ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concentration

K AA2 N S AH0 N T R EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concentration-, *concentration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concentration(n) การมุ่งไปยังศูนย์กลาง
concentration(n) การให้ความสนใจ, Syn. attention, attentiveness
concentration(n) สารที่มีความเข้มข้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น, ระดับความเข้มข้น, ความตั้งอกตั้งใจ, ภาวะที่เข้มข้น, สิ่งที่เข้มข้น, การรวมพล, ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence, mass, Ant. scattering
concentration campn. ค่ายกักกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
concentration(n) ความตั้งอกตั้งใจ, ความเอาใจใส่, ความจดจ่อ
CONCENTRATION concentration camp(n) ค่ายกักกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concentration๑. ความเข้มข้น๒. (จิตเวช.) สมาธิ, เพ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concentrationการรวมอำนาจวินิจฉัยสั่งการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concentration๑. การทำให้เข้มข้น๒. ความเข้มข้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
concentration camp; camp, concentrationค่ายกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concentration ratioอัตราส่วนการรวมรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concentrationสมาธิ, การรวมการกระทำ [การแพทย์]
Concentrationความเข้มข้น, กระจุกตัว [การแพทย์]
concentrationความเข้มข้น, ปริมาณของสารที่มีอยู่ในสารอื่นจำนวนหนึ่ง  เช่น ความเข้มข้นของสารละลาย คือปริมาณของสารที่เป็นตัวละลาย ซึ่งละลายอยู่ในตัวทำละลายหรือสารละลายปริมาณหนึ่ง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Concentration Abilityสมรรถภาพของไตในการทำปัสสาวะให้เข้มข้น [การแพทย์]
Concentration and Dilution Abilityความสามารถในการทำให้ปัสสาวะเข้มข้นหรือเจือจาง [การแพทย์]
Concentration campsค่ายกักกัน [TU Subject Heading]
Concentration Expressionการบอกค่าความเข้มข้น [การแพทย์]
Concentration Gradientsอัตราส่วนของความเข้มข้น, ความเข้มข้นสูง, ความลดหลั่นในความเข้ม, ความแตกต่างของความเข้มข้น [การแพทย์]
Concentration Methodวิธีเข้มข้น [การแพทย์]
Concentration of Analyte Addedความเข้มข้นของสารที่เติมลงในวัตถุวิเคราะห์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The men are in concentration camp.พวกที่อยู่ในค่ายกักกัน The Great Dictator (1940)
I'll send you to a concentration camp.ผมจะส่งคุณ ไปค่ายกักกัน The Great Dictator (1940)
If Commander Schultz is found in this house, we'll all go to a concentration camp and have our heads cut off, too!ถ้าเขาพบ ผบ.ในบ้าน พวกเราจะถูกส่งไปที่ค่ายกักกัน และหัวเราจะหลุดจากบ่า The Great Dictator (1940)
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
A concentration camp is built the way a stadium or a hotel is built:แคมป์ทรมานนี้ มีกระบวนการเฉกเช่นดียวกับ การสร้างสนามกีฬา และโรงแรม Night and Fog (1956)
No abnormal atmospheric concentrations or reactions recorded.ไม่มีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับ\ชั้นบรรยกาศหรือการบันทึกปฎิกิริยา Akira (1988)
I had to use all my concentration to block it.ผมต้องพยายามอย่างหนัก เพื่อไม่ให้ได้ยินมัน The Lawnmower Man (1992)
I don't wanna do anything that might disrupt your concentration or anything.ฉันไม่อยากรบกวนสมาธิ ของคุณหรอกนะ... The Legend of Bagger Vance (2000)
Nothing that would require the intense concentration you're exerting to look at her.ก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะทำให้ต้องไป จ้องมองหล่อนตาเขม็งเหมือนนายทำแบบนั้นนี่ X-Ray (2001)
Millions of people of all religions nationalities and characteristics went through the concentration camp system.มีคนหลายล้านคน ทุกเชื้อชาติศาสนา ทุกรูปพรรณสัณฐาน ที่ต้องผ่านระบบค่ายกักกัน The Corporation (2003)
That's an extraordinary traffic management program that required an IBM system in every railroad direction and an IBM system in every concentration camp.นั่นหมายถึงโปรแกรมควบคุมการขนย้ายที่พิเศษซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยระบบของไอบีเอ็ม ในทุกชุมทางรถไฟ The Corporation (2003)
We compare this information to the code sheet for concentration camps.สำหรับค่ายกักกัน คราวนี้คุณจะเห็นว่า ค่ายเอาช์วิทซ์คือหมายเลข 1 The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concentrationEven a small sound from the TV interferes with my concentration.
concentrationI immediately lost my concentration.
concentrationIt's the sort of work that calls for a high level of concentration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่ายกักกัน(n) concentration camp, See also: detention camp, Example: ในระยะสงครามโลกครั้งที่ 1 นี้เองมีจดหมายของเชลยศึกที่ส่งจากค่ายกักกันที่กรุงเทพฯ และอยุธยาเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงคราม, Count Unit: ค่าย, Thai Definition: สถานที่คุมขังเชลยศึกหรือนักโทษทางการเมือง
สมาธิ(n) concentration, See also: meditation, contemplation, Example: ในที่สุดเขาก็พยายามรวบรวมสมาธิและความกล้าหาญให้อยู่กับร่องกับรอย, Thai Definition: ภาวะที่จิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การตั้งสติ(n) concentration, See also: composure, Thai Definition: การควบคุมความรู้สึก, การควบคุมอารมณ์
การทำสมาธิ(n) meditation, See also: concentration, contemplation, Syn. การเข้าฌาน, Example: การทำสมาธิเป็นการฝึกจิตใจของเราให้มั่นคง ไม่วอกแวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชุมนุม[kān chumnum] (n) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering  FR: assemblée [ f ] ; réunion [ f ] ; rassemblement [ f ] ; concentration [ f ] ; meeting [ m ]
การตั้งสติ[kān tang sati] (n, exp) EN: concentration ; composure
ความตั้งใจผิด[khwām tangjai phit] (n, exp) EN: wrong concentration
มิจฉาสมาธิ[mitchāsamāthi] (n) EN: wrong concentration ; wrong will/determination
สมาธิ[samāthi] (n) EN: concentration ; meditation ; contemplation  FR: concentration [ f ] ; réflexion [ f ] ; méditation [ f ] ; contemplation [ f ]
ตั้งใจชอบ[tangjai chøp] (n, exp) EN: right concentration  FR: concentration juste [ f ]
ไตรสิกขา[traisikkhā] (n) EN: three studies (morality, concentration and wisdom) ; threefold method of training in morality, concentration and wisdom
วิปัสสนา[wipatsanā] (n) EN: vipassana ; mindfulness meditation ; deep meditation ; perfect concentration ; intuitive vision  FR: vipassana [ m ] ; méditation de la pleine conscience [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONCENTRATION K AA2 N S AH0 N T R EY1 SH AH0 N
CONCENTRATIONS K AA2 N S AH0 N T R EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concentration (n) kˌɒnsəntrˈɛɪʃən (k o2 n s @ n t r ei1 sh @ n)
concentrations (n) kˌɒnsəntrˈɛɪʃənz (k o2 n s @ n t r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, / ] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity, #3,597 [Add to Longdo]
集中营[jí zhōng yíng, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄥˊ, / ] concentration camp, #25,247 [Add to Longdo]
对对碰[duì duì pèng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄥˋ, / ] concentration (a pair-matching game) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konzentration { f } | Konzentrationen { pl }concentration | concentrations [Add to Longdo]
Konzentrationslager { n }concentration camp [Add to Longdo]
Schadgasgehalt { m }concentration of corrosive gas [Add to Longdo]
Schadstoffbelastung { f } | außergewöhnliche Schadstoffbelastungconcentration of noxious substances | unusual concentrations of noxious substances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]
コンセントレーション[konsentore-shon] (n) concentration [Add to Longdo]
一極集中[いっきょくしゅうちゅう, ikkyokushuuchuu] (n) overconcentration [Add to Longdo]
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na, n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly [Add to Longdo]
塩濃度[えんのうど, ennoudo] (n) salt concentration [Add to Longdo]
活性酸素[かっせいさんそ, kasseisanso] (n) reactive oxygen (i.e. free radicals, which can be destructive at high concentrations) [Add to Longdo]
気中濃度[きちゅうのうど, kichuunoudo] (n) atmospheric concentration; aerial density; airborne concentration [Add to Longdo]
強制収容所[きょうせいしゅうようじょ, kyouseishuuyoujo] (n) concentration camp [Add to Longdo]
凝念[ぎょうねん, gyounen] (n) concentration of thought [Add to Longdo]
傾注[けいちゅう, keichuu] (n, vs) devotion; concentration; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
光集中指数[ひかりしゅうちゅうしすう, hikarishuuchuushisuu] concentration exponent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concentration \Con`cen*tra"tion\, n. [Cf. F. concentration.]
   1. The act or process of concentrating; the process of
    becoming concentrated, or the state of being concentrated;
    concentration.
    [1913 Webster]
 
       Concentration of the lunar beams.   --Boyle.
    [1913 Webster]
 
       Intense concetration of thought.   --Sir J.
                          Herschel.
    [1913 Webster]
 
   2. The act or process of reducing the volume of a liquid, as
    by evaporation.
    [1913 Webster]
 
       The acid acquires a higher degree of concentration.
                          --Knight.
    [1913 Webster]
 
   3. (Metal.) The act or process of removing the dress of ore
    and of reducing the valuable part to smaller compass, as
    by currents of air or water.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dephlegmation \De`phleg*ma"tion\, n. [Cf. F. d['e]flegmation.]
   (Chem.)
   The operation of separating water from spirits and acids, by
   evaporation or repeated distillation; -- called also
   {concentration}, especially when acids are the subject of it.
   [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concentration
   n 1: the strength of a solution; number of molecules of a
      substance in a given volume
   2: the spatial property of being crowded together [syn:
     {concentration}, {density}, {denseness}, {tightness},
     {compactness}] [ant: {dispersion}, {distribution}]
   3: strengthening the concentration (as of a solute in a mixture)
     by removing diluting material [ant: {dilution}]
   4: increase in density
   5: complete attention; intense mental effort [syn:
     {concentration}, {engrossment}, {absorption}, {immersion}]
   6: bringing together military forces
   7: great and constant diligence and attention [syn: {assiduity},
     {assiduousness}, {concentration}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top