ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strengthener

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strengthener-, *strengthener*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา strengthener มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *strengthener*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strengthener[N] ผู้ทำให้แข็งแรงขึ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verstärkung {f}strengthener [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strengthener \Strength"en*er\, n.
   One who, or that which, gives or adds strength. --Sir W.
   Temple.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strengthener
   n 1: a device designed to provide additional strength; "the
      cardboard backing was just a strengthener"; "he used gummed
      reinforcements to hold the page in his notebook" [syn:
      {strengthener}, {reinforcement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top