ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discipline

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discipline-, *discipline*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discipline(n) การฝึกฝน, Syn. self-control, moderation, Ant. immoderation
discipline(n) การลงโทษ, Syn. punishment, correction
discipline(n) ข้อบังคับ, See also: วินัย, ระเบียบ, กฎ, ธรรมวินัย, Syn. continence, restraint, Ant. immoderation
discipline(vt) ทำให้อยู่ในระเบียบวินัย, See also: ทำให้เชื่อฟัง
discipline(vt) ลงโทษ, Syn. punish, crucify, Ant. excuse, pardon
discipline(vt) อบรม, See also: ฝึกฝน, Syn. train, coach, tutor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discipline(ดิส'ซะพลิน) n. วินัย, ระเบียบวินัย, การฝึกฝน, การลงโทษ, สาขาวิชา, ศิลปปฎิบัติ, วินัยทางศาสนา vt. ฝึกฝน, ทำให้มีวินัย, ลงโทษ, แก้ไข., See also: discipliner n., Syn. order
indiscipline(อินดิส'ซะพลิน) n. การขาดวินัย, การขาดระเบียบวินัย
self-disciplinen. การควบคุมตัวเอง, การบังคับใจตนเอง, การควบคุมอารมณ์ตัวเอง, การรักษาระเบียบวินัยของตัวเอง. -self-disciplined adj.
undisciplined(อันดิส'ซิพลินดฺ) adj. ไม่มีระเบียบวินัย, ไม่ได้รับการฝึกฝน, มั่ว, เปะปะ, ตามอำเภอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ, ระเบียบวินัย, การลงโทษ, การฝึกฝน
discipline(vt) ทำให้มีวินัย, บังคับ, ลงโทษ, ฝึกฝน, ฝึกหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discipline๑. วินัย๒. สาขาวิชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disciplineวินัย [TU Subject Heading]
Disciplineระเบียบวินัย, วินัย [การแพทย์]
Discipline of childrenวินัยของเด็ก [TU Subject Heading]
Disciplines, Relatedแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Discipline[ดิสซะพลิน] (n) วิชา, สาขา, วงการ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You discipline them.คุณวินัยพวกเขา Idemo dalje (1982)
Discipline and the Bible.ระเบียบวินัยและพระคัมภีร์ The Shawshank Redemption (1994)
Religion seeks discipline through fear... yet doesn't understand the true nature of creation.ลัทธินั่นแหละที่แสวงหาบทเรียนให้กับความกลัว พูดแบบนี้คงจะไม่เข้าใจ ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตล่ะสิ In the Mouth of Madness (1994)
Better discipline next class, Miss Watson.สอนครั้งหน้าต้องมีวินัยมากขึ้นนะ Mona Lisa Smile (2003)
I swear I'll castrate you. What you need to do is discipline your son, Tommy... because the kid is one sadistic pup.I'll flat out castrate you. because the kid is one sadistic pup. The Butterfly Effect (2004)
Is this discipline or torture?นี้คือวินัย หรือว่า ทรมาน กันแน่? The Amityville Horror (2005)
He disciplines them.แล้วกองศพเพอร์เชิน ก็ลื่นไถลลงไป 300 (2006)
- You gotta have discipline and self-control.- นายต้องมีวินัยและควบคุมตัวเอง Gridiron Gang (2006)
Control your emotions, discipline your mindควบคุมอารมณ์ ฝึกจิตใจ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
There's been a perpetual and virulent lack of discipline upon my vessel.เออ ข้ารู้ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
There's no question, there's a breakdown in military discipline on this vessel.No there is more you doubt, the discipline he/she got lost on board of that ship. I blame the man-fish. Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I will discipline my child as I see fit. How would you like it if I spanked you?ชั้นสอนให้ลูกรู้จักระเบียบ จะทำไม / งั้นถ้าผมฟาดตูดคุณมั่งล่ะ Shoot 'Em Up (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disciplineDiscipline is rather mild at this school.
disciplineDiscipline transformed the child.
disciplineFor too long society has placed sole emphasis on children's test results, to the detriment of social discipline.
disciplineHe is too young to benefit from firm discipline.
disciplineHe needs discipline.
disciplineHe was subjected to strict military discipline while in the service.
disciplineIt goes without saying military discipline is literally rigid.
disciplineI was brought up under rigid discipline.
disciplineLearning poetry is a good discipline for the memory.
disciplineMilitary discipline is literally rigid.
disciplineNot until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.
disciplineOne's talent is in need of discipline.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบียบวินัย(n) discipline, See also: code of conduct, Example: ประเทศไหนประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญ
ขัดเกลา(v) discipline, See also: train, Syn. อบรม, พร่ำสอน, บ่มนิสัย, Example: คุณป้าขัดเกลาสมศรีจนมีกิริยามารยาทเป็นผู้ดี, Thai Definition: แนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย
ความมีระเบียบวินัย(n) discipline, See also: orderliness, Syn. ความมีวินัย, Example: พ่อแม่ควรปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้เด็ก
ธรรมวินัย(n) discipline, See also: orderliness, order, control, restraint, Syn. พระธรรมวินัย, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: พระธรรมและพระวินัย, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
วินัย(n) discipline, See also: rule, regulation, regimen, Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Example: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มีวินัยและการศึกษาสูง ทำให้เกาหลีใต้จึงพัฒนาอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน
วินัย(n) discipline, See also: rule, regulation, regimen, Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์, Example: ประชาชนชาวเกาหลีใต้มีวินัยและการศึกษาสูง ทำให้เกาหลีใต้จึงพัฒนาอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: ระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบิล[kabin] (n) EN: order ; law and discipline ; rules of procedure ; rules ; procedures ; system  FR: loi et discipline [ f ] ; règles de procédure [ fpl ]
เคร่งครัดในวินัย[khrengkhrat nai winai] (v, exp) EN: be strict in discipline ; enforce rigid discipline
กฎระเบียบ[kot rabīep] (n, exp) EN: set of regulations ; regulations ; rules ; discipline ; principle
กฎยุทธวินัย[kot yutthawinai] (n, exp) EN: military code of conduct ; code of military discipline
ปฏิบัติตามกบิลเมือง[patibat tām kabin meūang] (v, exp) EN: observe the law and discipline
ผิดวินัย[phit winai] (v, exp) EN: break discipline ; break a regimen ; break a regulation ; disciplinary offence  FR: enfreindre la discipline
ปรับอาบัติ[prap ābat] (v, exp) EN: punish the monk who breaks the religious discipline
ระเบียบวินัย[rabīep winai] (n, exp) EN: discipline ; code of conduct ; disciplinary regulations ; code of ethics   FR: discipline [ f ]
ระเบียบวินัยในตลาด[rabīep winai nai talāt] (n, exp) EN: market discipline
รักษาระเบียบวินัย[raksā rabīep winai] (v, exp) EN: maintain discipline

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
discipline
disciplined
disciplines

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discipline
disciplined
disciplines

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纪律[jì lǜ, ㄐㄧˋ ㄌㄩˋ,   /  ] discipline #5,528 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] discipline; age; era; period; order; record; surname Ji #7,702 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Disziplin { f } | Disziplin haltendiscipline | to keep discipline [Add to Longdo]
Fachleiter { m }discipline leader [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) { physics } field; (8) field (gestalt psychology); (P) #247 [Add to Longdo]
示し[しめし, shimeshi] (n) discipline; revelation; (P) #1,483 [Add to Longdo]
修行[しゅぎょう(P);すぎょう(ok), shugyou (P); sugyou (ok)] (n, vs) (1) { Buddh } ascetic practices; (2) training; practice; discipline; study; (P) #5,822 [Add to Longdo]
自粛[じしゅく, jishuku] (n, vs) (1) self-control; self-discipline; self-restraint; (2) Japanese custom of apology followed by reclusion when caught doing something; (P) #11,689 [Add to Longdo]
懲戒[ちょうかい, choukai] (n, vs) discipline; punishment; reprimand; (P) #16,401 [Add to Longdo]
規律(P);紀律[きりつ, kiritsu] (n) (1) order; observance; discipline; (2) rules; law; regulations; (P) #17,691 [Add to Longdo]
懲罰[ちょうばつ, choubatsu] (n, vs, adj-no) discipline; punishment; reprimand; (P) #18,688 [Add to Longdo]
謹慎[きんしん, kinshin] (n) penitence; discipline; house arrest; (P) #19,683 [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp, adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discipline \Dis`ci*pline\, n. [F. discipline, L. disciplina,
   from discipulus. See {Disciple}.]
   1. The treatment suited to a disciple or learner; education;
    development of the faculties by instruction and exercise;
    training, whether physical, mental, or moral.
    [1913 Webster]
 
       Wife and children are a kind of discipline of
       humanity.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Discipline aims at the removal of bad habits and the
       substitution of good ones, especially those of
       order, regularity, and obedience.   --C. J. Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. Training to act in accordance with established rules;
    accustoming to systematic and regular action; drill.
    [1913 Webster]
 
       Their wildness lose, and, quitting nature's part,
       Obey the rules and discipline of art. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Subjection to rule; submissiveness to order and control;
    habit of obedience.
    [1913 Webster]
 
       The most perfect, who have their passions in the
       best discipline, are yet obliged to be constantly on
       their guard.             --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   4. Severe training, corrective of faults; instruction by
    means of misfortune, suffering, punishment, etc.
    [1913 Webster]
 
       A sharp discipline of half a century had sufficed to
       educate us.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. Correction; chastisement; punishment inflicted by way of
    correction and training.
    [1913 Webster]
 
       Giving her the discipline of the strap. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. The subject matter of instruction; a branch of knowledge.
    --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   7. (Eccl.) The enforcement of methods of correction against
    one guilty of ecclesiastical offenses; reformatory or
    penal action toward a church member.
    [1913 Webster]
 
   8. (R. C. Ch.) Self-inflicted and voluntary corporal
    punishment, as penance, or otherwise; specifically, a
    penitential scourge.
    [1913 Webster]
 
   9. (Eccl.) A system of essential rules and duties; as, the
    Romish or Anglican discipline.
 
   Syn: Education; instruction; training; culture; correction;
     chastisement; punishment.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discipline \Dis"ci*pline\, v. t. [imp. & p. p. {Disciplined}; p.
   pr. & vb. n. {Disciplining}.] [Cf. LL. disciplinarian to
   flog, fr. L. disciplina discipline, and F. discipliner to
   discipline.]
   1. To educate; to develop by instruction and exercise; to
    train.
    [1913 Webster]
 
   2. To accustom to regular and systematic action; to bring
    under control so as to act systematically; to train to act
    together under orders; to teach subordination to; to form
    a habit of obedience in; to drill.
    [1913 Webster]
 
       Ill armed, and worse disciplined.   --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       His mind . . . imperfectly disciplined by nature.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To improve by corrective and penal methods; to chastise;
    to correct.
    [1913 Webster]
 
       Has he disciplined Aufidius soundly? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To inflict ecclesiastical censures and penalties upon.
 
   Syn: To train; form; teach; instruct; bring up; regulate;
     correct; chasten; chastise; punish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discipline
   n 1: a branch of knowledge; "in what discipline is his
      doctorate?"; "teachers should be well trained in their
      subject"; "anthropology is the study of human beings" [syn:
      {discipline}, {subject}, {subject area}, {subject field},
      {field}, {field of study}, {study}, {bailiwick}]
   2: a system of rules of conduct or method of practice; "he
     quickly learned the discipline of prison routine"; "for such
     a plan to work requires discipline";
   3: the trait of being well behaved; "he insisted on discipline
     among the troops" [ant: {indiscipline}, {undiscipline}]
   4: training to improve strength or self-control
   5: the act of punishing; "the offenders deserved the harsh
     discipline they received" [syn: {discipline}, {correction}]
   v 1: develop (children's) behavior by instruction and practice;
      especially to teach self-control; "Parents must discipline
      their children"; "Is this dog trained?" [syn: {discipline},
      {train}, {check}, {condition}]
   2: punish in order to gain control or enforce obedience; "The
     teacher disciplined the pupils rather frequently" [syn:
     {discipline}, {correct}, {sort out}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 discipline /disiplin/ 
  discipline

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 discipline /disiplinə/
  discipline

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top