Search result for

strategy

(64 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strategy-, *strategy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strategy[N] ยุทธวิธี, See also: กลวิธี, ยุทธศาสตร์, Syn. procedure, tactics
strategy[N] แผนการ, See also: วิธีการ, โครงการ, Syn. plan, policy, scheme

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strategy(สแทรท'ทิจี) n. แผนการณ์,วิธีการ,อุบาย,กโลบาย,ยุทธศาสตร์,ยุทธวิธี,กลยุทธ

English-Thai: Nontri Dictionary
strategy(n) ยุทธวิธี,กลยุทธ์,แผนการณ์,อุบาย,กุศโลบาย,ยุทธศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strategyยุทธวิธี, กลยุทธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
strategyกลยุทธ์, ยุทธศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strategyกลยุทธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
strategyกลยุทธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strategyยุทธศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Another bold strategy by Skywalker, I presume.ข้าคาดการณ์ว่าแผนบ้าบิ่นนี่ต้องเป็นของสกายวอล์คเกอร์ Destroy Malevolence (2008)
We need to work on our own boring procedures and figure out a strategy to find Grievous.เราต้องทำตามขั้นตอนน่าเบื่อนี่ และหามาตรการจับตัวกรีวัส Rookies (2008)
General Skywalker has prepared our attack strategy.นายพลสกายวอล์คเกอร์ ได้เตรียมแผนจู่โจมไว้แล้ว Shadow of Malevolence (2008)
Starting today on training routines, we'll concentrate on an attack strategy.นับจากนี้เราจะต้องฝึกซ้อมทุกวัน โดยจะเน้นไปที่กลยุทธการโจมตี Lancelot (2008)
It contains every Republic formation and strategy they have.มันมีข้อมูลทุกอย่างของสาธารณรัฐ และแผนการรบ ที่พวกมันมี Duel of the Droids (2008)
In a short time, world leaders from over a 150 countries will meet here at Plaza Major, to sign up to President Ashton's bold new counter-terrorist strategy.อีกสักครู่ผู้นำชาวโลกจาก 150 กว่าประเทศ จะพบกันที่จตุรัสมายอร์ เพื่อลงนามในแผนต่อต้านการก่อการร้าย ของประธานาธิปดีแอชตั้น Vantage Point (2008)
He used an unexpected strategy...เขาใช้วิธีการที่คาดไม่ถึง WarGames: The Dead Code (2008)
He used an unexpected strategy. A counter-intuitive strategy.เขาใช้วิธีการที่คาดไม่ถึง รุกกลับโดยสัญชาติญาณ WarGames: The Dead Code (2008)
What his strategy is.ยุทธศาสตร์ของเขาคืออะไร Frost/Nixon (2008)
Cao Ying has mastered her grandfather's strategyโจหยิงเรียนพิชัยยุทธจากปู่ Three Kingdoms (2008)
They are to adopt a defensive strategy and never attackให้ตั้งรับ ห้ามออกรบ Three Kingdoms (2008)
Your military strategy is most impressive.กลศึกท่านล้ำลึกนัก. Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strategyFor this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.
strategyIf there are too many irons in the fire in too short a time, good strategy cannot result.
strategyIn our next line of business let's make it our strategy to win by losing.
strategyLet's take time out and talk about our strategy.
strategyOur diplomacy and strategy ran in clear contradiction to each other.
strategyThe rapid growth of the firm was attributed to its unique strategy.
strategyThe revolutionary council met to plan strategy.
strategyThe strength of the firm is attributed to its future-oriented strategy.
strategyThe threats to this strategy are numerous.
strategyWe have to be ready not only for a straightforward test of strength but also for a struggle in which every strategy comes into play.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุทธศาสตร์[N] strategy, Syn. วิชาการรบ, Example: การทำยุทธศาสตร์ของสหรัฐคือการใช้แสนยานุภาพทางอากาศสร้างแรงกดดันต่ออิรักทางด้านกำลัง
แต้ม[N] strategy, See also: tactics, tact, finesse, Syn. ชั้นเชิง, Example: พอจนแต้มเข้าเขาก็ยักกระสายไปพูดเรื่องอื่น
ระแคะ[N] strategy, See also: trick, artifice, subterfuge
กระบวน[CLAS] process, See also: strategy, technique, step, movement, procedure, Syn. กระบวนการ, ขั้นตอน, Example: การทำไข่ผงต้องผ่านกระบวนการต่างๆ หลายกระบวนด้วยกัน
กลยุทธ์[N] strategy, See also: stratagem, maneuver, tactics, Syn. ยุทธวิธี, อุบาย, กุศโลบาย, แผนการ, กลอุบาย, วิธีการ, Example: นายพลทั้งสี่นายวางกลยุทธ์เผด็จศึกศัตรูให้ราบคาบ, Thai definition: การต่อสู้หรือการแข่งขันที่ต้องใช้กลอุบายต่างๆ
กลวิธี[N] strategy, See also: stratagem, maneuver, tactics, artifice, ruse, trick, Syn. กลยุทธ์, วิธีพลิกแพลง, กลเม็ด, เล่ห์เหลี่ยม, กลอุบาย, ทีเด็ด, Example: ร้านค้าใช้กลวิธีทุกรูปแบบเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้, Count unit: แบบ, อย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
การกำหนดกลยุทธ์[n. exp.] (kān kamnot konlayut) EN: strategy formulation ; strategy   
การปฏิบัติตามกลยุทธ์[n. exp.] (kān patibat tām konlayut) EN: strategy implementation   
กลวิธี[n.] (konlawithī) EN: strategy ; tactic ; ploy ; tactics   FR: tactique [f]
กลยุทธ์[n.] (konlayut) EN: strategy   FR: stratégie [f]
กลยุทธ์เชิงรุก[n. exp.] (konlayut choēng ruk) EN: approach strategy ; offensive strategy   
กลยุทธ์การโฆษณา[n. exp.] (konlayut kān khōtsanā = konlayut kān khōsanā) EN: advertising strategy   FR: stratégie publicitaire [f]
กลยุทธ์การตลาด[n. exp.] (konlayut kāntalāt) EN: marketing strategy   
กลยุทธ์การตั้งราคา[n. exp.] (konlayut kān tang rākhā) EN: pricing strategy   
กลยุทธ์ของบริษัท[n. exp.] (konlayut khøng børisat) EN: corporate strategy   

CMU English Pronouncing Dictionary
STRATEGY    S T R AE1 T AH0 JH IY0
STRATEGY'S    S T R AE1 T AH0 JH IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strategy    (n) (s t r a1 t @ jh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strategie {f} | Strategien {pl} | eine Strategie umsetzenstrategy | strategies | to implement a strategy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アブストラクトゲーム[, abusutorakutoge-mu] (n) abstract strategy game (wasei [Add to Longdo]
ジャストインタイム[, jasutointaimu] (n) just-in-time (inventory strategy); JIT [Add to Longdo]
スイング戦略[スイングせんりゃく, suingu senryaku] (n) swing strategy [Add to Longdo]
ストラテジー[, sutorateji-] (n) strategy [Add to Longdo]
セールス戦略[セールスせんりゃく, se-rusu senryaku] (n) sales strategy [Add to Longdo]
マーケティング戦略[マーケティングせんりゃく, ma-keteingu senryaku] (n) marketing strategy [Add to Longdo]
解決策[かいけつさく, kaiketsusaku] (n) solution; solution strategy [Add to Longdo]
撹乱戦法;攪乱戦法[かくらんせんぽう, kakuransenpou] (n) disturbance strategy [Add to Longdo]
核戦略[かくせんりゃく, kakusenryaku] (n) nuclear strategy [Add to Longdo]
企業戦略[きぎょうせんりゃく, kigyousenryaku] (n) corporate strategy (business) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
战略[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4, / ] strategy, #900 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strategy \Strat"e*gy\, n. [Gr. ?: cf. F. strat['e]gie. See
   {Stratagem}.]
   1. The science of military command, or the science of
    projecting campaigns and directing great military
    movements; generalship.
    [1913 Webster]
 
   2. The use of stratagem or artifice.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strategy
   n 1: an elaborate and systematic plan of action [syn: {scheme},
      {strategy}]
   2: the branch of military science dealing with military command
     and the planning and conduct of a war

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top