ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

強化

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -強化-, *強化*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强化[qiáng huà, ㄑㄧㄤˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] to strengthen; to intensify, #2,563 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
強化[きょうか, kyouka] (n vt) ทำให้แข็งแรง, เพิ่มประสิทธิภาพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
強化[きょうか, kyouka] (n,vs) strengthen; intensify; reinforce; solidify; enhancement; (P) [Add to Longdo]
強化ガラス[きょうかガラス, kyouka garasu] (n) toughened glass; tempered glass [Add to Longdo]
強化合宿[きょうかがっしゅく, kyoukagasshuku] (n) training camp [Add to Longdo]
強化食品[きょうかしょくひん, kyoukashokuhin] (n) fortified foods [Add to Longdo]
強化[きょうかまい, kyoukamai] (n) fortified rice [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We need to recognize it to reinforce our sales efforts.営業活動を強化するために再編成する必要があります。
The President says we must beef up our military forces.我々は軍事力を強化すべきだと、大統領は言っている。
We must beef up our organization.我々は組織を強化しなくてはならん。
Live together in a training camp.強化合宿に入る。
I'll focus on the market development for 1999.私は1999年に向けて、市場強化に専念します。
Security at the airport has been stepped up since the bomb scare.爆破予告以来、空港の警備体制は強化された。
Critics are coming down hard on tightened economic restrictions.評論家たちは経済規制の強化を激しく非難しています。
The strengthening of competitiveness on export markets is an urgent need.輸出市場での競争力強化が緊急の課題である。
Corporate governance and accountability are being strengthened.コーポレートガバナンスや説明責任を強化している。
They confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.壊滅的な被害を防ぐために世界的な警戒を強化していく重要性を確認した。
The key to raising every soldier into a great warrior is in strengthening training.すべての兵士を一騎当千のつわものに育てるカギは訓練を強化することである。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We both know conventional methods won't get him to talk.[JA] 彼は話すことはありません。 強化された尋問を使用する必要があります。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
I like yoga and pilates.[CN] 我喜歡玩瑜伽和強化肌肉運動 Helter Skelter (2012)
- Uh, DCPD is also setting up fortified checkpoints on all bridges and major arteries around North Lincoln and Temple.[JA] - DCPDもセットアップ中です すべてのチェックポイントを強化 橋と大動脈 ノース・リンカーンとテンプル周辺。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Heavy Point![CN] 重力強化 One Piece Film Z (2012)
Vampirism only heightens those emotions.[CN] 變成吸血鬼只會強化這種感覺 We'll Always Have Bourbon Street (2012)
In the new reinforced shelter at Bigwell-on-Sea... the chief warden kissed me.[CN] 在比威爾海邊新強化的防空洞里 一位執勤員親我 The End of the Affair (1999)
And then you strengthen the vaccine with an adjuvant that binds to receptors on the macrophages, which kicks Trif into action.[JA] クロマトグラフィーと限外濾過でろ過 それはワクチンを強化する 同時にマクロファージ上で レセプターと結合 Little Red and the Wolfz (2016)
A technique used to strengthen industrial products - by coating their surfaces.[CN] 是為了強化產品而在其表面進行塗層的技術嗎 Galileo SP (2008)
Three-inch reinforced steel.[CN] 三英吋厚的強化鋼板. Mimic (1997)
The political trial of Milada Horakova started off a series of legally sanctioned murders which strengthened the regime.[CN] 288)}對Milada Horakova的政治審判 288)}是一連串為了強化政權 288)}而道貌岸然的殺戮的開始 Papierove hlavy (1996)
So you're doing self-training.[CN] 你在做自我強化訓練吧 Dive!! (2008)
Inspector Shirai, as a member of MPD's Unit 1 I heard you were transferred by Criminal Affairs to Josai Station to buff their poor arrest rate, right?[CN] 白井警部是從警視廳搜查一科 為強化逮捕率低的城西警署刑警科 而被調動過來的吧 Episode #1.1 (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
強化[きょうか, kyouka] enhance (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
強化[きょうか, kyouka] Staerkung, Verstaerkung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top