ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stamina

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stamina-, *stamina*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stamina(n) ความแข็งแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stamina(สแทม'มะนะ) n. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, ความทรหดอดทน, สุขภาพ, พหูพจน์ของ stamen (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
stamina(n) ความทรหด, ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
staminal column; staminal tubeหลอดเกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
staminal tube; staminal columnหลอดเกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
staminateมีเกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
staminate flowerดอกเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don´t know. I mean, Antonio can do this thing with his tongue... and William´s stamina is amazing.แบบว่า แอนโทนิโอ้เก่งใช้ลิ้น ลูกอึดของวิลเลี่ยมก็วิเศษ Nothing to Lose (1997)
But maybe you don't have the pace or the stamina for the English game.แต่อาจอึดไม่พอ สำหรับความหนักของบอลอังกฤษ Goal! The Dream Begins (2005)
You have no idea the kind of stamina it takes to stand in a display window for two days.คุณไม่มีความคิดเรื่องความแข็งแรง ที่มันใช้ในการแสดง สำหรับ2วันบางเหรอ Kung Fu Fighting (2007)
You feel your stamina wilt with age, คุณรู้สึกถึงความอดทนของคุณร่วงโรยไปกับอายุ Love Now (2007)
Is Bill's stamina not up to snuff?ของบิลไม่ได้ทรหดอดทนแบบนี้รึ? Bad Blood (2010)
The stamina can be quite invigorating.ทำให้คุณกระปรี้กระเปร่าขึ้นมากเลยล่ะ A Humiliating Business (2010)
Oh, we had fun, Nate, but I need more than just stamina to keep me interested.โอ้ ต้องสนุกแน่ เนท ถ้าจะให้ฉันสนใจ ฉันต้องการมากกว่าความแข็งแรงนะ Beauty and the Feast (2011)
Typical landlubbers. Aye, no stamina these days.คนบก ก็เป็นแบบนี้แหล่ะ ชายชาตรีเดี๋ยวนี้หายาก The Adventures of Tintin (2011)
Three months in, you still have no stamina no precision, and you think you can outperform Alexandra Blasucci at the Showcase?3เดือนแล้ว แต่เธอก็ยังไม่มีความอดทน ไร้ซึ่งความเฉียบขาด และเธอยังคิดว่า เธอจะแสดงได้เหนือกว่า Alexandra Blasucci ในงาน Showcase ได้อีกหรือ? Swan Song (2012)
I hope I have as much stamina when I'm your age.ข้าหวังให้ตัวเองมีแรงมากเหมือนท่าน ตอนอายุเท่าท่านจริง Breaker of Chains (2014)
I've got no emotional stamina for intimacy.ฉันจะไม่มีอารมณ์เลยถ้าอยู่ด้วยกันตลอดเวลา Below Her Mouth (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
staminaSam doesn't have the stamina to finish a marathon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกาย(n) strength, See also: stamina, brawn, sturdiness, toughness, might, robustness, Syn. กำลังกาย, Ant. แรงใจ, Example: เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[eut] (v, exp) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive  FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stamina

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stamina

Japanese-English: EDICT Dictionary
元気[げんき, genki] (adj-na, n) health(y); robust; vigor; vigour; energy; vitality; vim; stamina; spirit; courage; pep; (P) #4,695 [Add to Longdo]
ガラナ[garana] (n) (1) guarana (tree); Paullinia cupana; (2) guarana (seed extract as an ingredient used in stamina drinks and foods for restorative and stimulant effect) [Add to Longdo]
スタミナ[sutamina] (n, adj-no) stamina; energy; (P) [Add to Longdo]
持久力[じきゅうりょく, jikyuuryoku] (n) stamina; tenacity [Add to Longdo]
精力絶倫[せいりょくぜつりん, seiryokuzetsurin] (adj-na, n, adj-no) being of unbounded energy; being with matchless vigor; having endless sexual stamina [Add to Longdo]
体力勝負[たいりょくしょうぶ, tairyokushoubu] (n) trial of strength; test of one's strength (stamina) [Add to Longdo]
耐久力[たいきゅうりょく, taikyuuryoku] (n) stamina [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stamina \Stam"i*na\ (st[a^]m"[i^]*n[.a]), n. pl.
   See {Stamen}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stamina \Stam"i*na\, n. pl.
   1. The fixed, firm part of a body, which supports it or gives
    it strength and solidity; as, the bones are the stamina of
    animal bodies; the ligneous parts of trees are the stamina
    which constitute their strength.
    [1913 Webster]
 
   2. Whatever constitutes the principal strength or support of
    anything; backbone; vigor; as, the stamina of a
    constitution or of life; the stamina of a State.
    [1913 Webster]
 
       He succeeded to great captains who had sapped the
       whole stamina and resistance of the contest. --De
                          Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: The power of endurance; the ability to withstand
    fatigue, disease, deprivation, etc., and continue working.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stamen \Sta"men\ (st[=a]"m[e^]n), n.; pl. E. {Stamens}
   (-m[e^]nz) (used only in the second sense); L. {Stamina}
   (st[a^]m"[i^]*n[.a]) (in the first sense). [L. stamen the
   warp, a thread, fiber, akin to Gr. sth`mwn the warp, fr.
   'ista`nai to stand, akin to E. stand. See {Stand}, and cf.
   {Stamin}, {Stamina}.]
   1. A thread; especially, a warp thread.
    [1913 Webster]
 
   2. (pl. {Stamens}, rarely {Stamina}.) (Bot.) The male organ
    of flowers for secreting and furnishing the pollen or
    fecundating dust. It consists of the anther and filament.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stamina
   n 1: enduring strength and energy [syn: {stamina}, {staying
      power}, {toughness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top