Search result for

might

(99 entries)
(0.1432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -might-, *might*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
might[AUX] กริยาช่วยช่องที่ 2 ของ may, See also: อาจจะ, คงจะ, น่าจะ
might[N] อำนาจ, Syn. authority, command, control
might[N] ความแข็งแรง, See also: พลัง, กำลังกาย, แรง, Syn. vigor, robustness, Ant. weekness, infirmity
mighty[ADJ] ทรงพลัง, See also: มีกำลัง, เข้มแข็ง, Syn. powerful, influential
mighty[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างมาก, Syn. very much, ever so
mightily[ADV] อย่างมาก, See also: อย่างยิ่ง, Syn. heavily, strongly, influentially, powerfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
might(ไมทฺ) n. อำนาจ,ความสามารถ,ประสิทธิภาพ,กำลังกาย,แรง,อำนาจหรือกำลังที่เหนือกว่า -Phr. (with might and main มีอำนาจเต็มที่) v. อดีตกาลของ may-
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)

English-Thai: Nontri Dictionary
might(n) กำลัง,ประสิทธิภาพ,อำนาจ,แรง,ความสามารถ
might(va) pt ของ may
mightily(adv) อย่างมีอำนาจมาก,อย่างมหึมา,อย่างพิลึก,รุนแรง,อย่างมีกำลัง
mighty(adj) มีกำลัง,มีอำนาจ,มหึมา,พิลึกกึกกือ
almighty(adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล
almighty(n) พระผู้เป็นเจ้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
might as well[(ไมท แอช เวล)] (phrase) น่าจะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You might be brave enough to reveal your secret, only to have it used against you... or someone else's secret might affect you in unexpected ways.คุณอาจจะกล้าพอที่จะเปิดเผยความลับของคุณ เพื่อที่มันจะถูกใช้เล่นงานคุณเอง หรือความลับของคนอื่นอาจทำให้คุณโดนอะไรที่คาดไม่ถึง The Serena Also Rises (2008)
Than John Mayer. And better, I might add.มากกว่าจอห์น เมเยอร์ซะอีก / ขอเติมว่าดีกว่าด้วย New Haven Can Wait (2008)
You might not smile just at the coquettish sound of it.ฉันอาจไม่ยิ้มแย้มเหมือนกับกำลังยั่วยวนใครอยู่ New Haven Can Wait (2008)
And my hair might not sparkle when it catches the light...และผมของฉันก็ไม่ได้สลวยสวยเก๋ระยิบระยับเวลาต้องแสงไฟ New Haven Can Wait (2008)
You might want to make other plans.เธอคงต้องหาวิธีอื่นแล้วล่ะ New Haven Can Wait (2008)
Well, you might, if you knew that the only reason you're hereโอเค.. นายควรจะ, ถ้านายรู้ว่าที่นายต้องมาอยู่ที่นี่ New Haven Can Wait (2008)
So we might as well just start now, right?งั้นก็เริ่มจากตอนนี้เลย,ดีมั้ย? New Haven Can Wait (2008)
It might be, uh, embarrassed and humiliated,มันอาจจะ อับอายบ้าง New Haven Can Wait (2008)
If I thought this was actually you talking, I might listen.ถ้าฉันคิดว่าสิ่งที่แม่พูดคือสิ่งที่แม่กำลังพูดจริงๆ หนูอาจจะฟัง Chuck in Real Life (2008)
That he might actually be a good personความจริงที่ว่า เค้าเป็นคนดีคนนึง Chuck in Real Life (2008)
So you might as well go. Look, I don't care what you think about me.ดังนั้นมาทางไหนไปทางนั้นเลย / ฟังนะผมไม่แคร์ว่าคุนคิดไงกับผม Chuck in Real Life (2008)
Hello, daniel. Eric said you might be here.เฮลโล่ แดเนียล เอริคบอกว่าเธอน่าจะอยู่ที่นี่ Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mightActually it might be a good idea to start right now.
mightA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
mightAfter all, it might be imagination.
mightAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
mightA good specimen might weigh up to a kilo.
might"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
mightAlice might have been there yesterday, but we didn't see her.
mightA little heavier rain might cause a flood.
mightAlthough he says he might return to Iran to marry, his plans after Japan are up in the air.
mightAnd who might you be?
mightA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
mightAs he stood there he might have been a fiend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดิ์[N] mightiness, See also: vigor, force, Syn. ศักดา, อำนาจ, พลัง, กำลัง
ความยิ่งใหญ่[N] mightiness, See also: immensity, Syn. ความใหญ่โต, ความโหฬาร, Example: ส.ส. บางคนอาศัยความสิ้นหวังของผู้คนเป็นบันไดทอดสู่ความยิ่งใหญ่ทางการเมืองของตน, Thai definition: สภาพที่มีอำนาจมาก, ใหญ่มาก, มโหฬาร
ศักดิ์[N] power, See also: mighty, authority, Syn. อำนาจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาจ[AUX] could, See also: might, may, Example: พิษในน้ำมันละหุ่งนั้นอาจแยกออกได้, Thai definition: คำช่วยกริยาบอกความคาดคะเน
เกรียงไกร[ADJ] powerful, See also: mighty, majestic, excellent, superior, forceful, strong, Syn. ยิ่งใหญ่, ใหญ่ยิ่ง, Example: กองทัพอันเกรียงไกรของนโปเลียนบุกกรุงโรมอย่างรวดเร็ว
แข็งแกร่ง[ADJ] strong, See also: mighty, Syn. อดทน, เข้มแข็ง, แกร่ง, หนักแน่น, Ant. อ่อนแอ, Example: ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีจิตใจแข็งแกร่งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค, Thai definition: ที่ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค, ที่มีความอดทนมาก
ฤทธิ์เดช[N] power, See also: might, force, power
ศักดิ[N] power, See also: might, authority, Syn. กำลัง, อำนาจ, ศักดิ์, Example: ทุกคนต้องแย่งกันทำมาหากิน เพื่อที่จะมีหน้ามีตา มียศ มีศักดิ
อิทธิ[N] power, See also: might, Syn. ฤทธิ์, อำนาจ, อำนาจศักดิ์สิทธิ์, Example: ชุมชนในสมัยป่าเถื่อนอาศัยกำลังกายและอิทธิที่เกิดจากอาวุธในการรักษาสวัสดีของตนไว้
อำนาจบาตรใหญ่[N] might, See also: power, Example: เธอมีสิทธิ์อะไรมาวางอำนาจบาตรใหญ่อย่างนี้, Thai definition: อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบาตรใหญ่[n.] (amnātbātyai) EN: might ; power   
อาจ[v.] (āt = ātja) EN: can ; may ; might ; be able to ; could   FR: pouvoir
อาจจะ[X] (āt ja) EN: may ; might ; maybe   FR: peut-être ; il se peut que ; il est possible que
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
เดช[n.] (dēt) EN: power; might; influence   FR: force [f] ; pouvoir [m] ; autorité [f] ; influence [f]
อิทธิ[n.] (itthi) EN: power ; might   FR: prestige [m]
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: power ; might ; efficacy ; potency ; supernatural power ; magical power   
คง[v.] (khong) EN: may ; might   FR: devoir (probabilité)
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely surely ; in all probability ; may ; might ; possible   FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
คงจะ[v.] (khong ja) EN: may ; might   FR: devrait

CMU English Pronouncing Dictionary
MIGHT    M AY1 T
MIGHTY    M AY1 T IY0
MIGHT'VE    M AY1 T IH0 V
MIGHTIER    M AY1 T IY0 ER0
MIGHTILY    M AY1 T AH0 L IY0
MIGHTN'T    M AY1 T AH0 N T
MIGHTIEST    M AY1 T IY0 AH0 S T
MIGHT-HAVE-BEEN    M AY1 T AH0 V B IH2 N
MIGHT-HAVE-BEENS    M AY1 T AH0 V B IH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
might    (v) (m ai t)
mighty    (j) (m ai1 t ii)
mightier    (j) (m ai1 t i@ r)
mightily    (a) (m ai1 t i l ii)
mightn't    (v) (m ai1 t n t)
mightiest    (j) (m ai1 t i i s t)
might-have-been    (n) -- (m ai1 t - @ v - b ii n)
might-have-beens    (n) -- (m ai1 t - @ v - b ii n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Macht {f} | Mächte {pl}might | mights [Add to Longdo]
Gestatten Sie mir eine Frage?Might I ask a question? [Add to Longdo]
Macht geht vor Recht.Might is right. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お願いできますか;お願い出来ますか[おねがいできますか, onegaidekimasuka] (exp) (hon) (See お願いします) may I ask (for); might I ask (that) [Add to Longdo]
かも[, kamo] (prt) (abbr) (See かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly [Add to Longdo]
かもしれん[, kamoshiren] (exp) (See かも知れない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れない[かもしれない, kamoshirenai] (exp) (uk) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
かも知れません[かもしれません, kamoshiremasen] (exp) (uk) (pol) (See かも知れない・かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly; (P) [Add to Longdo]
がっつり;ガッツリ[, gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might [Add to Longdo]
それはそうかもしれない[, sorehasoukamoshirenai] (exp) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
それはそうかもしれません[, sorehasoukamoshiremasen] (exp) (pol) (See それはそうかもしれない) that may be true; that might be the case [Add to Longdo]
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case [Add to Longdo]
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可能[kě néng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, ] might (happen); possible; probable; possibility; probability [Add to Longdo]
威力[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, ] might; formidable power [Add to Longdo]
威势[wēi shì, ㄨㄟ ㄕˋ, / ] might; power and influence [Add to Longdo]
威武[wēi wǔ, ㄨㄟ ˇ, ] might; formidable [Add to Longdo]
威风[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, / ] might; awe-inspiring authority; impressive [Add to Longdo]
强势[qiáng shì, ㄑㄧㄤˊ ㄕˋ, / ] mighty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 May \May\ (m[=a]), v. [imp. {Might} (m[imac]t)] [AS. pres. maeg
   I am able, pret. meahte, mihte; akin to D. mogen, G.
   m["o]gen, OHG. mugan, magan, Icel. mega, Goth. magan, Russ.
   moche. [root]103. Cf. {Dismay}, {Main} strength, {Might}. The
   old imp. mought is obsolete, except as a provincial word.]
   An auxiliary verb qualifying the meaning of another verb, by
   expressing:
   (a) Ability, competency, or possibility; -- now oftener
     expressed by {can}.
     [1913 Webster]
 
        How may a man, said he, with idle speech,
        Be won to spoil the castle of his health!
                          --Spenser.
     [1913 Webster]
 
        For what he [the king] may do is of two kinds; what
        he may do as just, and what he may do as possible.
                          --Bacon.
     [1913 Webster]
 
        For of all sad words of tongue or pen
        The saddest are these: "It might have been."
                          --Whittier.
     [1913 Webster]
   (b) Liberty; permission; allowance.
     [1913 Webster]
 
        Thou mayst be no longer steward.   --Luke xvi. 2.
     [1913 Webster]
   (c) Contingency or liability; possibility or probability.
     [1913 Webster]
 
        Though what he learns he speaks, and may advance
        Some general maxims, or be right by chance. --Pope.
     [1913 Webster]
   (d) Modesty, courtesy, or concession, or a desire to soften a
     question or remark.
     [1913 Webster]
 
        How old may Phillis be, you ask.   --Prior.
     [1913 Webster]
   (e) Desire or wish, as in prayer, imprecation, benediction,
     and the like. "May you live happily." --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   {May be}, & {It may be}, are used as equivalent to
    {possibly}, {perhaps}, {maybe}, {by chance},
    {peradventure}. See 1st {Maybe}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Might \Might\ (m[imac]t),
   imp. of {May}. [AS. meahte, mihte.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Might \Might\, n. [AS. meaht, miht, from the root of magan to be
   able, E. may; akin to D. magt, OS. maht, G. macht, Icel.
   m[=a]ttr, Goth. mahts. [root]103. See {May}, v.]
   Force or power of any kind, whether of body or mind; energy
   or intensity of purpose, feeling, or action; means or
   resources to effect an object; strength; force; power;
   ability; capacity.
   [1913 Webster]
 
      What so strong,
      But wanting rest, will also want of might? --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart,
      and with all thy soul, and with all thy might. --Deut.
                          vi. 5.
   [1913 Webster]
 
   {With might and main}. See under 2d {Main}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 might
   n 1: physical strength [syn: {might}, {mightiness}, {power}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top