ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีศีลธรรม

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีศีลธรรม-, *มีศีลธรรม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(SCOFFING) I never worked for so little, except once, and that was a very noble cause.ข้าไม่เคยรับงานที่เงินน้อยขนาดนั้น ยกเว้น ด้วยเหตุผลที่มีศีลธรรมมากๆ The Princess Bride (1987)
You could not ask for a more noble cause than that.ท่านคงร้องขอเหตุผลที่มีศีลธรรมมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะ The Princess Bride (1987)
(SCATTING) That is a noble cause.นี่แหละเหตูผลอันมีศีลธรรม The Princess Bride (1987)
Can a building have moral opinions?ตึกมีศีลธรรมได้หรือไม่? The Corporation (2003)
Except for a sense of honour and decency and a moral centre.ยกเว้น เกียรติยศศักดิ์ศรี ..รู้จักกาละเทศะ .. มีศีลธรรม Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
They're dying. And I think it's noble.พวกเขากำลังตาย และฉันคิดว่ามันมีศีลธรรม Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
That good, moral people have nothing to fear.ว่าคนดี คนมีศีลธรรม ไม่มีอะไรต้องกลัว See-Through (2007)
But everybody doesn't have a vacant sense of morality and an assault with a deadly weapon charge on their record.แต่ทุกคนไม่ได้มีศีลธรรม และพบประวัติเป็นนักฆ่าติดอาวุธร้ายแรง American Duos (2007)
I was born rich, certainly, but I remain rich by virtue of exceptional conduct.ฉันเกิดมาร่ำรวยแต่ยังมั่งมีอยู่ได้ เพราะมีศีลธรรมอันดี Becoming Jane (2007)
The Allied Forces have not lost cohesion, and their morale is high.กองกำลังพันธมิตร ยังคงไม่แตกแยก และมีศีลธรรมสูง Atonement (2007)
I have no ethical dilemma.ผมไม่มีศีลธรรมในสถานการณ์แบบนี้หรอกน่า Chuck Versus the Fat Lady (2008)
I still have a shred of morality left in me somewhere.ฉันก็ยังคงมีศีลธรรมเหลืออยู่ Chapter Eight 'Villains' (2008)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
holier-than-thouadj. มีศีลธรรม,น่าเคารพ
licentious(ไลเซน'เชิส) adj. มักมากในกาม,หมกมุ่นในโลกียวิสัย,ไม่มีศีลธรรม,ผิดกฎหมาย,แหกคอกประเพณี,ไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์., See also: licentiousness n. ดูlicentious, Syn. wanton,lustful
moralise(มอ'ระไลซ) vi.,vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation,moralization n. moraliser,moralizer n. moralisingly,moralizingly adv., Syn. sermonize
moralize(มอ'ระไลซ) vi.,vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation,moralization n. moraliser,moralizer n. moralisingly,moralizingly adv., Syn. sermonize
rectitude(เรค'ทิทูด) n. ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง,ความยุติธรรม,ความมีศีลธรรม
unmoral(อันมอ'เริล) adj. ไม่มีศีลธรรม,ไม่มีคุณธรรม., See also: unmorality n.

English-Thai: Nontri Dictionary
depraved(adj) เลวทราม,ต่ำช้า,ไม่มีศีลธรรม,ชั่วช้า
ennoble(vt) ทำให้สูงศักดิ์,ทำให้มีศีลธรรม,ทำให้สูงส่ง
iniquity(n) ความอยุติธรรม,ความไม่มีศีลธรรม,ความชั่วช้า
moral(adj) มีศีลธรรม,ถูกศีลธรรม,สอนใจ,แท้จริง
moralist(n) คนมีศีลธรรม,คนสอนศีลธรรม
rectitude(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง,ความมีศีลธรรม
sanctity(n) ความมีศีลธรรม,ความศักดิ์สิทธิ์,ความน่าเคารพบูชา
ungodly(adj) ไม่มีศาสนา,ไม่มีศีลธรรม,ร้ายกาจ
unmoral(adj) ไม่มีศีลธรรม,ไม่มีคุณธรรม,ไร้ศีลธรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
moralisch(adj adv) ที่เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา, ที่มีศีลธรรมจรรยา, See also: S. sittlich, A. unmoralisch, unsitlich,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top