Search result for

intensity

(48 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intensity-, *intensity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intensity[N] ความเข้มข้นของพลังงาน, See also: ความหนาแน่นของพลังงาน
intensity[N] ความรุนแรง, See also: ความแรง, Syn. force, strenght, vigor
intensity[N] ความเอาจริงเอาจัง, See also: ความกระตือรือร้น, Syn. ardor, fervor, passion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intensity(อินเทน'ซิที) n. ความเข้มข้น,ความหนาแน่น,ความแรงกล้า,ความรุนแรง,ความเร่าร้อน,การเอาจริงเอาจัง, Syn. ardour,-A. weakness

English-Thai: Nontri Dictionary
intensity(n) ความแรง,ความเข้มข้น,ความหนาแน่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intensityความเข้ม, ความแรงจัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intensityความเข้ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intensityความเข้ม, ความรุนแรง, ความแรง, ความรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้น, ความเข้มข้น, การวัดความเข้ม [การแพทย์]
Intensity - Radiant intensityความเข้มของการแผ่ รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
intensity of rainfallintensity of rainfall, ความเข้มฝน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
intensity of soundความเข้มเสียง, อัตราของพลังงานเสียงที่ตกกระทบพื้นที่ 1 ตารางหน่วย โดยระนาบของพื้นที่ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ความเข้มเสียงต่ำสุดที่มนุษย์สามารถได้ยินมีค่าประมาณ 1012 วัตต์ต่อตารางเมตรและความเข้มเสียงสูงสุดที่มนุษย์ทนฟังได้มีค่าประมาณ 1 วัตต์ต่อตารางเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intensity, Luminousความเข้มข้นของแสง [การแพทย์]
Intensity, Maximumดังที่สุด [การแพทย์]
Intensity, Migration, Index of ดัชนีความเข้มของการย้ายถิ่น
คำนวณได้โดยนำเอาจำนวนผู้ย้ายถิ่น จากพื้นที่ ก ไปยังพื้นที่ ข เป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลคูณของจำนวนประชากรในพื้นที่ ข เมื่อสิ้นช่วงเวลาที่ศึกษา และจำนวนประชากรในพื้นที่ ก เมื่อเริ่มต้นช่วงเวลาที่ศึกษา ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ จนกระทั่งถึงเมื่อสิ้นช่วงเวลาที่ศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
Intensity, Stimulusความแรงของการกระตุ้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intensity (n ) ความเข้มข้น, ความหนาแน่น, ความแรงกล้า, ความรุนแรง, ความเร่าร้อน, การเอาจริงเอาจัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Despite the fact we have markedly increased our operational intensity we're not seeing any progress.แม้ว่าในข้อเท็จจริง เราได้เพิ่มความเข้มข้นของปฏิบัติการ แต่ก็ยังไม่เห็นความก้าวหน้า Body of Lies (2008)
Calculating by the rise in intensity of reports of incidents within the affected area, one can guess at a crude timetable.คำนวนจากการเพิ่มขึ้นของ ความรุนแรงของการรายงานเหตุการณ์ ในพื้นที่ที่ถูกกระทบ เราเดาตารางเวลาคร่าวๆ ได้ The Happening (2008)
"that sweeps over a deep ocean of emotional intensity.ที่ปกคลุมไปทั่วทะเลแห่งความปรารถนา Acafellas (2009)
Not a broken bone or damaged organ, which is remarkable considering the intensity of the fire.ไม่กระดูกหักหรือเสียหายอวัยวะ ซึ่งที่น่าสังเกต considering ความรุนแรงของไฟ Death Race 2 (2010)
Aural Intensitylออรัล อินเทนซิตี้! (ความรุนแรงของการใช้ปาก) Journey to Regionals (2010)
Now let's get out there. We got two minutes. Aural Intensity's almost finished.ไปกันเถอะ อีกแค่ 2 นาที ออรัล อินเทนซิตี้ จะจบแล้ว... Journey to Regionals (2010)
- I think Aural Intensity should win.ฉันว่า ออรัล อินเทนซิตี้ ควรชนะ Journey to Regionals (2010)
The 2010 Midwest Regional runners-up... from Fort Wayne, Indiana... the not-at-all-stupidly named Aural Intensitylรองชนะเลิศ ระดับภาค ปี 2010 จากฟอร์ท เวย์น, อินเดียน่า กับชื่อไม่อุบาทว์สักนิด ออรัล อินเทนซิตี้! Journey to Regionals (2010)
Fine. But we were so much better than Aural Intensity.แต่เราดีกว่า ออรัล อินเทนซิตี้ Journey to Regionals (2010)
That newton will need to generate the intensity--ที่นิวตันต้องใช้ในการกระตุ้น ความหนาแน่นของคลื่น... The Man from the Other Side (2010)
That intensity!นั่นคือ ความรุนแรง ! Personal Taste (2010)
That intensity is the key.ความรุนแรงคือกุญแจสำคัญ Personal Taste (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intensityHe was overwhelmed by the intensity of her love.
intensityThe lighting was set up to have the intensity controlled by one knob so you could produce the brightness as you want.
intensityWe were shocked by the intensity of our mother's anger.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแรง[N] intensity, See also: intenseness, strength, Syn. ความเข้ม, Ant. ความอ่อน, Example: เมื่ออยู่ในที่มีแสงสว่างมากเกินควร ควรสวมแว่นตาสีชาหรือสีดำเพื่อลดความแรงของแสง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเข้มข้น[n.] (khwām khemkhon) EN: intensity ; tanginess   FR: intensité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTENSITY    IH2 N T EH1 N S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intensity    (n) (i1 n t e1 n s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテンシティ[, intenshitei] (n) intensity [Add to Longdo]
メタルハイドライト[, metaruhaidoraito] (n) metal halide; MH; type of high intensity discharge (HID) light bulb [Add to Longdo]
異常震域[いじょうしんいき, ijoushin'iki] (n) region of anomalous seismic intensity [Add to Longdo]
強度[きょうど, kyoudo] (adj-na,n) strength; intensity; (P) [Add to Longdo]
原単位[げんたんい, gentan'i] (n) output level (e.g. in manufacturing); consumption rate (e.g. fuel, power); intensity [Add to Longdo]
厳しさ[きびしさ, kibishisa] (n) severity; strictness; intensity; (P) [Add to Longdo]
光度[こうど, koudo] (n) intensity of light [Add to Longdo]
光量[こうりょう, kouryou] (n) intensity (e.g. radiation, light); amount of light (radiation) [Add to Longdo]
光力[こうりょく, kouryoku] (n) the intensity or illuminating power of light [Add to Longdo]
高じる;昂じる;嵩じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (See 高ずる) to grow in intensity; to be aggravated; to get worse; to develop [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烈度[liè dù, ㄌㄧㄝˋ ㄉㄨˋ, ] intensity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intensity \In*ten"si*ty\, n. [LL. intensitas: cf. F.
   intensit['e]. See {Intense}.]
   [1913 Webster]
   1. The state or quality of being intense; intenseness;
    extreme degree; as, intensity of heat, cold, mental
    application, passion, etc.
    [1913 Webster]
 
       If you would deepen the intensity of light, you must
       be content to bring into deeper blackness and more
       distinct and definite outline the shade that
       accompanies it. --F. W. Robertson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics) The amount or degree of energy with which a
    force operates or a cause acts; effectiveness, as
    estimated by results produced.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) The magnitude of a distributed force, as pressure,
    stress, weight, etc., per unit of surface, or of volume,
    as the case may be; as, the measure of the intensity of a
    total stress of forty pounds which is distributed
    uniformly over a surface of four square inches area is ten
    pounds per square inch.
    [1913 Webster]
 
   4. (Photog.) The degree or depth of color or shade in a
    picture.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intensity
   n 1: the amount of energy transmitted (as by acoustic or
      electromagnetic radiation); "he adjusted the intensity of
      the sound"; "they measured the station's signal strength"
      [syn: {intensity}, {strength}, {intensity level}]
   2: high level or degree; the property of being intense [syn:
     {intensity}, {intensiveness}]
   3: the magnitude of sound (usually in a specified direction);
     "the kids played their music at full volume" [syn: {volume},
     {loudness}, {intensity}] [ant: {softness}]
   4: chromatic purity: freedom from dilution with white and hence
     vivid in hue [syn: {saturation}, {chroma}, {intensity},
     {vividness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top