ต้องส่องกล้องตรวจการณ์รึไง เฮวี่? Rookies (2008)
- I saw you watching.- กระหม่อมก็ได้เห็นท่านหญิงเหมือนกัน Valiant (2008)
General, I know you're watching.นายพล ข้ารู้ว่าเจ้าดูอยู่ Lair of Grievous (2008)
Nowadays watching my grandson is more pleasing than paintingทุกวันนี้ก็เห็นเขามีความสุข กับการได้ดูภาพเหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
A widow watching dog copulation? Utterly outrageous!หญิงม่ายนั่งมองสุนัขผสมพันธ์ น่าบัดสีเป็นที่สุด Portrait of a Beauty (2008)
A widow watching mating of dogs and her servant pinching her thyหญิงม่ายนั่งมองสุนัขผสมพันธ์ สาวใช้จึงหยิกขาผู้เป็นนาย Portrait of a Beauty (2008)
I think there's someone watchingข้าคิดว่ามีบางคนเฝ้ามองอยู่ Le Morte d'Arthur (2008)
So...you guys been... watching "heroes"?พวกคุณดู "heroes" มาแล้วหละสิ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You look so sexy on TV. Of course I'm watching you.คุณเป็นยังไงบ้าง แม่สาวเซ็กซี่ Scandal Makers (2008)
Of course I'm watching you."ผู้จัดการส่วนตัวของเขาเริ่มที่จะยับยั้งการเผยแพร่คลิ๊ปดังกล่าว..." แน่นอน ผมกำลังดูอยู่ Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
watchingAlthough it is not thing bad in itself, many men are watching television in many cases too much.
watchingA policeman was watching it, with his arms folded.
watchingAre you watching your weight?
watchingAs I entered a tearoom found two young men watching a wrestling match on television.
watchingAs I entered a tearoom, I found two young men watching a wrestling match on television.
watchingBird watching is a nice hobby.
watchingChildren like watching television.
watchingChildren must go to bed early without watching television.
watchingDid you enjoy watching the night game last night?
watchingDon't spend so much time watching TV.
watchingExcept for Tom, the family were all watching TV in silence.
watchingFather lay watching TV.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสอดส่อง    [N] scrutinization, See also: watching, , Syn. การเฝ้าดู, การสังเกต, การสังเกตการณ์, Example: การสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของตำรวจ, Thai definition: การตรวจดูทั่วๆ ไป, การเอาใจใส่ดูแล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูโทรทัศน์[v. exp.] (dū thōrathat) EN: watching television   FR: regarder la télévision
กำลังดู[v. exp.] (kamlang dū) EN: watching   FR: en train de regarder ; occupé à regarder ; regardant
การดูนก[n. exp.] (kān dū nok) EN: birds watching   FR: observation des oiseaux [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WATCHING    W AA1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
watching    (v) (w o1 ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.) [Add to Longdo]
ウォッチング(P);ウオッチング[, uocchingu (P); uocchingu] (n) watching; (P) [Add to Longdo]
スターウォッチング[, suta-uocchingu] (n) Star Watching (project) [Add to Longdo]
バードウォッチング[, ba-douocchingu] (n) bird-watching [Add to Longdo]
バードウオッチング[, ba-douocchingu] (n) bird watching [Add to Longdo]
バカが移る;馬鹿が移る[バカがうつる(バカが移る);ばかがうつる(馬鹿が移る), baka gautsuru ( baka ga utsuru ); bakagautsuru ( baka ga utsuru )] (exp,v5r) (col) to catch 'the stupid' (e.g. from talking to stupid people, watching mindless TV, etc.) [Add to Longdo]
ホエールウオッチング[, hoe-ruuocchingu] (n) whale watching [Add to Longdo]
マンウォッチング[, man'uocchingu] (n) man watching [Add to Longdo]
閲覧中[えつらんちゅう, etsuranchuu] (exp) (See 閲覧) while browsing the web; now watching (in the context of a chat room) [Add to Longdo]
監守[かんしゅ, kanshu] (n,vs) custody; watching over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Watch \Watch\, v. t. [imp. & p. p. {Watched}; p. pr. & vb. n.
   {Watching}.]
   [1913 Webster]
   1. To give heed to; to observe the actions or motions of, for
    any purpose; to keep in view; not to lose from sight and
    observation; as, to watch the progress of a bill in the
    legislature.
    [1913 Webster]
 
       Saul also sent messengers unto David's house to
       watch him, and to slay him.      --1 Sam. xix.
                          11
    [1913 Webster]
 
       I must cool a little, and watch my opportunity.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
       In lazy mood I watched the little circles die.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To tend; to guard; to have in keeping.
    [1913 Webster]
 
       And flaming ministers, to watch and tend
       Their earthy charge.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Paris watched the flocks in the groves of Ida.
                          --Broome.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 watching
   n 1: the act of observing; taking a patient look [syn:
      {observation}, {observance}, {watching}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top