ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fortify

F AO1 R T IH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fortify-, *fortify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fortify(vt) สร้างป้อมปราการ, See also: จัดการป้องกัน, Syn. barricade, entrench
fortify(vt) เสริมความแข็งแกร่ง, See also: ทำให้แข็งแรง, เสริมกำลัง
fortify(vt) เพิ่มคุณค่าอาหาร
fortify(vt) ให้กำลังใจ, See also: เสริมกำลังใจ
fortify with(phrv) ทำให้แข็งแรงด้วย
fortify against(phrv) ทำให้แข็งแรงเพื่อ (ป้องกันการโจมตี เช่น ขุดสนามเพลาะ, ป้อม, กำแพง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fortify(ฟอร์'ทิไฟ) { fortified, fortifying, fortifies } vt. ทำให้แข็งแรง, จัดการป้องกัน, สร้างสิ่งป้องกันข้าศึก, เพิ่มวิตามิน, เพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์. vi. สร้างสิ่งป้องกัน, See also: fortifiable adj. fortifier n. fortifyingly adv. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
fortify(vt) ทำให้แข็งแรง, สร้างป้อมปราการ, เตรียมป้องกัน, เสริมกำลัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fortify(vi) ปลุกใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fortify the palace guard.คุ้มกันปราสาทอย่างหนาเเน่น The Scorpion King (2002)
You've gotta fortify the corners of the moat firstนายต้องสร้างป้อม ตรงมุมคูน้ำรอบปราสาทก่อน Shelter (2007)
No matter how you fortify it this place is too close to the Tug and open to attack.ต่อให้นายทำป้อมปราการ แต่ที่นี่อยู่ใกล้แม่น้ำทั๊กเกินไป เปิดโล่งให้จู่โจมได้ง่าย Episode #1.2 (2012)
I'll be sure to fortify them.ฉันจะได้ป้องกันมันให้ดี Escape Plan (2013)
May David find his bliss and bring us home back safely. May Kenny and Casey fortify their sibling bond over the warm glow of our devoted hearts.อาจจะ kenny และเคซี่ย์จัดการพันธบัตรพี่น้องของพวกเขามากกว่า ความอบอุ่นของหัวใจ devouted ของเรา We're the Millers (2013)
No. We fortify the island.ไม่ เราจะสร้างป้อมคุ้มกันเกาะ How to Train Your Dragon 2 (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสริม[soēm] (v) EN: reinforce ; strenghten ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage  FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
เสริมสร้าง[soēmsāng] (v) EN: reinforce ; strengthen ; support ; fortify

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORTIFY F AO1 R T IH0 F AY2
FORTIFYING F AO1 R T IH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fortify (v) fˈɔːtɪfaɪ (f oo1 t i f ai)
fortifying (v) fˈɔːtɪfaɪɪŋ (f oo1 t i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
厳に[げんに, genni] (adv, vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure [Add to Longdo]
固め(P);堅め[かため, katame] (adj-na, n) (1) hardening; fortifying; (2) (固め only) pledge; vow; (3) (固め only) defense; defence; guarding; (P) [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1, vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる, 嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
国境を固める[こっきょうをかためる, kokkyouwokatameru] (exp, v1) to fortify the frontier [Add to Longdo]
腹ごしらえ;腹拵え[はらごしらえ, haragoshirae] (n, vs) having a meal (before doing something); fortifying oneself with a meal [Add to Longdo]
腹を拵える;腹をこしらえる[はらをこしらえる, harawokoshiraeru] (exp, v1) to have a meal (before doing something); to fortify oneself with a meal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fortify \For"ti*fy\, v. i.
   To raise defensive works. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fortify \For"ti*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Fortified}; p. pr. &
   vb. n. {Fortifying}.] [F. fortifier, L. fortificare; fortis
   strong + -ficare (in comp.) to make. See {Fort}, and {-fy}.]
   1. To add strength to; to strengthen; to confirm; to furnish
    with power to resist attack.
    [1913 Webster]
 
       Timidity was fortified by pride.   --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
       Pride came to the aid of fancy, and both combined to
       fortify his resolution.        --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To strengthen and secure by forts or batteries, or by
    surrounding with a wall or ditch or other military works;
    to render defensible against an attack by hostile forces.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fortify
   v 1: make strong or stronger; "This exercise will strengthen
      your upper body"; "strengthen the relations between the two
      countries" [syn: {strengthen}, {beef up}, {fortify}] [ant:
      {weaken}]
   2: enclose by or as if by a fortification [syn: {fortify},
     {fort}]
   3: prepare oneself for a military confrontation; "The U.S. is
     girding for a conflict in the Middle East"; "troops are
     building up on the Iraqi border" [syn: {arm}, {build up},
     {fortify}, {gird}] [ant: {demilitarise}, {demilitarize},
     {disarm}]
   4: add nutrients to; "fortified milk"
   5: add alcohol to (beverages); "the punch is spiked!" [syn:
     {spike}, {lace}, {fortify}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top