Search result for

theory

(95 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -theory-, *theory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
theory[N] ทฤษฎี, See also: หลักวิชา, หลักการ, Syn. law, principles, ideas, system
theory[N] สมมติฐาน, Syn. hypothesis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
theory(เธีย'รี) n. ทฤษฎี
queuing theoryทฤษฎีรอคอยเป็นทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องของแถวคอย โดยศึกษาในหลาย ๆ แง่ เช่น เวลารอคอยในแถว ความยาวเฉลี่ยของแถว ประสิทธิภาพของจุดให้บริการแถวคอย ตามปกติ มักมีลักษณะเป็นเครือข่าย (network) พื้นฐานของทฤษฎีแถวคอย ใช้หลักของความเป็นไปได้ (possibility)

English-Thai: Nontri Dictionary
theory(n) ทฤษฎี,กฎ,หลัก,ข้อสมมุติ,เหตุผล,ความเห็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
theoryทฤษฎี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
theory of authorityทฤษฎีอำนาจหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
theory of caseมูลความแห่งคดี, มูลคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
theory of computationทฤษฎีการคณนา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
theory of knowledgeญาณวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
theory of lawทฤษฎีกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
theory of the demographic transitionทฤษฎีช่วงการเปลี่ยนสภาพทางประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
theory of typesทฤษฎีจัดระดับ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
theory, ability to payทฤษฎีการเก็บภาษีตามความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
theory, contract; theory, social contractทฤษฎีสัญญาทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
theoryทฤษฎี, ข้อความที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Theory of constraints (Management)ทฤษฎีข้อจำกัด (การจัดการ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your wife discovered it and she still has no theory about where it came from?แล้วเนี่ยเมียนายยังไม่รู้เรื่อง ที่มาของมันอีกหรือ Dead Space: Downfall (2008)
You secure enough in that theory to send her home?คุณกล้ารับประกันทฤษฎีนี้ ถึงขนาดปล่อยให้เธอกลับบ้านรึปล่าว? Not Cancer (2008)
Because of a long shot corollary to a long shot theory.เพราะว่ามองถึงผลสรุประยะยาวจะนำไปสู่ทฤษฎี Not Cancer (2008)
Even if she did, Kutner's theory is that the thing's intermittent.จนกระทั่งถ้าเธอเป็นทฤษฎีของคัทเนอร์ เป็นสิ่งที่ถูกฝังซ่อนเอาไว้ Not Cancer (2008)
So that i'll think you've proven your theory?ดังนั้นฉันคิดว่าคุณตรวจทฤษฎีคุณแล้ว Not Cancer (2008)
Tends to rule out your lesions on the temporal lobe theory.เป็นการยกเว้นกฎของคุณ\ เหมือนทฤษฎีเทมเปอรัล โลบ Adverse Events (2008)
Does your theory include any genetic mutationsคุณว่าทฤษฎีของคุณเกี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของยีนส์ไหม? Adverse Events (2008)
That sounds like a valid medical theory, doesn't it?นั่นดูไม่เหมือนไม่ใช่ทฤษฎีการรักษา Lucky Thirteen (2008)
What's your theory?ทฤษฎีของนายว่ายังไง Joy (2008)
- House would want a unifying theory. - He's gone, and so are those symptoms.เฮาส์ต้องการรวมทฤษฎีเป็นหนึ่ง เขาไปแล้วและมีอาการเหล่านี้ Dying Changes Everything (2008)
That is not an unreasonable theory.มันไม่ใช่ทฤษฎีที่ไร้เหตุผล Dying Changes Everything (2008)
- So much for that theory. - I'm sorry you lost Amber.เรื่องนั้นน่ะพอแล้ว ฉันเสียใจด้วยที่ต้องสูญเสียแอมเบอร์ Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
theoryA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
theoryAlthough much research has been carried out into the applications of Emmet's theory, little is known about their feasibility.
theoryA more plausible proposal is the one Leech presented in conjunction with Emmet's theory.
theoryA pet theory of mine is that things should be seen from a distance.
theoryAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
theoryA theory founded on a scientific basis.
theoryA theory must be followed by practice.
theoryAt length, he came to understand the theory.
theoryBefore we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'
theoryComplete agreement between theory and practice is a rare case.
theoryCould you enlarge on your new theory?
theoryDuring the Middle Ages, astronomers had clung to the theory of a Greek philosopher.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักวิชาการ[N] theory, See also: principle, Example: ระดับการปนเปื้อนของสารตะกั่วในน้ำดื่มตามหลักวิชาการไม่ควรเกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร, Thai definition: ทฤษฎีของวิชาการ
ภาคทฤษฎี[N] theory, See also: theoretical section, Syn. ส่วนทฤษฎี, Ant. ภาคปฏิบัติ, Example: หลักสูตรเดิมเน้นภาคทฤษฎีมากเกินไป นักศึกษาไม่ได้ฝึกใช้จริงเลย, Thai definition: ภาคที่เกี่ยวกับความคิดเห็นอันเนื่องด้วยหลักวิชา
ทฤษฎี[N] theory, See also: hypothesis, supposition, doctrine, teachings, Syn. แนวความคิด, Example: รูปแบบโครงร่างของทฤษฎีทางภาษาศาสตร์จะเป็นอย่างไรนั้น จะต้องทดสอบกันอีกมาก, Count unit: ทฤษฎี, Thai definition: ลักษณะที่คิดคาดเอาตามหลักวิชา เพื่อเสริมเหตุผลและรากฐานให้แก่ปรากฏการณ์หรือข้อมูลในภาคปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างมีระเบียบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นิยม[N] principle, See also: theory, doctrine, Example: ประเทศในยุโรปตะวันออกหลายประเทศได้ยกเลิกการปกครองระบบสังคมนิยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อสมมุติ[n.] (khøsommut) EN: assumption ; hypothesis ; supposition ; theory   FR: hypothèse [f]
หลักกฎหมาย[n. exp.] (lak kotmāi) EN: legal principle ; theory law   
ในภาคทฤษฎี[adv.] (nai phāk thritsadī) EN: in theory   
ทฤษฎี[n.] (thritsadī) EN: theory ; doctrine ; teachings ; hypothesis   FR: théorie [f] ; doctrine [f]
ทฤษฎีบิกแบง[n. exp.] (thritsadī bik baēng) EN: big bang theory   FR: théorie du big-bang = big-bang [f]
ทฤษฎีจำนวน[n. exp.] (thritsadī jamnūan) EN: number theory)   FR: théorie des nombres [f]
ทฤษฎีการชนกัน[n. exp.] (thritsadī kān chon kan) EN: Collision theory   
ทฤษฎีการผลิต[n. exp.] (thritsadī kān phalit) EN: theory of production   
ทฤษฎีการพัฒนา[n. exp.] (thritsadī kān phatthanā) EN: theory of development   
ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง[n. exp.] (thritsadī kān phatthanā kānmeūang) EN: political development theory   

CMU English Pronouncing Dictionary
THEORY    TH IH1 R IY0
THEORY    TH IY1 ER0 IY0
THEORY'S    TH IH1 R IY0 Z
THEORY'S    TH IY1 ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
theory    (n) (th i@1 r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstammungslehre {f}theory of evolution [Add to Longdo]
Erkenntnistheorie {f}theory of cognition [Add to Longdo]
Farbenlehre {f}theory of colours [Add to Longdo]
Relativitätstheorie {f}theory of relativity [Add to Longdo]
Theorie {f} | Theorien {pl} | Theorie der administrierten Preisetheory | theories | administered price therory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory [Add to Longdo]
GUT[ジーユーティー, ji-yu-tei-] (n) (See ガット) grand unified theory; GUT [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
あいまい理論;曖昧理論[あいまいりろん, aimairiron] (n) {comp} fuzzy theory [Add to Longdo]
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being) [Add to Longdo]
インフォメーションセオリー[, infome-shonseori-] (n) information theory [Add to Longdo]
オーストリア学派[オーストリアがくは, o-sutoria gakuha] (n) Austrian School (of economic theory) [Add to Longdo]
オートマトン理論[オートマトンりろん, o-tomaton riron] (n) {comp} automata theory [Add to Longdo]
オペロン説[オペロンせつ, operon setsu] (n) operon theory (Jacob & Monod, 1961) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传热学[zhuàn rè xué, ㄓㄨㄢˋ ㄖㄜˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] theory of heat (math. phys.); heat transmission [Add to Longdo]
反映论[fǎn yìng lùn, ㄈㄢˇ ˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] theory of reflection (in dialectic materialism), i.e. every perception reflects physical reality [Add to Longdo]
学说[xué shuō, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛ, / ] theory; doctrine [Add to Longdo]
海底扩张说[hǎi dǐ kuò zhāng shuō, ㄏㄞˇ ㄉㄧˇ ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ ㄕㄨㄛ, / ] theory of seafloor spreading (geol.) [Add to Longdo]
理论[lǐ lùn, ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] theory [Add to Longdo]
相对论[xiāng duì lùn, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] theory of relativity [Add to Longdo]
游戏说[yóu xì shuō, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, / ] theory of free play (in Kant's philosophy) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
キューイング理論[キューイングりろん, kyu-ingu riron] queuing theory [Add to Longdo]
コミュニケーション理論[コミュニケーションりろん, komyunike-shon riron] communication theory [Add to Longdo]
ファジー理論[ファジーりろん, faji-riron] fuzzy theory [Add to Longdo]
確率論[かくりつろん, kakuritsuron] probability theory [Add to Longdo]
決定理論[けっていりろん, ketteiriron] decision theory [Add to Longdo]
冗長度[じょうちょうど, jouchoudo] relative redundancy (in information theory) [Add to Longdo]
冗長量[じょうちょうりょう, jouchouryou] redundancy (in information theory) [Add to Longdo]
情報理論[じょうほうりろん, jouhouriron] information theory [Add to Longdo]
数量化理論[すうりょうかりろん, suuryoukariron] quantification theory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Theory \The"o*ry\, n.; pl. {Theories}. [F. th['e]orie, L.
   theoria, Gr. ? a beholding, spectacle, contemplation,
   speculation, fr. ? a spectator, ? to see, view. See
   {Theater}.]
   1. A doctrine, or scheme of things, which terminates in
    speculation or contemplation, without a view to practice;
    hypothesis; speculation.
    [1913 Webster]
 
   Note: "This word is employed by English writers in a very
      loose and improper sense. It is with them usually
      convertible into hypothesis, and hypothesis is commonly
      used as another term for conjecture. The terms theory
      and theoretical are properly used in opposition to the
      terms practice and practical. In this sense, they were
      exclusively employed by the ancients; and in this
      sense, they are almost exclusively employed by the
      Continental philosophers." --Sir W. Hamilton.
      [1913 Webster]
 
   2. An exposition of the general or abstract principles of any
    science; as, the theory of music.
    [1913 Webster]
 
   3. The science, as distinguished from the art; as, the theory
    and practice of medicine.
    [1913 Webster]
 
   4. The philosophical explanation of phenomena, either
    physical or moral; as, Lavoisier's theory of combustion;
    Adam Smith's theory of moral sentiments.
    [1913 Webster]
 
   {Atomic theory}, {Binary theory}, etc. See under {Atomic},
    {Binary}, etc.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Hypothesis, speculation.
 
   Usage: {Theory}, {Hypothesis}. A theory is a scheme of the
      relations subsisting between the parts of a systematic
      whole; an hypothesis is a tentative conjecture
      respecting a cause of phenomena.
      [1913 Webster] Theosoph

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 theory
   n 1: a well-substantiated explanation of some aspect of the
      natural world; an organized system of accepted knowledge
      that applies in a variety of circumstances to explain a
      specific set of phenomena; "theories can incorporate facts
      and laws and tested hypotheses"; "true in fact and theory"
   2: a tentative insight into the natural world; a concept that is
     not yet verified but that if true would explain certain facts
     or phenomena; "a scientific hypothesis that survives
     experimental testing becomes a scientific theory"; "he
     proposed a fresh theory of alkalis that later was accepted in
     chemical practices" [syn: {hypothesis}, {possibility},
     {theory}]
   3: a belief that can guide behavior; "the architect has a theory
     that more is less"; "they killed him on the theory that dead
     men tell no tales"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 theory
  n.
 
   The consensus, idea, plan, story, or set of rules that is currently being
   used to inform a behavior. This usage is a generalization and (deliberate)
   abuse of the technical meaning. ?What's the theory on fixing this TECO
   loss?? ?What's the theory on dinner tonight?? (?Chinatown, I guess.?)
   ?What's the current theory on letting lusers on during the day?? ?The
   theory behind this change is to fix the following well-known screw....?
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top