ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heredity

HH ER0 EH1 D AH0 T IY0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heredity-, *heredity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heredity[N] การถ่ายทอดทางพันธุกรรม, Syn. atavism, inheritance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heredity(ฮิเรด'ดิที) n. พันธุกรรม,ลักษณะกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอด

English-Thai: Nontri Dictionary
heredity(n) กรรมพันธุ์,การสืบทอด,มรดก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heredityพันธุกรรม, กรรมพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
heredityการสืบมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heredityพันธุกรรม, กรรมพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heredityพันธุกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Heredityพันธุกรรม [TU Subject Heading]
heredityพันธุกรรม , กรรมพันธุ์, การสืบทอดลักษณะจากพ่อแม่ โดยมียีนเป็นตัวควบคุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Heredityกรรมพันธุ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it heredity?เป็นนิสัยที่ถ่ายทอดมารึไง? Episode #1.3 (2009)
If our greater intelligence is the hallmark of our species, then we should use it, as all other beings use their distinctive advantages-- to help ensure that their offspring prosper, and their heredity is passed on,หากหน่วยสืบราชการลับที่ยิ่งใหญ่ ของเราคือจุดเด่นของสายพันธุ์ของเรา แล้วเราควรใช้มัน เป็นสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งหมดใช้ข้อ ได้เปรียบที่โดดเด่นของพวกเขา The Immortals (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heredityDoes a child's musical talent depend on heredity?
heredityIn Kabuki not only talent but also heredity counts.
heredityThis criminal is a victim of heredity.
heredityWe are influenced both by environment and by heredity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธุกรรม[N] heredity, Syn. กรรมพันธุ์, Example: การเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ เช่น การถ่ายทอดพันธุกรรมจากพ่อแม่ สภาพโภชนาการ ฯลฯ, Thai definition: ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากพ่อแม่
กรรมพันธุ์[N] heredity, See also: inheritance, congenital, Syn. พันธุกรรม, Example: โรคเบาหวานเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ชนิดหนึ่ง, Thai definition: ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากพ่อแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมพันธุ์[n.] (kammaphan) EN: heredity ; inheritance   
พันธุกรรม[n.] (phanthukam) EN: heredity ; inheritance   FR: hérédité [f]
วงศ์ตระกูล[n. exp.] (wongtrakūn) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; nationality ; family ; genealogy ; heredity ; parentage ; ancestry   FR: ascendance [f] ; ancêtres [mpl] ; aïeux [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEREDITY    HH ER0 EH1 D AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heredity    (n) hˈɪrˈɛdɪtiː (h i1 r e1 d i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遗传[yí chuán, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] heredity; inheritance; to transmit, #6,450 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺伝[いでん, iden] (adj-na,n,vs,adj-no) heredity; inherent; (P) [Add to Longdo]
遺伝学[いでんがく, idengaku] (n) genetics; study of heredity [Add to Longdo]
遺伝法[いでんほう, idenhou] (n) laws of heredity [Add to Longdo]
感応遺伝[かんのういでん, kannouiden] (n) telegony; influence of a previous sire on the offspring of a female with a later sire (discredited theory of heredity) [Add to Longdo]
細胞質遺伝[さいぼうしついでん, saiboushitsuiden] (n) cytoplasmic heredity [Add to Longdo]
世襲[せしゅう, seshuu] (n,vs,adj-no) heredity; heritage; (P) [Add to Longdo]
劣性遺伝[れっせいいでん, resseiiden] (n) recessive heredity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heredity \He*red"i*ty\, n. [L. hereditas heirship.] (Biol.)
   Hereditary transmission of the physical and psychical
   qualities of parents to their offspring; the biological law
   by which living beings tend to repeat their characteristics
   in their descendants. See {Pangenesis}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heredity
   n 1: the biological process whereby genetic factors are
      transmitted from one generation to the next
   2: the total of inherited attributes [syn: {heredity}, {genetic
     endowment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top