Search result for

species

(76 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -species-, *species*, specie , specy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
species[N] ประเภท, See also: ชนิด, Syn. class, genus, order, rank, sort, type

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
species(สพี'ชีซ,-สพี'ซีซ) n.ชนิด, (พืช) ชนิดของสกุลพืช,จำพวก, -Phr. (the species มนุษย์ มนุษยชาติ) pl. species
ecospeciesn. พันธุ์ที่ประกอบด้วยพันธุ์ผสมของecotypes

English-Thai: Nontri Dictionary
species(n) ชนิด,พันธ์,จำพวก,รูปแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speciesชนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
speciesพรรณ, ชนิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
speciesชนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
speciesชนิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Speciesชนิดพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
speciesสปีชีส์, ชนิด, ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต (ดู kingdom ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Species diversityความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต [TU Subject Heading]
Species of Cloudsประเภทของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Charity is for diseases and endangered species.การกุศลมีไว้สำหรับพวกปัญหาสังคมกับพวกอันตราย Chuck in Real Life (2008)
We plan on using it to breed endangered species.เรามีโครงการจะผสมพันธุ์ สายพันธุ์อันตรายบางชนิด Superhero Movie (2008)
And this species of dragonfly has enormous strength for its size.และความพิเศษของแมลงปอ โดยมันมีความแข็งแรง\ มากกว่าขนาดของมัน Superhero Movie (2008)
And here we've injected the DNA from all three species into seven new genetically-enhanced super dragonflies.และเราได้ฉีดดีเอ็นเอสามสายพันธุ์ ให้กับเจ้าเจ็ดตัวนี้ ด้วยสุดยอดพันธุกรรมใหม่ สุดยอดแมลงปอ Superhero Movie (2008)
But you stay invisible too long, the human race starts to look like another species, so you venture out, you observe, and then you return to your invisible world, like a ghost.แต่ถ้าคุณไม่ปรากฏตัวบ้าง,พวกผู้คน จะเริ่มมองคุณเป็นสัตว์ประหลาด ถ้าต้องออกไปเสี่ยงภัยภายนอก คุณต้องเป็นคนช่างสังเกต และเมื่อคุณต้องกลับ สู่โลกล่องหน Bangkok Dangerous (2008)
Which species do you think is doing it if you think it's true?คุณคิดว่าจำพวกไหนที่ทำเรื่องนี้ ถ้าคุณคิดว่ามันจริง The Happening (2008)
Plants have the ability to communicate with other species of plants.พืชสามารถสื่อสารกับพืชจำพวกอื่นได้ The Happening (2008)
Now, plants and trees just can't pick up and move when they feel threatened, like other species.พืชและต้นไม้ เก็บของและย้ายที่ไม่ได้ เมื่อพวกมันรู้สึกถูกคุกคาม เหมือนสิ่งมีชีวิตประเภทอื่น The Happening (2008)
- and catalog plant species? - Now you're talking.พี่ไม่รู้เรื่องพืชผักสักอย่าง นอกจากที่เอามาทำเค้ก! Bedtime Stories (2008)
No, honey, this is a very special book that will open your mind to the curious way of the male species.ไม่ใช่จ้ะ นี่เป็นหนังสือพิเศษ มันจะเปิดให้ลูกเห็นว่า พวกผู้ชายเป็นยังไง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
We can't risk the survival of this planet for the sake of one species.เราไม่อาจเสี่ยงเรื่อง ความอยู่รอดของดาวดวงนี้ เพื่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต The Day the Earth Stood Still (2008)
They're saving as many species as they can.มารับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่รับได้ The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speciesAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
speciesAmong these there may be new sources of food fish and new species of other creatures.
speciesButterflies of this species are now extinct.
speciesDarwin wrote "the Origin of Species".
speciesEnvironmental changes gave rise to new species.
speciesEvery time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.
speciesHalf the species are woman.
speciesIt has been estimated that, as a result of the destruction, fifty species of wildlife are disappearing from the earth each day.
speciesMany fragile species are on the verge of extinction.
speciesMany species of insects are on the verge of extinction.
speciesOne finding to emerge was that critical features differ between species.
speciesSome species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผาก[N] species of thornless bamboo, See also: Oxytenanthera nigrociliata, Syn. ไผ่ผาก, Example: พ่อกำลังอยากได้ไผ่ผากมาประดับสวนที่บ้าน, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa hasskarliana Back. ในวงศ์ Gramineae ไม่มีหนาม ปล้องยาว กาบหุ้มลําต้นแข็ง สีส้ม มีขนดํา
พนอง[N] species of plant, See also: Shorea hypochra, Syn. ต้นพนอง, Example: ไม้ที่สำคัญในป่าเบญจพรรณก็ม เช่น ยาง ชุมแพรก กระบาก พนอง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Shorea hypochra Hance ในวงศ์ Dipterocarpaceae ชันใช้ยาเรือและอื่นๆ
เลียบ[N] species of a tree, See also: Ficus insectica, Syn. ต้นเลียบ, Example: เด็กๆ สมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักต้นเลียบกันแล้ว, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้ต้น คล้ายต้นกร่าง มักขึ้นตามต้นไม้อื่น
สละ[N] species of marine fish, Syn. ปลาสละ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิด Scomberoides sancti ในวงศ์ Carangidae ลำตัวแบนข้างและกว้างมาก มีจุดดำใหญ่อยู่บนเส้นข้างตัว 5-8 จุด ตาเล็กอยู่สูง ขนาดโตได้ถึง 1.5 เมตร
เทียน[N] species of balsam plant, See also: Impatiens balsamina (Balsaminaceae), Syn. ต้นเทียน, เทียนบ้าน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Impatiens balsamina Linn. ในวงศ์ Balsaminaceae ลำต้นอวบดอกมีสีต่างๆ กัน เช่น ขาว ชมพู ม่วง
นางรำ[N] species of plant, See also: telegraph plant, Syn. กระช้อยนางรำ, ช้อยนางรำ, ช้อยช่างรำ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Codariocalyx motorius Ohashi ในวงศ์ Leguminosae ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ ใบคู่ล่างเล็กกว่าและกระดิกไหวไปมาได้
เข[N] species of plant, Syn. กะแล, ต้นเข, Example: สีเหลืองของไหมได้มาจากแก่นของต้นเข, Thai definition: ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner ในวงศ์ Moraceae ขึ้นในป่าดิบ ต้นมีหนาม แก่นเหลืองใช้ย้อมผ้าและทำยา
ไข่หิน[N] species of water plant, See also: Nostochopsis lobatus Wood, Syn. ดอกหิน, Example: ที่บริเวณโขดหินฝั่งโน้นจะมีไข่หินจำนวนมากเกาะอยู่, Thai definition: ชื่อสาหร่ายสีเขียวชนิด Nostochopsis lobatus Wood ในวงศ์ Nostochopsidaceae ลักษณะรูปไข่ ค่อนข้างกลมเล็ก สีเขียวแก่ เกิดในน้ำใสสะอาด เกาะอยู่กับหิน กินได้
เขียด[N] species of a small green frog, Example: ปลา กบ และเขียดตามท้องนาเป็นอาหารอันอุดมสมบูรณ์สำหรับชาวนา, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกในวงศ์ Ranidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับกบแต่มักมีขนาดเล็กกว่า ในประเทศไทยมีหลายชนิด
ลัง[N] species of marine fish, See also: Rastrelliger brachysomus, Syn. ปลาลัง, Example: ปลาลังมีครีบฝอยจำนวน 5 ครีบ อยู่ถัดไปทางโคนหาง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง รูปร่างลักษณะคล้ายปลาทู แต่ขนาดใหญ่และลำตัวแคบกว่าเล็กน้อย ข้างตัวมีลายเส้น มีชุกชุมในบริเวณห่างฝั่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางชนิด[n. exp.] (bāng chanit) EN: some species   FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
ชนิดหนึ่ง[n. exp.] (chanit neung) EN: a species   FR: une espèce [f]
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: species of sea fish   
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot   FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
ขยายพันธุ์[v. exp.] (khayāi phan) EN: breed ; propagate species   
เหล่า[n.] (lao) EN: group ; company ; band ; category ; class ; species ; order ; race ; family ; set ; team ; collection ; number   FR: race [f] ; espèce [f] ; famille [f] ; groupe [m] ; catégorie [f]
พรรณ[n.] (phan) EN: kind ; category ; species ; type ; variety ; sort   FR: sorte [f] ; genre [m]
ประเภท[n.] (praphēt) EN: class ; category ; type ; genre ; kind ; sort ; species ; variety ; subdivision ; event   FR: catégorie [f] ; classe [f] ; type [m] ; genre [m] ; espèce [f] ; sorte [f]
สายพันธุ์[n.] (sāiphan) EN: breed ; stock ; strain ; pedigree ; race ; species ; type ; gene   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECIES    S P IY1 SH IY0 Z
SPECIES'    S P IY1 SH IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
species    (n) (s p ii1 sh ii z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
いちい樫[いちいがし;イチイガシ, ichiigashi ; ichiigashi] (n) (uk) Quercus gilva (species of oak) [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
くつくつ法師(ateji)[くつくつぼうし, kutsukutsuboushi] (n) (obsc) (See つくつく法師) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
物种[wù zhǒng, ˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] species [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] species of bamboo [Add to Longdo]
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] species of water plant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しゅ, shu] species [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Species \Spe"cies\, n. sing. & pl. [L., a sight, outward
   appearance, shape, form, a particular sort, kind, or quality,
   a species. See {Spice}, n., and cf. {Specie}, {Special}.]
   1. Visible or sensible presentation; appearance; a sensible
    percept received by the imagination; an image. [R.] "The
    species of the letters illuminated with indigo and
    violet." --Sir I. Newton.
    [1913 Webster]
 
       Wit, . . . the faculty of imagination in the writer,
       which searches over all the memory for the species
       or ideas of those things which it designs to
       represent.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the scholastic philosophy, the species was sensible
      and intelligible. The sensible species was that in any
      material, object which was in fact discerned by the
      mind through the organ of perception, or that in any
      object which rendered it possible that it should be
      perceived. The sensible species, as apprehended by the
      understanding in any of the relations of thought, was
      called an intelligible species. "An apparent diversity
      between the species visible and audible is, that the
      visible doth not mingle in the medium, but the audible
      doth." --Bacon.
      [1913 Webster]
 
   2. (Logic) A group of individuals agreeing in common
    attributes, and designated by a common name; a conception
    subordinated to another conception, called a genus, or
    generic conception, from which it differs in containing or
    comprehending more attributes, and extending to fewer
    individuals. Thus, {man} is a species, under {animal} as a
    genus; and man, in its turn, may be regarded as a genus
    with respect to {European}, {American}, or the like, as
    species.
    [1913 Webster]
 
   3. In science, a more or less permanent group of existing
    things or beings, associated according to attributes, or
    properties determined by scientific observation.
    [1913 Webster]
 
   Note: In mineralogy and chemistry, objects which possess the
      same definite chemical structure, and are fundamentally
      the same in crystallization and physical characters,
      are classed as belonging to a species. In Zoology and
      botany, a species is an ideal group of individuals
      which are believed to have descended from common
      ancestors, which agree in essential characteristics,
      and are capable of indefinitely continued fertile
      reproduction through the sexes. A species, as thus
      defined, differs from a variety or subspecies only in
      the greater stability of its characters and in the
      absence of individuals intermediate between the related
      groups.
      [1913 Webster]
 
   4. A sort; a kind; a variety; as, a species of low cunning; a
    species of generosity; a species of cloth.
    [1913 Webster]
 
   5. Coin, or coined silver, gold, or other metal, used as a
    circulating medium; specie. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       There was, in the splendor of the Roman empire, a
       less quantity of current species in Europe than
       there is now.             --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   6. A public spectacle or exhibition. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   7. (Pharmacy)
    (a) A component part of a compound medicine; a simple.
    (b) (Med.) An officinal mixture or compound powder of any
      kind; esp., one used for making an aromatic tea or
      tisane; a tea mixture. --Quincy.
      [1913 Webster]
 
   8. (Civil Law) The form or shape given to materials; fashion
    or shape; form; figure. --Burill.
    [1913 Webster]
 
   {Incipient species} (Zool.), a subspecies, or variety, which
    is in process of becoming permanent, and thus changing to
    a true species, usually by isolation in localities from
    which other varieties are excluded.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 species
   n 1: (biology) taxonomic group whose members can interbreed
   2: a specific kind of something; "a species of molecule"; "a
     species of villainy"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sp.
 
 1. (kıs.) special, species, spelling.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top