ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เงินต้น

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงินต้น-, *เงินต้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินต้น[N] principle, See also: capital, Syn. ต้นเงิน, Example: ทุกวันนี้เราใช้พลังงานในลักษณะที่เป็นการใช้เงินต้นมากกว่าที่จะใช้ดอกเบี้ย, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ให้กู้ยืมโดยไม่รวมดอกเบี้ย, ต้นเงิน ก็ว่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เงินต้นน. เงินที่ให้กู้ยืมโดยไม่รวมดอกเบี้ย, บางทีพูดสั้น ๆ ว่า ต้น เช่น ต้นชนดอก, (โบ) ต้นเงิน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The interest has doubled the original sumดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นตั้งสองเท่า Failan (2001)
I already put a deposit down. I'm sorry.ฉันจ่ายเงินต้นไปแล้ว ฉันขอโทดนะ Here Comes the Flood (2008)
The debt-most 30%.เงินต้น 30%+ Sacramentum Gladiatorum (2010)
Alas, I fear it might be some time before I can amass the necessary capital to compete.อนิจจา ฉันเกรงว่า มันจะเป็นเหมือนครั้งก่อนๆ ฉันจะรวบรวมเงินต้นไว้เพื่อทำธุรกิจแข่งกับเขา The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
So, she starts crying. She calls the principal, says she doesn't...ดังนั้นเธอเริ่มร้องไห้ ที่เธอเรียกเงินต้นเธอบอกว่าเธอไม่ได้ ... The Beaver (2011)
The only way to stop it now is full payment on arrears. I am sorry.ทางเดียวที่จะช่วยได้ คืองานเงินต้นคืน Pilot (2011)
I'm on my way to you with David Clarke's original check to Nolan Ross for Nolcorp's startup funds.ผมกำลังเดินทางไปหาคุณพร้อมกับ เช็คเงินต้นฉบับของเดวิด คาร์ก ให้โนแลน รอส เพื่อเป็นเงินตั้งต้น Lineage (2012)
On my way to you with David Clarke's original check to Nolan Ross for Nolcorp's start-up funds.กำลังเดินทางไปหาเธอ พร้อมกับเช็คเงินต้นฉบับของเดวิด คลาร์ก สั่งจ่ายให้โนแลน รอสส์ เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นของโนลคอร์พ Penance (2012)
Gave me money both principal and interest were paidเอาเงินให้ฉัน เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย Codename: Jackal (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินต้น[n.] (ngoenton) EN: principal of a loan ; principal ; capital   FR: capital [m] ; fonds [m]
เงินต้นทุน[n. exp.] (ngoen tonthun) EN: investment capital   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
principal(พริน'ซะเพิล) adj. อันดับแรก,อันดับหนึ่ง,สำคัญที่สุด,หัวหน้า,ตัวการ,รายใหญ่,เงินต้น,ทุน. n. หัวหน้า,ผู้อำนวยการ,ครูใหญ่,อธิการบดี,ประธาน,เงินต้น,ต้นทุน,ผู้ว่าอ้าง,ตัวการสำคัญ,โครงร่างสำคัญ., See also: principalship n.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
capitalเงินต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top