Search result for

constrain

(83 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constrain-, *constrain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constrain[VT] จำกัด
constrain[VT] บังคับ, See also: บีบบังคับ, Syn. compel, force, restrain
constraint[N] ข้อจำกัด, Syn. confinement, limitation
constraint[N] ความยับยั้งชั่งใจ, See also: การระงับความรู้สึก
constrained[ADJ] ที่เค้นออกมา, See also: ที่ไม่เป็นธรรมชาติ
constrained[ADJ] ที่บังคับ, Syn. compelled, forced
constrain from[PHRV] ผลักดัน (ด้วยกำลังหรือกฎหมาย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constrain(คันสเทรน') {constrained,constraining,constrains} vt. บังคับ,ผลักดัน,ขัง,จำกัด,ระงับความรู้สึก -Conf. restrain
constrained(คันสเทรนดฺ') adj. ถูกบังคับ,ซึ่งระงับความรู้สึกไว้,ฝืนใจ,ถูกจำกัด
constraint(คันเทรนทฺ') n. การคุมขัง,การจำกัด,การควบคุมความรู้สึก,การบีบบังคับ,แรงบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ, Syn. compulsion

English-Thai: Nontri Dictionary
constrain(vt) บีบบังคับ,ขัง,ฝืนใจ,จำกัด
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
constraint; restraintเงื่อนไขบังคับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constrainถังน้ำ [การแพทย์]
constraintปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี, สิ่งที่ทำให้การทำงานของระบบเทคโนโลยีเกิดการติดขัด หรือสิ่งที่จำกัดขอบเขตการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ เช่น ข้อจำกัดด้านเงินทุน เวลา ความรู้ กฎข้อบังคับ สภาพอากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd hate to see his work go unfinished because of budget constraints.ฉันไม่อยากเห็นโครงการของเขาถูกยุบเพราะเรื่องงบประมาณ Junior (1994)
And wanted to remove some of the constraints that had historically been placed on the corporate form.และต้องการขจัดข้อบังคับบางอย่าง ที่สร้างข้อจำกัดแก่รูปแบบของบรรษัท The Corporation (2003)
We've got some unique time constraints.Where's my audio? Deja Vu (2006)
Ordinarily, I assign my most experienced teachers to eighth grade, but I am working within constraints.ปรกติแล้ว ฉันจะแต่งตั้งครู ที่มีประสบการณ์มากที่สุดของฉันขึ้นเป็นขั้น 8 ฉันกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจ Doubt (2008)
And I see this motion as a matter of ethical constraints, pure and simple.ถ้าผมเปิดเผยสิ่งที่ผมรู้ มันอาจทำลายทั้งอุตสาหกรรม คุณคิดว่าบริษัทของคุณฆ่าคริสทีนรึเปล่า? Trust Me (2009)
I APPRECIATE THE TIME CONSTRAINT. WHAT HAVE YOU FOUND?เอ่อ ช่วงอายุและเพศไม่เจาะจง ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น House on Fire (2009)
Ligature marks on her wrists and ankles indicate she was constrained.มีร่องรอยถูกมัด ที่ข้อมือและข้อเท้า ซึ่งชี้ว่า เธอถูกบังคับ Reckoner (2009)
With the constraints of society, we are lifted andจากโครงสร้างของสังคม เราถูกยกระดับ Shutter Island (2010)
Well,anthropologically speaking,paramilitaristic organizations tend to constrain individuality.เหรอ ในทางมานุษยวิทยานะ หน่วยงานเสริมการทหาร มีแนวโน้มที่จะ จำกัดความเป็นตัวของตัวเอง The Parts in the Sum of the Whole (2010)
But me, though-- my life has left me uniquely unfit for constraint.แต่ตัวข้านี่สิ ประสบการณ์ ชีวิตที่ผ่านมาของข้า ทำให้ข้าไม่เหมาะกับการ ถูกคุมขังด้วยประการใดๆทั้งปวง A Man Without Honor (2012)
To see treasures put to use absent constraint.หากต้องการดูสมบัติใส่ ที่จะใช้ข้อ จำกัด ขาด Monsters (2012)
I will not be constrained by your god or anyone else's.ฉันจะไม่ยอม ให้พระเจ้าของแกบีบบังคับ หรืออย่างอื่นมาครอบงำ Gone, Gone, Gone (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constrainExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
constrainI felt constrained to help her.
constrainI was constrained to tell a lie.
constrainThe government finances are severely constrained because of falling tax revenues.
constrainThere are few legal constraints on the sale of firearms in the U.S.
constrainWe are constrained to and restrained from an action.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตันอกตันใจ[V] constrain, See also: depress, downcast, melancholy, be at one's wit end, be helpless, Syn. อัดอั้นใจ, อึดอัดใจ, สับสน, ตีบตันใจ, อัดอั้นตันใจ, Ant. โล่งอก, โล่งใจ, Example: เธอตันอกตันใจที่จะต้องเลือกระหว่างครอบครัวและหัวใจ, Thai definition: ตัดสินใจไม่ถูก
บังคับใจ[V] force, See also: constrain, oblige, control one's mind, Syn. ห้ามใจ, ข่มใจ, อดกลั้น, Example: เด็กสาวพยายามบังคับใจตนเองไม่ให้หลงมัวเมาไปกับสิ่งรอบตัว
การยับยั้งชั่งใจ[N] restraint, See also: constraint, control, check, Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ, Example: การยับยั้งชั่งใจในเรื่องต่างๆ สามารถฝึกฝนกันได้โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง และครู, Thai definition: การคิดรอบคอบก่อนทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind   FR: se contrôler ; se maîtriser
ฝืน[v.] (feūn) EN: force ; constrain ; make an effort ; persist   FR: forcer
จำ[v.] (jam) EN: have to ; be constrained ; be obliged ; be obliged   FR: être contraint ; être obligé ; devoir
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant   FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; faire qqch. contre sa volonté/contre son gré/malgré soi
จำกัด[v.] (jamkat) EN: limit ; restrict ; confine ; constrain   FR: limiter ; restreindre ; aborner (vx)
คับข้องใจ[v. exp.] (khapkhøngjai) EN: frustrate ; feel constraint   
ข้อจำกัด[n. exp.] (khøjamkat) EN: limitation ; restriction ; constraint   FR: clause restrictive [f]
ข้อจำกัดจากปัจจัยภายนอก[n. exp.] (khø jamkat jāk patjai phāinøk) EN: external constraints   
ตันอกตันใจ[v. exp.] (tanoktanjai) EN: be at one's wit's end ; be helpless ; constrain ; depress ; downcast   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTRAIN    K AH0 N S T R EY1 N
CONSTRAINS    K AH0 N S T R EY1 N Z
CONSTRAINT    K AH0 N S T R EY1 N T
CONSTRAINED    K AH0 N S T R EY1 N D
CONSTRAINTS    K AH0 N S T R EY1 N T S
CONSTRAINING    K AH0 N S T R EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constrain    (v) (k @1 n s t r ei1 n)
constrains    (v) (k @1 n s t r ei1 n z)
constraint    (n) (k @1 n s t r ei1 n t)
constrained    (v) (k @1 n s t r ei1 n d)
constraints    (n) (k @1 n s t r ei1 n t s)
constraining    (v) (k @1 n s t r ei1 n i ng)
constrainedly    (a) (k @1 n s t r ei1 n @ d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拘禁[jū jìn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, ] constraint; take into custody; to restrain, #27,959 [Add to Longdo]
[wò, ㄨㄛˋ, ] constrained, #288,688 [Add to Longdo]
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, / ] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
コンストレイント[, konsutoreinto] (n) constraint [Add to Longdo]
トランザクション木の制約条件[トランザクションもくのせいやくじょうけん, toranzakushon mokunoseiyakujouken] (n) {comp} transaction tree constraint [Add to Longdo]
フラット制約集号[フラットせいやくしゅうごう, furatto seiyakushuugou] (n) {comp} flat constraint set [Add to Longdo]
暇に飽かす[ひまにあかす, himaniakasu] (exp,v5s) to spend all of one's free time; to spend one's time without constraint [Add to Longdo]
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] (n) {comp} hierarchical constraint set [Add to Longdo]
気が詰まる[きがつまる, kigatsumaru] (exp,v5r) to feel constrained; to feel ill at ease [Add to Longdo]
気が置かれる[きがおかれる, kigaokareru] (exp,v1) (1) (obsc) to feel constraint; to feel uneasy; (2) (obsc) to worry [Add to Longdo]
気の詰まる[きのつまる, kinotsumaru] (exp,adj-f) (See 気が詰まる) constrained; ill at ease [Add to Longdo]
気詰まり;気詰り;気づまり[きづまり, kidumari] (adj-na) constrained; uncomfortable; awkward [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint [Add to Longdo]
フラット制約集号[フラットせいやくしゆうごう, furatto seiyakushiyuugou] flat constraint set [Add to Longdo]
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] hierarchical constraint set [Add to Longdo]
条件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] constrained optimization [Add to Longdo]
制約[せいやく, seiyaku] constraints [Add to Longdo]
制約集号[せいやくしゆうごう, seiyakushiyuugou] constraint set [Add to Longdo]
制約集合[せいやくしゅうごう, seiyakushuugou] constraint set [Add to Longdo]
非構造制約集合[ひこうぞうせいやくしゅうごう, hikouzouseiyakushuugou] unstructured (constraint set) [Add to Longdo]
制約条件[せいやくじょうけん, seiyakujouken] constraint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constrain \Con*strain"\, v. t. [imp. & p. p. {Constrained}; p.
   pr. & vb. n. {Constraining}.] [OF. constraindre, F.
   contrainde, L. constringere; con- + stringere to draw tight.
   See {Strain}, and. cf. {Constrict}, {Constringe}.]
   1. To secure by bonds; to chain; to bond or confine; to hold
    tightly; to constringe.
    [1913 Webster]
 
       He binds in chains
       The drowsy prophet, and his limbs constrains.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       When winter frosts constrain the fields with cold.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring into a narrow compass; to compress.
    [1913 Webster]
 
       How the strait stays the slender waist constrain.
                          --Gay.
    [1913 Webster]
 
   3. To hold back by force; to restrain; to repress.
    [1913 Webster]
 
       My sire in caves constrains the winds. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To compel; to force; to necessitate; to oblige.
    [1913 Webster]
 
       The love of Christ constraineth us.  --2. Cor. v.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       I was constrained to appeal unto C[ae]sar. --Acts
                          xxviii. 19.
    [1913 Webster]
 
   5. To violate; to ravish. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To produce in such a manner as to give an unnatural
    effect; as, a constrained voice.
 
   Syn: To compel; force; drive; impel; urge; press.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 constrain
   v 1: hold back [syn: {restrain}, {encumber}, {cumber},
      {constrain}]
   2: restrict; "Tighten the rules"; "stiffen the regulations"
     [syn: {stiffen}, {tighten}, {tighten up}, {constrain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top