ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pressure

P R EH1 SH ER0   
132 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pressure-, *pressure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pressure[N] การกด
pressure[N] ความกดดัน, Syn. constraint, humiliation, Ant. aid, encouragement
pressure[N] แรงกระตุ้น, Syn. force, Ant. relief
pressure[N] แรงกดบนพื้นผิว
pressure[N] ความกดอากาศ
pressure[VT] กดดันให้ทำ, See also: กระตุ้นให้ทำ, Syn. compel
pressured[ADJ] ซึ่งกดดัน, Syn. pressed
pressure-cook[VT] ทำอาหารในหม้อต้มที่ใช้ความอัดดันจากไอน้ำ
pressure be on[IDM] บีบบังคับ, See also: บังคับ
pressure gauge[N] เครื่องวัดความกดดันของก๊าซหรือของเหลว, See also: เครื่องวัดความดันไอน้ำหรือแก๊ซ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pressure(เพรส'เชอะ) n. ความกดดัน,การกด,การอัด,การเบียด,การบีบคั้น,แรงกดดัน,ความกดดันของบรรยากาศ,การรบกวน,การบีบบังคับ,ความดันกระแสไฟฟ้า. vt. บีบ,บีบบังคับ,กดดัน,อัด, Syn. pressing
pressure cookern. หม้อต้มที่สามารถเพิ่มความอัดดันจากไอน้ำ ทำให้อาหารสุกเร็วหรือเนื้อเปื่อยง่ายขึ้น
pressure gageเครื่องวัดความกดดันของแก๊สหรือของเหลว
pressure gauge n.เครื่องวัดความกดดันของแก๊สหรือของเหลว
pressure gradientn. ระดับการเปลี่ยนแปลงของความกดดันบรรยากาศ
air pressureความกดดันอากาศ., Syn. atmospheric pressure
atmospheric pressureความกดดันบรรยากาศ, Syn. barometric pressure
barometric pressuren. ความกดดันของบรรยากาศ
blood pressureความดันโลหิต,ความดันของเลือดที่มีต่อผนังภายในเส้นเลือด
diastolic pressuren. ความดันโลหิต (ที่หลอดโลหิตแดงใหญ่) เป็นความดันเมื่อหัวใจคลายตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
pressure(n) ความดัน,ความกดดัน,การบีบบังคับ,แรงอัด
BLOOD blood pressure(n) ความดันโลหิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pressure๑. ความกด, ความดัน๒. แรงกด, แรงดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure๑. แรงกด๒. ความดัน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pressureแรงกดดัน, ความกดดัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pressureความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure application timeเวลาใช้แรงกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pressure areaบริเวณรับแรงกด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure bleederเครื่องอัดน้ำมันเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure cap; radiator pressure capฝาหม้อน้ำความดัน [มีความหมายเหมือนกับ radiator cap] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure change of expansion valveการเปลี่ยนความดันทางออกของวาล์วระเหยสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure contact areaพื้นที่สัมผัสรับแรงกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pressureความดัน, ขนาดของแรงที่กระทำตั้งฉากต่อ 1 หน่วยพื้นที่ของพื้นที่ผิว หน่วยของความดันเป็นนิวตันต่อตารางเมตร หรือพาสคัลในระบบเอสไอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pressure altimeterเครื่องวัดความสูง หรือมาตรวัดสูง (แอลติมิเตอร์) แบบใช้ความกด [อุตุนิยมวิทยา]
Pressure anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบใช้ความกด [อุตุนิยมวิทยา]
pressure cellpressure cell, เครื่องมือวัดแรงดันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Pressure groupsกลุ่มอิทธิพล [TU Subject Heading]
pressure headpressure head, เฮดความดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Pressure plate anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบแผ่นความกด [อุตุนิยมวิทยา]
pressure relief valvepressure relief valve, ลิ้นลดความดัน, ประตูน้ำลดความดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
pressure relief wellpressure relief well, บ่อลดแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Pressure tube anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบใช้หลอดความกด [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As it went down, slipping lightly through the old man's fingers... ... he could still feel the great weight... ... though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible.ในขณะที่มันลงไปเบา ๆ ลื่น ไถล ผ่านมือของชายชรา เขายังคงสามารถรู้สึกถึง น้ำหนักที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
Don't put that much pressure on it.อยาให้เครื่องทํางานหนักมากนัก Jaws (1975)
You said you saw me, and the pressure started.คุณบอกนักข่าวว่าคุณเห็น คุณเริ่มต้นแล้ว Oh, God! (1977)
You're under no pressure to figure all this out.คุณไม่ภายใต้ความกดดันที่จะคิดออกนี้ทั้งหมด First Blood (1982)
The pressure seems okay.ความดันดูเหมือนว่า โอเค นาว? 2010: The Year We Make Contact (1984)
There is a small pressure leak in the aft heating unit.มีการรั่วไหลของความดันขนาด เล็กที่อยู่ใน หน่วยความร้อนท้ายเรือ มัน เป็นอะไรที่ร้ายแรง 2010: The Year We Make Contact (1984)
you don't feel a certain degree of urgent pressure on the inner wall of your bladder now right at this moment?- ไม่ ไม่รู้สึกถึงแรงดัน ในกระเพาะปัสสาวะ ตอนนี้เหรอ? Spies Like Us (1985)
I had to exert pressure just to keep you in this thing. Don't give me heat about my word.ฉันบีบให้เขาใส่ชื่อคุณ ดังนั้นอย่ามีปัญหากับฉัน Punchline (1988)
Is there any pressure right here?เจ็บตรงนี้มั้ย Punchline (1988)
I sometimes dress as a commoner to escape the pressures of palace life.บางครั้งฉันก็แต่งตั้งแบบคนธรรมดา เพื่อหนีจากชีวจิตกดดันในราชวัง Aladdin (1992)
There was no pressure of any kind.มีความดันใด ๆ ที่ไม่เห็นชอบ In the Name of the Father (1993)
Geology is the study of pressure and time.ธรณีวิทยาคือการศึกษาของความดันและเวลา The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pressureAn air traffic controller is an extremely high pressure job.
pressureAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
pressureAspirin has no effect on the blood pressure.
pressureBlood pressure is important as a barometer of health.
pressureCould you check the tire pressure?
pressureExternal pressure grows ever more intense.
pressureHe brought pressure to bear on our decision.
pressureHe has to have his blood pressure taken every day.
pressureHe suffered from high blood pressure.
pressureHe will never yield to the pressure of a politician.
pressureHe yielded to pressure.
pressureHowever, maybe from the sudden change in pressure when you put them, having your ears pop is a problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกดดัน[N] pressure, See also: compression, impression
แรงกดดัน[N] pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงดัน
แรงดัน[N] pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงกดดัน
แรงกดดัน[N] pressure, See also: compression, force, Example: หากเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้น จะทำให้แรงกดดันของบรรยากาศรอบตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก และรวดเร็ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
แรงกดดัน[N] pressure, See also: force, constraint, coercion, influence, Syn. แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, Example: สยามจำต้องลงนามในสนธิสัญญาบาวริงตามแรงกดดันของมหาอำนาจตะวันตก, Thai definition: พลังที่บีบคั้นให้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
แรงดัน[N] pressure, Example: เรือเหาะเคลื่อนที่ไปตามแรงดันของเครื่องจักรกลที่ติดตั้งไว้ข้างลำตัว
แรงอัด[N] pressure, Example: การสกัดน้ำมันออกจากเมล็ดฝ้ายมี 2 แบบ คือ การอัดบีบด้วยแรงอัดกำลังสูง และการใช้สารเคมีละลายน้ำมัน
เตาฟู่[N] pressure stove, Thai definition: เตาที่ใช้สูบลมพ่นน้ำมันให้ขึ้นไปถูกไฟลุกเป็นเปลว
เจ้าพายุ[N] pressure lamp, Example: ในสมัยก่อนพอค่ำลงคนมักจุดตะเกียงเจ้าพายุใช้กัน, Count unit: ดวง, Thai definition: ชื่อตะเกียงหิ้วชนิดหนึ่งที่เผาไส้แล้วสูบลมให้ดันน้ำมันขึ้นไปเลี้ยงไส้ให้เกิดแสงสว่างนวล
การกดดัน[N] pressure, Example: การกดดันทำให้เกิดความเครียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกดจุด[n.] (kān kotjut) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief   
เข็น[v.] (khen) EN: push ; put pressure on ; egg on ; goad   FR: pousser ; déplacer ; faire pression
ความดัน[n.] (khwāmdan) EN: pressure   FR: pression [f] ; tension [f] ; tension (artérielle) [f]
ความดันโลหิต[n. prop.] (khwāmdan lōhit) EN: blood pressure   FR: tension artérielle [f]
ความดันโลหิตสูง[n. exp.] (khwāmdan lōhit sūng) EN: high blood pressure   FR: tension (artérielle) maximale [f] ; tension (artérielle) supérieure [f]
ความดันโลหิตต่ำ[n. exp.] (khwāmdan lōhit tam) EN: low blood pressure   FR: tension (artérielle) minimale [f] ; tension (artérielle) inférieure [f]
ความกดอากาศสูง[n. exp.] (khwām kot akāt sūng) EN: high pressure   FR: haute pression [f]
ความกดอากาศต่ำ[n. exp.] (khwām kot akāt tam) EN: low pressure   FR: basse pression [f]
ความกดดัน[n.] (khwām kotdan) EN: pressure ; frustration ; tension   FR: tension [f] ; pression [f]
กดดัน[v.] (kotdan) EN: push ; press; bring pressure to bear (on)   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRESSURE P R EH1 SH ER0
PRESSURED P R EH1 SH ER0 D
PRESSURES P R EH1 SH ER0 Z
PRESSURE'S P R EH1 SH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pressure (n) prˈɛʃər (p r e1 sh @ r)
pressured (n) prˈɛʃərd (p r e1 sh @ r d)
pressures (n) prˈɛʃəz (p r e1 sh @ z)
pressure-gauge (n) prˈɛʃə-gɛɪʤ (p r e1 sh @ - g ei jh)
pressure-cooker (n) prˈɛʃə-kukər (p r e1 sh @ - k u k @ r)
pressure-gauges (n) prˈɛʃə-gɛɪʤɪz (p r e1 sh @ - g ei jh i z)
pressure-cookers (n) prˈɛʃə-kukəz (p r e1 sh @ - k u k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压力[yā lì, ㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] pressure, #811 [Add to Longdo]
压强[yā qiáng, ㄧㄚ ㄑㄧㄤˊ, / ] pressure, #41,289 [Add to Longdo]
压力锅[yā lì guō, ㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛ, / ] pressure cooking, #53,347 [Add to Longdo]
压线[yā xiàn, ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] pressure crease; fig. to toil for sb else's benefit; line ball (i.e. on the line), #63,590 [Add to Longdo]
钻压[zuān yā, ㄗㄨㄢ ㄧㄚ, / ] pressure on a drill bit, #106,413 [Add to Longdo]
压力容器[yā lì róng qì, ㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧˋ, / ] pressure vessel [Add to Longdo]
压力强度[yā lì qiáng dù, ㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ, / ] pressure (as measured) [Add to Longdo]
轧染机[yà rǎn jī, ㄧㄚˋ ㄖㄢˇ ㄐㄧ, / ] pressure roller used in dyeing trough [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andruckrolle {f}pressure roll [Add to Longdo]
Aufladung {f}pressure charging; supercharging [Add to Longdo]
Ausblaskammer {f} [techn.]pressure chamber [Add to Longdo]
Dampfkochtopf {m}pressure cooker [Add to Longdo]
Druck {m} | Druck ausüben auf | gleichmäßiger Druckpressure | to put pressure on | smooth and continuous pressure [Add to Longdo]
Druckabfall {m}pressure decrease [Add to Longdo]
Druckaufnehmer {m} [techn.]pressure transducer; pressure sensor [Add to Longdo]
Druckaufbau {m} [techn.]pressure built-up [Add to Longdo]
Druckausdehnungsgefäß {n}pressure compensating tank [Add to Longdo]
Druckausgleich {m}pressure balance [Add to Longdo]
Druckausgleichsbehälter {m}pressure compensation container [Add to Longdo]
Druckausgleichsventil {n}pressure compensation valve [Add to Longdo]
Druckbegrenzung {f}pressure limits [Add to Longdo]
Druckbegrenzungsventil {n}; Überdruckventil {n}pressure relieve valve [Add to Longdo]
Druckbehälter {m}; Kessel {m}pressure vessel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆとり教育[ゆとりきょういく, yutorikyouiku] (exp) "education with breathing space" system; pressure-free education [Add to Longdo]
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency [Add to Longdo]
ゲージ圧力[ゲージあつりょく, ge-ji atsuryoku] (n) pressure gauge [Add to Longdo]
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
バックプレッシャー[, bakkupuressha-] (n) backpressure [Add to Longdo]
パスカル[, pasukaru] (n) (1) pascal (unit of pressure); (2) {comp} PASCAL (language); (3) Pascal (Blaise); (P) [Add to Longdo]
プレッシャー[, puressha-] (n) pressure; (P) [Add to Longdo]
プレッシャーグループ[, puressha-guru-pu] (n) pressure group [Add to Longdo]
マスクスクイズ[, masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face [Add to Longdo]
マスクブロー[, masukuburo-] (vs) (See マスククリア) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water or equalize the pressure (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pressure \Pres"sure\ (?; 138), n. [OF., fr. L. pressura, fr.
   premere. See 4th {Press}.]
   1. The act of pressing, or the condition of being pressed;
    compression; a squeezing; a crushing; as, a pressure of
    the hand.
    [1913 Webster]
 
   2. A contrasting force or impulse of any kind; as, the
    pressure of poverty; the pressure of taxes; the pressure
    of motives on the mind; the pressure of civilization.
    [1913 Webster]
 
       Where the pressure of danger was not felt.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Affliction; distress; grievance.
    [1913 Webster]
 
       My people's pressures are grievous.  --Eikon
                          Basilike.
    [1913 Webster]
 
       In the midst of his great troubles and pressures.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   4. Urgency; as, the pressure of business.
    [1913 Webster]
 
   5. Impression; stamp; character impressed.
    [1913 Webster]
 
       All saws of books, all forms, all pressures past.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) The action of a force against some obstacle or
    opposing force; a force in the nature of a thrust,
    distributed over a surface, often estimated with reference
    to the amount upon a unit's area.
    [1913 Webster]
 
   7. Electro-motive force.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Atmospheric pressure}, {Center of pressure}, etc. See under
    {Atmospheric}, {Center}, etc.
 
   {Back pressure} (Steam engine), pressure which resists the
    motion of the piston, as the pressure of exhaust steam
    which does not find free outlet.
 
   {Fluid pressure}, pressure like that exerted by a fluid. It
    is a thrust which is normal and equally intense in all
    directions around a point. --Rankine.
 
   {Pressure gauge}, a gauge for indicating fluid pressure; a
    manometer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pressure
   n 1: the force applied to a unit area of surface; measured in
      pascals (SI unit) or in dynes (cgs unit); "the compressed
      gas exerts an increased pressure" [syn: {pressure},
      {pressure level}, {force per unit area}]
   2: a force that compels; "the public brought pressure to bear on
     the government"
   3: the act of pressing; the exertion of pressure; "he gave the
     button a press"; "he used pressure to stop the bleeding"; "at
     the pressing of a button" [syn: {press}, {pressure},
     {pressing}]
   4: the state of demanding notice or attention; "the insistence
     of their hunger"; "the press of business matters" [syn:
     {imperativeness}, {insistence}, {insistency}, {press},
     {pressure}]
   5: the somatic sensation that results from applying force to an
     area of skin; "the sensitivity of his skin to pressure and
     temperature was normal" [syn: {pressure}, {pressure
     sensation}]
   6: an oppressive condition of physical or mental or social or
     economic distress
   7: the pressure exerted by the atmosphere [syn: {atmospheric
     pressure}, {air pressure}, {pressure}]
   v 1: to cause to do through pressure or necessity, by physical,
      moral or intellectual means :"She forced him to take a job
      in the city"; "He squeezed her for information" [syn:
      {coerce}, {hale}, {squeeze}, {pressure}, {force}]
   2: exert pressure on someone through threats [syn: {blackmail},
     {blackjack}, {pressure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top