ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tighten

T AY1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tighten-, *tighten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tighten(vi) กลายเป็นแน่นหนา
tighten(vt) ทำให้แน่นหนา, See also: ทำให้แน่นหรือตึงขึ้น, ผูกให้แน่น, Syn. fasten
tighten one's belt(idm) ประหยัด
tighten one's belt(idm) ประหยัดมาก, See also: ต้องใช้เงินอย่างประหยัดมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tighten(ไท'เทิน) vt., vi. ทำให้แน่นหนา, ทำให้รัดกุม, กลายเป็นแน่นหนา, กลายเป็นรัดกุม, กวดขัน., See also: tightener n., Syn. tauten, stretch

English-Thai: Nontri Dictionary
tighten(vt) ผูกแน่น, กวดขัน, รัด, อัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"We must tighten our belts.""เราจะต้องรัดเข็มขัดของเราให้แน่น" The Great Dictator (1940)
And tighten your wrist.และกระชับข้อมือของคุณ The Birdcage (1996)
No, straighten it, then tighten it.ไม่ตรงมันแล้วทำให้มันแน่น The Birdcage (1996)
Have your men tighten things up.เฮ้ยพวกนายเตรียมพร้อมรึยัง Underworld (2003)
When I got to the storage room, I flooded the box with argon... and I had to tighten it up to secure the leaks.พอมาถึงห้องเก็บของในโกดัง ก็อัดอาร์กอนเข้าไปในกล่อง แล้วก็ขันให้แน่น กันมันรั่ว Primer (2004)
Get them back to their positions. Tighten security.บอกพวกมันเข้าไปที่พัก แล้วตรึงกำลังเพิ่ม The Great Raid (2005)
Please tighten all spools, nuts, bolts and detachable appendages.กรุณาเก็บสายไฟ น็อต ตะปู และชิ้นส่วนที่อาจหลุดง่ายทุกชิ้นให้ดี Robots (2005)
It's her own fault, bless her. She just tightens up.โทษใครไม่ได้แล้ว ต้องโทษตัวเอง เธอเกร็งเกินไป Match Point (2005)
First off, tighten your stomach muscles.ก่อนอื่น เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง Imagine Me & You (2005)
It tighten its grip on us, locks us stronger, ...clenches stronger.ทั้งเบียดทั้งรัดเราอย่างแน่น เกาะกลุ่มกันไว้ March of the Penguins (2005)
I think we're on the right track. Just tighten it up a little bit.เราทำดีแล้วแค่ซ้อมอีกนิดหน่อย Just My Luck (2006)
Coop, come help me tighten the dogs' collars so they don't get loose.คูป คูป มาช่วยชั้นหน่อย รัดปลอกคอให้แน่นที Eight Below (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tightenCritics are coming down hard on tightened economic restrictions.
tightenHe suddenly tightened his arm around her.
tightenI have to tighten my belt.
tightenInterest rates will move up due to monetary tightening.
tightenSmall businesses will have to tighten their belts to survive.
tightenThe sail tightened in the strong wind.
tightenThe skin tightened as it dried.
tightenTighten the lid so that it doesn't go bad.
tightenTighten the strap around the suitcase.
tightenTo make our house payments, we're going to have to tighten our belt.
tightenWitch hazel tightens pores without drying skin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัน(v) tighten, See also: screw tight, wrench, Ant. คลาย, ผ่อน, Example: อย่าลืมขันตะปูให้แน่นหน่อยนะ, Thai Definition: ทำให้ตึงหรือให้แน่น
แขม่ว(v) pull in the stomach, See also: tighten one's stomach, Syn. กระแหม่ว, Example: เธอไม่ต้องแกล้งแขม่วท้องให้ดูผอมหรอก ยังไงก็คับอยู่ดี, Thai Definition: บังคับให้กล้ามเนื้อท้องยุบลงโดยการผ่อนลมหายใจ
สัก(v) stretch, See also: tighten, Example: พ่อสักว่าวให้ตึง, Thai Definition: ทำให้ตึง, ทำให้แน่น
รัดเข็มขัด(v) tighten one's belt, Example: พนักงานอากาศหญิงประกาศว่า โปรดรัดเข็มขัดที่นั่งของท่าและงดการสูบบุหรี่
กระชับ(v) strengthen, See also: tighten, reinforce, fortify, support, promote, intensify, Syn. เชื่อม, Ant. ตัด, Example: รัฐบาลไทยกระชับสัมพันธไมตรีกับพม่าด้วยการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่ม, Notes: (เขมร)
กวด(v) tighten, See also: twist, Syn. ขัน, ไข, Example: พ่อกวดเชือกให้แน่นแล้วผูกกับขื่อบ้าน, Thai Definition: ทำให้แน่น, ตึง หรือเขม็งยิ่งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขม็ง[khamēng] (v) EN: twist ; tighten ; tauten
ขัน[khan] (v) EN: tighten ; screw tight ; wrench ; twist  FR: resserrer ; visser
เข้มงวด[khem-ngūat] (v) EN: strict ; tighten
รัด[rat] (v) EN: bind ; fasten ; tighten ; tie ; squeeze ; hug ; be tight ; be a snug  FR: serrer ; sangler
รัดเข็มขัด[rat khemkhat] (v, exp) EN: tighten one's belt  FR: serrer la ceinture ; se serrer la ceinture
รัดเข็มขัด[rat khemkhat] (v, exp) EN: tighten one's belt ; economize ; save  FR: se serrer la ceinture ; économiser
รึง[reung] (v) EN: be tight ; tighten
สัก[sak] (v) EN: stretch ; tighten  FR: renforcer
ทำให้แน่น[thamhai naen] (v, exp) EN: tighten

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TIGHTEN T AY1 T AH0 N
TIGHTENS T AY1 T AH0 N Z
TIGHTENED T AY1 T AH0 N D
TIGHTENING T AY1 T AH0 N IH0 NG
TIGHTENING T AY1 T N IH0 NG
TIGHTENINGS T AY1 T AH0 N IH0 NG Z
TIGHTENINGS T AY1 T N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tighten (v) tˈaɪtn (t ai1 t n)
tightens (v) tˈaɪtnz (t ai1 t n z)
tightened (v) tˈaɪtnd (t ai1 t n d)
tightening (v) tˈaɪtnɪŋ (t ai1 t n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゅん[kyun] (adv, adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
引き締まる(P);引き締る(io);引きしまる[ひきしまる, hikishimaru] (v5r, vi) to become tense; to be tightened; (P) [Add to Longdo]
引き締め(P);引締め(P)[ひきしめ, hikishime] (n) tightening; (P) [Add to Longdo]
引き締める(P);引締める(P)[ひきしめる, hikishimeru] (v1, vt) to tighten; to stiffen; to brace; to strain; (P) [Add to Longdo]
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
規制強化[きせいきょうか, kiseikyouka] (n) tightening of regulations [Add to Longdo]
金融引き締め;金融引締め[きんゆうひきしめ, kinyuuhikishime] (n) monetary tightening; credit squeeze; credit crunch [Add to Longdo]
綱紀粛正[こうきしゅくせい, koukishukusei] (n) eliminating corruption among government officials; tightening discipline (among) [Add to Longdo]
搾る(P);絞る(P)[しぼる, shiboru] (v5r, vt) to press; to wring; to squeeze; to narrow (down); to whittle (down); to tighten; (P) [Add to Longdo]
耐乏予算[たいぼうよさん, taibouyosan] (n) austerity (belt-tightening) budget [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tighten \Tight"en\, v. t. [imp. & p. p. {Tightened}; p. pr. &
   vb. n. {Tightening}.]
   To draw tighter; to straiten; to make more close in any
   manner.
   [1913 Webster]
 
      Just where I please, with tightened rein
      I'll urge thee round the dusty plain.  --Fawkes.
   [1913 Webster]
 
   {Tightening pulley} (Mach.), a pulley which rests, or is
    forced, against a driving belt to tighten it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tighten
   v 1: make tight or tighter; "Tighten the wire" [syn: {tighten},
      {fasten}]
   2: become tight or tighter; "The rope tightened"
   3: restrict; "Tighten the rules"; "stiffen the regulations"
     [syn: {stiffen}, {tighten}, {tighten up}, {constrain}]
   4: narrow or limit; "reduce the influx of foreigners" [syn:
     {reduce}, {tighten}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top