Search result for

look on

(45 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look on-, *look on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look on[PHRV] ตระหนัก, See also: คิดว่า, พิจารณาว่า
look on[PHRV] เฝ้ามอง, See also: คอยดู, จ้อง, Syn. look at
look on[PHRV] ตระหนักดีว่าเป็น, See also: คิดว่าเป็น
look on[PHRV] ถือว่า, See also: มีความเห็นว่า, Syn. consider, regard
look on[PHRV] มองดู, See also: มอง, Syn. watch
look onto[PHRV] มองเห็น (บางแห่ง) ได้, See also: เห็นภาพของ, Syn. look out, look over
look oneself[PHRV] รู้สึกตัว, See also: รู้ตัว, Syn. feel oneself
look on the bright side[IDM] ร่าเริงและมีความหวัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm so glad they did this alphabetically, 'cause now I get to see the look on your faceชั้นหล่ะดีใจจริงที่เค้าเรียงตามตัวอักษร เพราะตอนนี้ชั้นจะได้เห็นสีหน้าของเธอ New Haven Can Wait (2008)
The look on my face will be of vindication.สีหน้าชั้นน่ะคงจะมีแต่การแก้แค้นเท่านั้นแหละ New Haven Can Wait (2008)
When I saw you hold her and the look on your face, it was the most beautiful thing I've ever seen.เมื่อตอนที่ฉันเห็นคุณอุ้มเธอ และมองไปที่ใบหน้าคุณ มันเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดที่ฉันเคยเห็น Joy (2008)
The look on her face was a combination of pride and panic.เห็นได้จากสีหน้า/ทั้งภูมิใจและตื่นตระหนกของพวกเธอ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And what if you were to look on the bright side, just once?เจ้าจะมองโลกในแง่ดีสักครั้งได้ไหม? The Other Boleyn Girl (2008)
Look on the bright side.ดูไปรอบๆไว้ หลังจากที่ชั้นจัดการแก แล้วขึ้นเป็นสิงโตเจ้าป่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Look on the bright side. There's a sink. There's a toilet.มองด้านดีไว้สิ ที่นี่มีอ่าง มีห้องน้ำ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- You can look on with Raymond.-งั้นเธอดูกับเรย์มอนด์ Doubt (2008)
But look on the bright sid at least somebody around here knows what the hell they're doing.แต่มองอีกมุมนึง ไอพวกนั้นมันก็ไม่รู้ว่ามีคนอยู่แถวนี้ The Beginning of the End (2008)
You should have seen the look on Michael's face.คุณควรได้เห็นว่าเขาเป็นอย่างไร บนใบหน้าของไมเคิล Prison Break: The Final Break (2009)
Just for once, could you not look on the bright side?พอเหอะ เลิกมองด้านดีซักวันได้มั้ย Julie & Julia (2009)
Thomas, just look on the side if there's a vest there?โทมัสช่วยดูในนั้นให้หน่อยว่ามีมั้ย District 9 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look onDon't look only on the dark side of life.
look onFrom the look on his face, he is in a bad mood now.
look onHe had a hard look on his face.
look onHe had an absent look on his face.
look onHe had an odd look on his face.
look onHe had a severe look on his face.
look onHe has a wistful look on his face.
look onHe walked away with a sad look on his face.
look onI cannot look on anybody as a national hero with the exception of Shigeo Nagashima.
look onI could tell by the look on his face that he had come on very important business.
look onI look on her as my best friend.
look onI look on her as my sister.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอง[v.] (møng) EN: look ; eye ; gaze ; glance ; stare ; peer ; look around ; look on ; stare at   FR: regarder ; parcourir (des yeux)
มองดูเฉย ๆ[v. exp.] (møngdū choēi-choei) EN: look on   

Japanese-English: EDICT Dictionary
宇宙観[うちゅうかん, uchuukan] (n) one's outlook on the universe [Add to Longdo]
[かん, kan] (n,n-suf) (1) look; appearance; (2) spectacle; sight; (3) {Buddh} observation meditation; (n-suf) (4) outlook on ...; view of ...; (P) [Add to Longdo]
結婚観[けっこんかん, kekkonkan] (n) view of marriage; outlook on marriage; attitude towards marriage [Add to Longdo]
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1,vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) [Add to Longdo]
見渡せる[みわたせる, miwataseru] (v1,vt) (See 見渡す) to look out over; to look onto [Add to Longdo]
思案顔[しあんがお, shiangao] (n) pensive (or worried) look on one's face [Add to Longdo]
指をくわえる[ゆびをくわえる, yubiwokuwaeru] (exp,v1) (often 〜て見る) to look on enviously while doing nothing [Add to Longdo]
世界観[せかいかん, sekaikan] (n) (1) world view; outlook on the world; Weltanschauung (philosophy); (2) appearance of a world (e.g. in fiction); (P) [Add to Longdo]
馬鹿面[ばかづら, bakadura] (n) foolish face; stupid look on one's face [Add to Longdo]
腕をこまねく;腕をこまぬく;腕を拱く[うでをこまねく(腕をこまねく;腕を拱く);うでをこまぬく(腕をこまぬく;腕を拱く), udewokomaneku ( ude wokomaneku ; ude wo komaneku ); udewokomanuku ( ude wokomanuku ] (exp,v5k) to look on with arms folded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 look on
   v 1: observe with attention; "They watched as the murderer was
      executed" [syn: {watch}, {look on}]
   2: look on as or consider; "she looked on this affair as a
     joke"; "He thinks of himself as a brilliant musician"; "He is
     reputed to be intelligent" [syn: {think of}, {repute},
     {regard as}, {look upon}, {look on}, {esteem}, {take to be}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top