Search result for

discipline

(83 entries)
(0.0048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discipline-, *discipline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discipline[N] การฝึกฝน, Syn. self-control, moderation, Ant. immoderation
discipline[N] การลงโทษ, Syn. punishment, correction
discipline[N] ข้อบังคับ, See also: วินัย, ระเบียบ, กฎ, ธรรมวินัย, Syn. continence, restraint, Ant. immoderation
discipline[VT] ทำให้อยู่ในระเบียบวินัย, See also: ทำให้เชื่อฟัง
discipline[VT] ลงโทษ, Syn. punish, crucify, Ant. excuse, pardon
discipline[VT] อบรม, See also: ฝึกฝน, Syn. train, coach, tutor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discipline(ดิส'ซะพลิน) n. วินัย,ระเบียบวินัย,การฝึกฝน,การลงโทษ,สาขาวิชา,ศิลปปฎิบัติ,วินัยทางศาสนา vt. ฝึกฝน,ทำให้มีวินัย,ลงโทษ,แก้ไข., See also: discipliner n., Syn. order
indiscipline(อินดิส'ซะพลิน) n. การขาดวินัย,การขาดระเบียบวินัย
self-disciplinen. การควบคุมตัวเอง,การบังคับใจตนเอง,การควบคุมอารมณ์ตัวเอง,การรักษาระเบียบวินัยของตัวเอง. -self-disciplined adj.
undisciplined(อันดิส'ซิพลินดฺ) adj. ไม่มีระเบียบวินัย,ไม่ได้รับการฝึกฝน,มั่ว,เปะปะ,ตามอำเภอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน
discipline(vt) ทำให้มีวินัย,บังคับ,ลงโทษ,ฝึกฝน,ฝึกหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discipline๑. วินัย๒. สาขาวิชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disciplineวินัย [TU Subject Heading]
Disciplineระเบียบวินัย,วินัย [การแพทย์]
Discipline of childrenวินัยของเด็ก [TU Subject Heading]
Disciplines, Relatedแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Discipline[ดิสซะพลิน] (n ) วิชา, สาขา, วงการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're not that smart. You lack focus and discipline.ว่าเธอหนะ ทั้งไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไร้ระเบียบวินัย New Haven Can Wait (2008)
Let them discipline the sibling that actually deserves it. You mean Chuck?ปล่อยให้ฉันลงโทษพวกที่ควรโดนเถอะ คุณหมายถึงชัค? Chuck in Real Life (2008)
Compulsively showing up four hours late, ignoring discipline, ignoring rules.การชอบบังคับแสดงให้เห็น\ จากที่เลื่อนกำหนดการ 4 ชั่วโมงโดยไม่สนใจระเบียบ Birthmarks (2008)
You have no idea what it takes to be a knight - courage, fortitude, discipline.นายไม่รู้หรอกว่าอัศวินน่ะต้องมีอะไรบ้าง ความมีระเบียบวินัย Lancelot (2008)
You must always discipline yourself when come in contact with the lowlyเจ้าจะทำผิดกฎมณเทียรบาล เมื่อลดตัวลงไปคลุกคลีกับคนเหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
Obviously they're not disciplined to be out in public.จริงๆ แล้วคุณไม่ควรพาเด็กๆ ที่ไม่มีระเบียบ มาที่สาธารณะอย่างนี้ด้วยเลย Baby and I (2008)
Who are you to bring up my kids' discipline?แล้วคุณมาว่าลูกๆ ของชั้นขาดระเบียบได้ยังไง? Baby and I (2008)
No discipline whatsoever! None!ไม่ยอมสั่งสอนลูกตัวเอง! Baby and I (2008)
She needs the discipline.เธอต้องการระเบียบวินัย New York, I Love You (2008)
I'm better suited to a life of thought, debate, intellectual discipline.ผมเหมาะกับชีวิตที่ใช้ความคิด การถกเถียง และความมีระเบียบวินัยทางปัญญา Frost/Nixon (2008)
and being of a nautical discipline... turned his eyes to the Heavens and read the stars.เอาตัวรอดอย่างนาวิกที่ได้รับการฝึกฝน.. มองขึ้นไปบนท้องฟ้า และอ่านต่ำแหน่งดวงดาว Doubt (2008)
Pienaar's team played without discipline without strategy and without courage.ทีมของพินน่าร์วันนี้.. เล่นได้หละหลวม.. ไม่มียุทธศาสตร์.. Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disciplineDiscipline is rather mild at this school.
disciplineDiscipline transformed the child.
disciplineFor too long society has placed sole emphasis on children's test results, to the detriment of social discipline.
disciplineHe is too young to benefit from firm discipline.
disciplineHe needs discipline.
disciplineHe was subjected to strict military discipline while in the service.
disciplineIt goes without saying military discipline is literally rigid.
disciplineI was brought up under rigid discipline.
disciplineLearning poetry is a good discipline for the memory.
disciplineMilitary discipline is literally rigid.
disciplineNot until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.
disciplineOne's talent is in need of discipline.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบียบวินัย[N] discipline, See also: code of conduct, Example: ประเทศไหนประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ
ขัดเกลา[V] discipline, See also: train, Syn. อบรม, พร่ำสอน, บ่มนิสัย, Example: คุณป้าขัดเกลาสมศรีจนมีกิริยามารยาทเป็นผู้ดี, Thai definition: แนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย
ความมีระเบียบวินัย[N] discipline, See also: orderliness, Syn. ความมีวินัย, Example: พ่อแม่ควรปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้เด็ก
ธรรมวินัย[N] discipline, See also: orderliness, order, control, restraint, Syn. พระธรรมวินัย, Count unit: ฉบับ, Thai definition: พระธรรมและพระวินัย, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
วินัย[N] discipline, See also: rule, regulation, regimen, Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Example: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มีวินัยและการศึกษาสูง ทำให้เกาหลีใต้จึงพัฒนาอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน
วินัย[N] discipline, See also: rule, regulation, regimen, Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Example: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มีวินัยและการศึกษาสูง ทำให้เกาหลีใต้จึงพัฒนาอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบิล[n.] (kabin) EN: order ; law and discipline ; rules of procedure ; rules ; procedures ; system   FR: loi et discipline [f] ; règles de procédure [fpl]
เคร่งครัดในวินัย[v. exp.] (khrengkhrat nai winai) EN: be strict in discipline ; enforce rigid discipline   
กฎระเบียบ[n. exp.] (kot rabīep) EN: set of regulations ; regulations ; rules ; discipline ; principle   
กฎยุทธวินัย[n. exp.] (kot yutthawinai) EN: military code of conduct ; code of military discipline   
ปฏิบัติตามกบิลเมือง[v. exp.] (patibat tām kabin meūang) EN: observe the law and discipline   
ผิดวินัย[v. exp.] (phit winai) EN: break discipline ; break a regimen ; break a regulation ; disciplinary offence   FR: enfreindre la discipline
ปรับอาบัติ[v. exp.] (prap ābat) EN: punish the monk who breaks the religious discipline   
ระเบียบวินัย[n. exp.] (rabīep winai) EN: discipline ; code of conduct ; disciplinary regulations ; code of ethics   FR: discipline [f]
ระเบียบวินัยในตลาด[n. exp.] (rabīep winai nai talāt) EN: market discipline   
รักษาระเบียบวินัย[v. exp.] (raksā rabīep winai) EN: maintain discipline   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCIPLINE    D IH1 S AH0 P L AH0 N
DISCIPLINED    D IH1 S AH0 P L AH0 N D
DISCIPLINES    D IH1 S AH0 P L AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discipline    (v) (d i1 s i p l i n)
disciplined    (v) (d i1 s i p l i n d)
disciplines    (v) (d i1 s i p l i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纪律[jì lǜ, ㄐㄧˋ ㄌㄩˋ, / ] discipline, #5,528 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] discipline; age; era; period; order; record; surname Ji, #7,702 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Disziplin {f} | Disziplin haltendiscipline | to keep discipline [Add to Longdo]
Fachleiter {m}discipline leader [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P) [Add to Longdo]
ディシプリン[, deishipurin] (n) (See 規律) discipline [Add to Longdo]
科罰[かばつ, kabatsu] (n) punishment; discipline [Add to Longdo]
回線制御規則[かいせんせいぎょきそく, kaisenseigyokisoku] (n) line discipline [Add to Longdo]
戒律[かいりつ, kairitsu] (n) (religious) precept; discipline; commandment; mitzvah; (P) [Add to Longdo]
皆伝[かいでん, kaiden] (n,vs) initiation into an art or discipline [Add to Longdo]
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discipline \Dis`ci*pline\, n. [F. discipline, L. disciplina,
   from discipulus. See {Disciple}.]
   1. The treatment suited to a disciple or learner; education;
    development of the faculties by instruction and exercise;
    training, whether physical, mental, or moral.
    [1913 Webster]
 
       Wife and children are a kind of discipline of
       humanity.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Discipline aims at the removal of bad habits and the
       substitution of good ones, especially those of
       order, regularity, and obedience.   --C. J. Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. Training to act in accordance with established rules;
    accustoming to systematic and regular action; drill.
    [1913 Webster]
 
       Their wildness lose, and, quitting nature's part,
       Obey the rules and discipline of art. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Subjection to rule; submissiveness to order and control;
    habit of obedience.
    [1913 Webster]
 
       The most perfect, who have their passions in the
       best discipline, are yet obliged to be constantly on
       their guard.             --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   4. Severe training, corrective of faults; instruction by
    means of misfortune, suffering, punishment, etc.
    [1913 Webster]
 
       A sharp discipline of half a century had sufficed to
       educate us.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. Correction; chastisement; punishment inflicted by way of
    correction and training.
    [1913 Webster]
 
       Giving her the discipline of the strap. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. The subject matter of instruction; a branch of knowledge.
    --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   7. (Eccl.) The enforcement of methods of correction against
    one guilty of ecclesiastical offenses; reformatory or
    penal action toward a church member.
    [1913 Webster]
 
   8. (R. C. Ch.) Self-inflicted and voluntary corporal
    punishment, as penance, or otherwise; specifically, a
    penitential scourge.
    [1913 Webster]
 
   9. (Eccl.) A system of essential rules and duties; as, the
    Romish or Anglican discipline.
 
   Syn: Education; instruction; training; culture; correction;
     chastisement; punishment.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discipline \Dis"ci*pline\, v. t. [imp. & p. p. {Disciplined}; p.
   pr. & vb. n. {Disciplining}.] [Cf. LL. disciplinarian to
   flog, fr. L. disciplina discipline, and F. discipliner to
   discipline.]
   1. To educate; to develop by instruction and exercise; to
    train.
    [1913 Webster]
 
   2. To accustom to regular and systematic action; to bring
    under control so as to act systematically; to train to act
    together under orders; to teach subordination to; to form
    a habit of obedience in; to drill.
    [1913 Webster]
 
       Ill armed, and worse disciplined.   --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       His mind . . . imperfectly disciplined by nature.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To improve by corrective and penal methods; to chastise;
    to correct.
    [1913 Webster]
 
       Has he disciplined Aufidius soundly? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To inflict ecclesiastical censures and penalties upon.
 
   Syn: To train; form; teach; instruct; bring up; regulate;
     correct; chasten; chastise; punish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discipline
   n 1: a branch of knowledge; "in what discipline is his
      doctorate?"; "teachers should be well trained in their
      subject"; "anthropology is the study of human beings" [syn:
      {discipline}, {subject}, {subject area}, {subject field},
      {field}, {field of study}, {study}, {bailiwick}]
   2: a system of rules of conduct or method of practice; "he
     quickly learned the discipline of prison routine"; "for such
     a plan to work requires discipline";
   3: the trait of being well behaved; "he insisted on discipline
     among the troops" [ant: {indiscipline}, {undiscipline}]
   4: training to improve strength or self-control
   5: the act of punishing; "the offenders deserved the harsh
     discipline they received" [syn: {discipline}, {correction}]
   v 1: develop (children's) behavior by instruction and practice;
      especially to teach self-control; "Parents must discipline
      their children"; "Is this dog trained?" [syn: {discipline},
      {train}, {check}, {condition}]
   2: punish in order to gain control or enforce obedience; "The
     teacher disciplined the pupils rather frequently" [syn:
     {discipline}, {correct}, {sort out}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 discipline /disiplin/ 
  discipline

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 discipline /disiplinə/
  discipline

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top