ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประสิทธิภาพ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประสิทธิภาพ-, *ประสิทธิภาพ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสิทธิภาพ(n) efficiency, See also: capability, ability, capacity, Syn. ความสามารถ, สมรรถนะ, Example: เครื่องจักรไอน้ำมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเครื่องจักรดีเซล, Thai Definition: ความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประสิทธิภาพน. ความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
efficiencyประสิทธิภาพ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
efficiencyประสิทธิภาพ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
efficiencyประสิทธิภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transfer efficiencyประสิทธิภาพการถ่ายโอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
compression efficiencyประสิทธิภาพการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
metal recovery; deposition efficiencyประสิทธิภาพการเติม, ประสิทธิภาพการพอกพูน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
deposition efficiency; metal recoveryประสิทธิภาพการเติม, ประสิทธิภาพการพอกพูน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
overall weld metal recoveryประสิทธิภาพการเติมโลหะรวม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
energy efficiency ratio (EER)ประสิทธิภาพการให้ความเย็น (อีอีอาร์) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
instantaneous efficiencyประสิทธิภาพขณะหนึ่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
External efficiencyประสิทธิภาพภายนอก [เศรษฐศาสตร์]
Educational efficiencyประสิทธิภาพทางการศึกษา [เศรษฐศาสตร์]
Efficiencyประสิทธิภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Efficiencyประสิทธิภาพ [การจัดการความรู้]
Industrial efficiencyประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
economic efficiencyประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์, Example: การใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดผลสูงสุดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นการจัดสรรทรัพยากรการผลิตและสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด การจะเกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจได้นั้น ที่สำคัญจะต้องมีการใช้ทรัพยากรโดยมีต้นทุนค่าเสียโอกาสต่ำสุด ซึ่งหมายความว่า ได้ผลผลิตสูงสุดจากทรัพยากรที่กำหนดให้ หรือ ใช้ทรัพยากรน้อยสุดจากผลผลิตที่ได้รับ [เศรษฐศาสตร์]
Check, Doubleประสิทธิภาพในการแยกวิเคราะห์ [การแพทย์]
Diffusion Coefficientประสิทธิภาพการซึม, สัมประสิทธิ์การซึมซ่าน, ค่าสัมประสิทธิการแผ่, ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่, สัมประสิทธิ์การแพร่ [การแพทย์]
Digestion, Efficiency ofประสิทธิภาพของการย่อย [การแพทย์]
Effective, Maximumประสิทธิภาพสูงสุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ladies and gentlemen, to conclude the performance of this great show, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ที่จะสรุป ประสิทธิภาพของการแสดงที่ ยอดเยี่ยมนี้ Pinocchio (1940)
Didn't they say something about a fight, an argument, between the old man and his son around about seven o'clock that night?ที่มีประสิทธิภาพมาก พวกเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการต่อสู้โต้แย้ง ระหว่างคนเก่าและลูกชายของเขาเกี่ยวกับรอบ 07: 00 ในคืนนั้น? 12 Angry Men (1957)
His shoulders were still powerful, although very old.ไหล่ของเขาก็ยังคงมี ประสิทธิภาพ แม้จะเก่ามาก The Old Man and the Sea (1958)
At the best, it's rank inefficiency.เมื่อทุกหยดของการนับน้ำ ที่ดีที่สุดก็คือการขาด ประสิทธิภาพการจัดอันดับ Me! How I Won the War (1967)
I need a man who has powerful friends.ฉันต้องการคนที่มีเพื่อนที่มีประสิทธิภาพ The Godfather (1972)
Pankot Palace was growing powerful again because of some ancient evil.Pankot พาเลซมีการเติบโตที่มีประสิทธิภาพอีกครั้ง เพราะของบางอย่างที่ชั่วร้ายโบราณ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Take a chance on something which could end up the most impactful moment for humanity, for the history of history.ใช้โอกาสในสิ่งที่สามารถทำได้ จบลงขณะที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับมนุษย ชาติประวัติศาสตร์ Contact (1997)
An alien intelligence has got be more advanced and that means efficiency functioning on multiple levels and in multiple dimensions.หน่วยสืบราชการลับของ มนุษย์ต่างดาวได้จะสูงขึ้น และนั่นหมายความว่า มีประสิทธิภาพ ทำงานในหลายระดับ Contact (1997)
An all-powerful God created the universe then decided not to give any proof of His existence?ขอบคุณ ทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพ พระเจ้าทรงสร้างจักรวาล แล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ให้หลักฐาน ของการดำรงอยู่ของเขาหรือไม่? Contact (1997)
Should we get the opportunity, we must be prepared to conduct the interrogation with the at most efficiency.อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเลยทีเดียว The Jackal (1997)
He's a powerful man.เขาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ Princess Mononoke (1997)
Call him up long-distance and say, "Dad, now what?"ระบบพื้นฐาน ของไซเบอร์เน็ต สามารถช่วยการเพิ่มประสิทธิภาพ Fight Club (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสิทธิภาพ[prasitthiphāp] (n) EN: efficiency ; usefulness ; effectiveness  FR: efficacité [ f ] ; utilité [ f ]
ประสิทธิภาพ[prasitthiphāp] (n) EN: ability ; capability ;capacity  FR: capacité [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, See also: capacity, Syn. capableness
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
killer(adj, slang) มีประสิทธิภาพอย่างมาก, น่าประทับใจมาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
power(n) ความสามารถ, See also: ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, Syn. capability, ability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
adept(adj. อะเดพทฺ', -n. แอด' เดพทฺ, อะเดพทฺ') ชำนาญ, มีประสิทธิภาพ, เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ
analogy(อะแนล' โลจี) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, ภาวะอุปมาเหมือน, การเปรียบเหมือน, ประสิทธิภาพเหมือนกัน (resemblance)
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
arcanum(อาร์เค'นัม) n., (pl. -na) ความลี้ลับตำรับยาลับที่มีประสิทธิภาพสูง
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
adept(adj) ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีประสิทธิภาพ, เก่ง
capability(n) ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ, ฝีมือ
capable(adj) สามารถ, มีฝีมือ, มีประสิทธิภาพ
effect(n) ผล, ผลกระทบ, ประสิทธิภาพ, อิทธิพล, ปรากฏการณ์, ทรัพย์สิน
effective(adj) มีประสิทธิภาพ, เป็นผล, ได้ผล, มีผลบังคับใช้
efficacious(adj) เป็นผลดี, ประสิทธิภาพดี, ได้ผลชะงัด
efficacy(n) ความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถภาพ
efficiency(n) ประสิทธิภาพ, ความสามารถ, ประสิทธิผล, ความได้ผล
efficient(adj) สามารถ, ซึ่งมีประสิทธิภาพ, ซึ่งได้ผลต่อ
flimsy(adj) แบบบาง, โงนเงน, บอบบาง, ไม่มีแก่นสาร, ไม่มีประสิทธิภาพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
効率[こうりつ, kouritsu] (adj) ประสิทธิภาพ

German-Thai: Longdo Dictionary
Leistung(n) |die, pl. Leistungen| ความสามารถ, ประสิทธิภาพ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top