Search result for

restraint

(65 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restraint-, *restraint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restraint[N] การหน่วงเหนี่ยว, See also: การควบคุม, การหักห้ามใจ, การข่มอารมณ์, Syn. moderation, temperance, self-denial, Ant. slackness, laxity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restraint(รีสเทรนทฺ') n. การยับยั้ง,การหยุดยั้ง,การหักห้าม,การอดกลั้น,การกลั้น,การห้ามปราม,การดึงบังเหียน,การหน่วงเหนี่ยว,วิธีการยังยั้งดังกล่าว,การข่มใจ, Syn. constraint,rein

English-Thai: Nontri Dictionary
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
SELF-self-restraint(n) ความข่มใจตนเอง,ความอดกลั้น,ความระงับใจตนเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restraintการกัก, การยึดยั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restraint๑. การหน่วงเหนี่ยว, การกักขัง, การควบคุมตัว (ก. อาญา)๒. การจำกัด, ข้อจำกัด, การยับยั้ง (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restraint of marriageข้อจำกัดในการสมรส (เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ยกให้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restraint of princesการถูกจำกัดโดยอำนาจรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restraint of tradeการจำกัดขอบเขตการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
restraint of tradeการจำกัดขอบเขตการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restraint on alienationการจำกัดสิทธิในการโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restraint; constraintเงื่อนไขบังคับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
restraintsการหน่วงเหนี่ยว ดู arrests, restraints and detainments [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restraint of tradeการจำกัดทางการค้า [TU Subject Heading]
Restraint, Physicalการยึดยั้งร่างกาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Augmenting our restraint and is your personal recording unit.การขยายความยับยั้งชั่ง ใจของเราและ การสื่อสารระบบย่อยคอนโซล เป็นหน่วยบันทึกส่วนตัวของคุณ Contact (1997)
Restraint secure. Life support functions normal. Roger.ความยับยั้งชั่งใจที่เชื่อถือได้ ฟังก์ชั่นการสนับสนุนชีวิตตามปกติ Contact (1997)
No desire without restraintไม่มีความปรารถนา โดยปราศจากความอดกลั้น Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ The Dreamers (2003)
now, i usually don't deny my guests a drink, but... something tells me if i give you water you'll bust out of those restraints before the glass is empty.ธรรมดาฉันไม่เคยปฏิเสธน้ำกะแขก แต่มีอะไรบางอย่างบอกฉันว่า ถ้าฉันให้น้ำนาย นายจะออกมาจากที่มัดไว้ก่อนที่น้ำจะหมดแก้วซะอีก Aqua (2005)
I think I'm handling myself with a little bit of fucking restraint, how you got me chained up here like I'm some kind of dog!ฉันคิดว่าฉันคือการลำเลียงด้วยตัวเอง\กับเล็กน้อยของการร่วมเพศการยับยั้ง อย่างไรคุณได้ฉันล่ามขึ้นที่นี่\ชอบฉันอยู่ชนิดจำนวนหนึ่งของสุนัข! Black Snake Moan (2006)
- Vessel restraints unlocked.- ปลดล็อคความหน่วงภายใน The Astronaut Farmer (2006)
If Kira before and after the restraint was the same person... then the distribution wouldn't be so different.ถ้าคิระคนก่อนและคนหลังถูกควบคุมโดยคนเดียวกัน การกระทำคงไม่ต่างกันขนาดนี้ Death Note: The Last Name (2006)
The government is asking for restraint.รัฐบาลสั่งควบคุมสถานการณ์ Faith Like Potatoes (2006)
There's no signs of restraint, no violence,no struggle.แต่ก็ไม่มีร่องรอยการกักขัง การใช้ความรุนแรง,การขัดขืนเลยนี่นา The Magnificent Seven (2007)
I have shown restraint.ฉันถึงคงความรวยเอาไว้ได้ Becoming Jane (2007)
We are going to have to get a restraint order. See you in court.เราต้องขออำนาจศาลยับยั้งไว้ก่อน เจอกันในศาล... Mr. Brooks (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restraintInstitutionally, a major restraint is the copyright problem.
restraintIn such a case, restraints in fiscal policy must be brought into play.
restraintShe was angry, but she spoke with restraint.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งยึดเหนี่ยว[N] restraint, Syn. เครื่องยึดเหนี่ยว
สิ่งเหนี่ยวรั้ง[N] restraint, Syn. สิ่งยึดเหนี่ยว
ตัวยับยั้ง[N] inhibitor, See also: restraint, restriction, Thai definition: สิ่งที่ทำให้เกิดการหยุดพักหรือหยุดชะงักการกระทำออกไปก่อน
ทำใจ[V] restraint one's mind, See also: control one's mind, Syn. บังคับใจ, ควบคุมใจ, Example: สุดากำลังทำใจเรื่องที่เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้
การยับยั้งชั่งใจ[N] restraint, See also: constraint, control, check, Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ, Example: การยับยั้งชั่งใจในเรื่องต่างๆ สามารถฝึกฝนกันได้โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง และครู, Thai definition: การคิดรอบคอบก่อนทำ
ความยับยั้งชั่งใจ[N] restraint, See also: check, curb, suppress, Syn. การหักห้ามใจ, การข่มใจ, Example: การขาดการควบคุมอารมณ์ทำให้คนเรากระทำการตามแรงกระตุ้นของอารมณ์โดยขาดความยับยั้งชั่งใจ, Thai definition: การคิดรอบคอบก่อนทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai tūa-ēng) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint   FR: se contrôler soi-même
เหิม[v.] (hoēm) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints   
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate   FR: être réservé ; faire preuve de réserve
การอดใจ[n.] (kān otjai) EN: restraint   
การระงับใจ[n.] (kān ra-ngapjai) EN: restraint   
การยับยั้งชั่งใจ[v. exp.] (kān yapyangchangjai) EN: restraint   
ควบคุมใจ[v. exp.] (khwāpkhum jai) EN: restraint ones mind   
พล่าม[v.] (phlām) EN: babble ; talk without restraint ; chatter   FR: bavarder
ตามอำเภอใจ[adv.] (tām amphoējai) EN: arbitrarily ; at will ; wilfully ; as desire ; as one wish ; without restraint ; freely ; as one likes   FR: arbitrairement
ทำใจ[v.] (thamjai) EN: restraint one' s mind   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTRAINT    R AH0 S T R EY1 N T
RESTRAINT    R IY0 S T R EY1 N T
RESTRAINTS    R AH0 S T R EY1 N T S
RESTRAINTS    R IY0 S T R EY1 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restraint    (n) (r i1 s t r ei1 n t)
restraints    (n) (r i1 s t r ei1 n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克制[kè zhì, ㄎㄜˋ ㄓˋ, ] restraint; self-control, #12,976 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽目を外す[はめをはずす, hamewohazusu] (exp,v5s) to cut loose; to act without restraint [Add to Longdo]
遠慮[えんりょ, enryo] (adj-na,n,vs) diffidence; restraint; reserve; discretion; tact; thoughtfulness; (P) [Add to Longdo]
我慢しないで[がまんしないで, gamanshinaide] (exp) (See 我慢) without restraint; without hesitation; without holding back [Add to Longdo]
侃侃諤諤;侃々諤々;侃々諤諤[かんかんがくがく, kankangakugaku] (adj-no,adj-t,adv-to) outspoken; arguing (heatedly) what one believes in; insisting on something without restraint [Add to Longdo]
繋縛[けいばく, keibaku] (n,vs) constraint; restraint [Add to Longdo]
牽制;けん制[けんせい, kensei] (n,vs) check; restraint; constraint; diversion; feint; screen [Add to Longdo]
牽束[けんそく, kensoku] (n) restraint; being exclusively absorbed in something [Add to Longdo]
己に克ち礼に復る[おのれにかちれいにかえる, onorenikachireinikaeru] (exp) (arch) (See 克己復礼) act with restraint and conform to the ways of etiquette [Add to Longdo]
拘束[こうそく, kousoku] (n,vs) restriction; restraint; binding; constraint; (P) [Add to Longdo]
克己復礼[こっきふくれい, kokkifukurei] (n,vs) exercising self-restraint and conforming to the rules of etiquette and formality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restraint \Re*straint"\, n. [OF. restraincte, fr. restrainct, F.
   restreint, p. p. of restraindre, restrendre. See {Restrain}.]
   1. The act or process of restraining, or of holding back or
    hindering from motion or action, in any manner; hindrance
    of the will, or of any action, physical or mental.
    [1913 Webster]
 
       No man was altogether above the restrains of law,
       and no man altogether below its protection.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being restrained.
    [1913 Webster]
 
   3. That which restrains, as a law, a prohibition, or the
    like; limitation; restriction.
    [1913 Webster]
 
       For one restraint, lords of the world besides.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Repression; hindrance; check; stop; curb;?oercion;
     confinement; limitation; restriction.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restraint
   n 1: the act of controlling by restraining someone or something;
      "the unlawful restraint of trade"
   2: discipline in personal and social activities; "he was a model
     of polite restraint"; "she never lost control of herself"
     [syn: {restraint}, {control}] [ant: {unrestraint}]
   3: the state of being physically constrained; "dogs should be
     kept under restraint" [syn: {constraint}, {restraint}]
   4: a rule or condition that limits freedom; "legal restraints";
     "restraints imposed on imports"
   5: lack of ornamentation; "the room was simply decorated with
     great restraint" [syn: {chasteness}, {restraint},
     {simplicity}, {simpleness}]
   6: a device that retards something's motion; "the car did not
     have proper restraints fitted" [syn: {restraint},
     {constraint}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top