Search result for

patrol

(80 entries)
(0.0375 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patrol-, *patrol*
English-Thai: Longdo Dictionary
truant patrol(n) สารวัตรนักเรียน เช่น Truant patrol will try to identify pupil protesters., Truancy patrol has been carried out in Wrexham for the past 10 years. Mr Hatton said when they spot people who should be in school they go and introduce themselves before filling in a form for their databases and taking them back to school or their parents., S. truant officer, truancy patrol
harbor patrol(n) หน่วยลาดตระเวนท่าเรือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patrol[N] หน่วยลาดตระเวน, See also: ยาม, ตำรวจสายตรวจ, Syn. guard, lookout, watchdog, watchman
patrol[N] การตรวจตรา, See also: การลาดตระเวน, หน่วยลาดตระเวน
patrol[VT] ตรวจตรา, See also: ลาดตระเวน, ดูแลความปลอดภัย, Syn. guard, protect
patrolman[N] สายตรวจ, See also: ตำรวจสายตรวจ, พลลาดตระเวน, Syn. police, cop, constable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patrol(พะโทรล') vt. ลากตระเวน n. พนักงาน
patrol wagonn. รถตำรวจ,รถขังนักโทษ
patrolmann. ตำรวจสายตรวจ

English-Thai: Nontri Dictionary
patrol(n) การลาดตระเวน,การตรวจตรา,การเดินยาม
patrol(vt) ลาดตระเวน,ตรวจตรา,เดินยาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, there are two patrols coming in on foot.ท่านครับ หน่วยลาดตระเวนสองหมู่ เดินเท้าตามมาครับ Ambush (2008)
Patrol the market and the lower town.ตาลดพาโทรและด้านล่างของเมือง The Labyrinth of Gedref (2008)
Curfew bell will toll soon What if you run into patrol men?ใกล้จะพลบค่ำอยู่แล้ว ถ้าหน่วยลาดตระเวนพบเจ้าเข้าล่ะ Portrait of a Beauty (2008)
We've got patrols outside half the banks in the West End.เราได้ให้คนไปตรวจดูด้านนอก ธนาคารครึ่งนึงในย่านเวสต์เอ็นด์ The Bank Job (2008)
And a patrolman I don't know.และพลลาดตระเวน ผมไม่รู้ The Dark Knight (2008)
- Leave as soon as the patrol car pulls out.ออกไปให้ทัน รถสายตรวจออก The Dark Knight (2008)
I am seeing patrols on both.ผมหาหน่วยลาดตระเวนทั้งสองที่ 24: Redemption (2008)
MAN [OVER RADIO] : Sir, this is Patrol 1.หน่วยลาดตระเวนที่ 1 ครับท่าน 24: Redemption (2008)
rebel patrol.หน่วยลาดตระเวนของพวกกบฏ 24: Redemption (2008)
Patrol and unit 25.เรียกสายตรวจหน่วย 25 The Echo (2008)
We are patrolling the orchards off I-67.กำลังมุ่งหน้าไปสวนที่ I-67 The Day the Earth Stood Still (2008)
And the jeep patrols?แล้วรถลาดตระเวนหล่ะ Under & Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patrolHe ran away at the sight of a police patrol.
patrolTelevision turned on, she patrols in front of the CRT. "Hey you, food's up!"
patrolThe patrol car pursued a speeding sports car but it all ended in a wild-goose chase.
patrolThe patrol cars cover the whole of the area.
patrolThe patrolman motioned me to pull over.
patrolThe policemen were assigned to patrol that area.
patrolThe police were patrolling the street.
patrolWe saw a patrol car running at full speed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาดตะเวน[V] patrol, See also: inspect, keep guard, keep watch, make one's rounds of, reconnoiter, Example: ทหารไทยถูกลอบโจมตีขณะออกลาดตระเวน, Thai definition: เที่ยวตรวจไปทั่วๆ ในที่ที่อาจมีข้าศึก
พลตระเวน[N] patrolman, See also: constable, policeman, Example: ในขั้นแรก เราใช้พวกแขกเป็นพลตระเวน ต่อมาค่อยเปลี่ยนมาใช้คนไทย, Count unit: นาย, Thai definition: พลตำรวจพระนครบาลผู้ตรวจตราเหตุการณ์, Notes: (โบราณ)
ลาดตระเวน[V] patrol, See also: reconnoitre, cruise, Syn. เที่ยวตรวจ, Example: เรือรบอเมริกันยังคงลาดตระเวนไปทั่วโลก, Thai definition: เที่ยวตรวจไปทั่ว
เลียบค่าย[V] patrol round the barracks, See also: inspect a camp, Syn. ตรวจค่าย, Thai definition: ตรวจดูความเรียบร้อยของกองทัพ
ตระเวน[V] patrol, See also: scour, go round, Syn. ท่องเที่ยว, สัญจร, เดินทาง, ทัศนาจร, Example: เขาพาตระเวนไปวัดดังๆ ทั้งวัน, Thai definition: ไปทั่วๆ รอบบริเวณ
การตระเวน[N] patrol, See also: tour, roaming, ramble, wandering, rove, Syn. การลาดตระเวน, การเดินทางสำรวจ, การท่องเที่ยว, Example: การตระเวนสำรวจความนิยมที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้าประเภทต่างๆ ต้องใช้เวลานาน
การตรวจตรา[N] patrol, See also: looking around, searching, inspection, Syn. การสำรวจ, Example: การตรวจตราอย่างเข้มงวดของตำรวจสามารถจับกุมยาบ้าที่ซุกซ่อนมากับรถกระบะได้, Thai definition: การพิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน
ตรวจ[V] patrol, Syn. สอดส่อง, สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจดู, Example: ตำรวจออกตรวจท้องที่เกือบทุกวัน, Thai definition: พิจารณาดูความเรียบร้อย
ตรวจตรา[V] patrol, Syn. ดูแล, ระวังระไว, เฝ้าดู, เฝ้า, ตรวจการ, Example: ทหารตรวจตราชายแดนตามหน้าที่
สายตรวจ[N] patrol officer, See also: patroller, Example: ทางสถานีตำรวจได้จัดเวรยามให้สายตรวจเข้าไปลาดตระเวนบริเวณตลาดมากขึ้น เนื่องจากเกิดการโจรกรรมรถยนตร์บ่อยครั้ง, Thai definition: ตำรวจที่ทำหน้าที่ออกตรวจตรา และดูแลความเรียบร้อยบ้านเรือนของประชาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตรวจตรา[n.] (kān trūattrā) EN: inspection ; patrol ; looking around ; searching   FR: inspection [f]
ลาดตระเวน[v.] (lāttrawēn) EN: patrol ; cruise ; scout   
เลียบค่าย[v.] (līepkhāi) EN: patrol round the barracks ; inspect a camp   
พลตระเวน[n.] (phontrawēn) EN: patrolman   FR: patrouilleur [m]
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller   
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat   FR: patrouiller
ตรวจตรา[v.] (trūattrā) EN: examine ; inspect ; check ; patrol ; look around ; monitor   FR: inspecter ; passer en revue ; examiner ; surveiller

CMU English Pronouncing Dictionary
PATROL    P AH0 T R OW1 L
PATROLS    P AH0 T R OW1 L Z
PATROL'S    P AH0 T R OW1 L Z
PATROLLED    P AH0 T R OW1 L D
PATROLMAN    P AH0 T R OW1 L M AE2 N
PATROLMEN    P AH0 T R OW0 L M EH1 N
PATROLLING    P AH0 T R OW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patrol    (v) (p @1 t r ou1 l)
patrols    (v) (p @1 t r ou1 l z)
patrolled    (v) (p @1 t r ou1 l d)
patrolman    (n) (p @1 t r ou1 l m @ n)
patrolmen    (n) (p @1 t r ou1 l m @ n)
patrolling    (v) (p @1 t r ou1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streife {f} | auf Streife gehenpatrol | to go on patrol [Add to Longdo]
Streifendienst {m}patrol duty [Add to Longdo]
Streifenwagen {m}patrol car [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイウェーパトロール[, haiue-patoro-ru] (n) highway patrol [Add to Longdo]
パトカー[, patoka-] (n) (abbr) (See パトロールカー) patrol car; (P) [Add to Longdo]
パトライト[, patoraito] (n) (abbr) (See パトカー) rotating warning light similar to the one on a patrol car (wasei [Add to Longdo]
パトロール(P);パトロウル[, patoro-ru (P); patorouru] (n,vs) patrol; (P) [Add to Longdo]
パトロールカー[, patoro-ruka-] (n) patrol car; police car [Add to Longdo]
パトロールマン[, patoro-ruman] (n) patrolman [Add to Longdo]
海洋哨戒機[かいようしょうかいき, kaiyoushoukaiki] (n) maritime patrol aircraft; MPA [Add to Longdo]
監視船[かんしせん, kanshisen] (n) patrol boat [Add to Longdo]
教父学[きょうふがく, kyoufugaku] (n) patristics; patrology [Add to Longdo]
警衛[けいえい, keiei] (n,vs) guard; patrol; escort [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡逻艇[xún luó tǐng, ㄒㄩㄣˊ ㄌㄨㄛˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] patrol boat [Add to Longdo]
巡逻车[xún luó chē, ㄒㄩㄣˊ ㄌㄨㄛˊ ㄔㄜ, / ] patrol car [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patrol \Pa*trol"\, v. i. [imp. & p. p. {Patrolled}; p. pr. & vb.
   n. {Patrolling}.] [F. patrouiller, O. & Prov. F. patrouiller
   to paddle, paw about, patrol, fr. patte a paw; cf. D. poot
   paw, G. pfote, and E. pat, v.]
   To go the rounds along a chain of sentinels; to traverse a
   police district or beat.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patrol \Pa*trol"\ (p[.a]*tr[=o]l"), v. t.
   To go the rounds of, as a sentry, guard, or policeman; as, to
   patrol a frontier; to patrol a beat.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patrol \Pa*trol"\, n. [F. patrouille, OF. patouille. See
   {Patrol}, v. i.]
   1. (Mil.)
    (a) A going of the rounds along the chain of sentinels and
      between the posts, by a guard, usually consisting of
      three or four men, to insure greater security from
      attacks on the outposts.
    (b) A movement, by a small body of troops beyond the line
      of outposts, to explore the country and gain
      intelligence of the enemy's whereabouts.
    (c) The guard or men who go the rounds for observation; a
      detachment whose duty it is to patrol.
      [1913 Webster]
 
   2. Any perambulation of a particular line or district to
    guard it; also, the men thus guarding; as, a customs
    patrol; a fire patrol.
    [1913 Webster]
 
       In France there is an army of patrols to secure her
       fiscal regulations.          --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   3. See {Boy Scout}.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patrol
   n 1: a detachment used for security or reconnaissance
   2: the activity of going around or through an area at regular
     intervals for security purposes
   3: a group that goes through a region at regular intervals for
     the purpose of security
   v 1: maintain the security of by carrying out a patrol [syn:
      {patrol}, {police}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top